Pionnen op het schaakbord

Dirk van Genderen • 84 - 2008 • Uitgave: 19
Veel mensen keken toch wel even op toen bekend werd dat Israël tamelijk nauwe banden had met Georgië. Israëlische militaire deskundigen bleken betrokken te zijn bij de training van het Georgische leger en Israël was ook een belangrijke wapenleverancier van Georgië. Dat is opmerkelijk en het gevolg - woede aan Russische kant richting Israël - zou profetische betekenis kunnen hebben. Leest u Ezechiël 38 en 39 er maar eens op na.

Het was verbazingwekkend dat het conflict tussen Georgië en Rusland zo snel escaleerde tijdens de start van de Olympische Spelen en dat Rusland zoveel troepen en materieel inzette. Ondanks de ongeschreven regel dat vijandelijkheden stoppen tijdens de Olympische Spelen. Rusland moet zich erop hebben voorbereid. Nederland raakte er ook bij betrokken door de dood van cameraman Stan Storimans als gevolg van Russisch vuur.
Op het moment dat ik dit schrijf (18 augustus), is het nog volstrekt onduidelijk of dit conflict al voorbij is. Ondanks de door beide partijen ondertekende wapenovereenkomst, blijft Rusland dreigend aanwezig in de onmiddellijke omgeving van het conflictgebied. Volgens de laatste berichten heeft Rusland zelfs verscheidene lanceerinstallaties voor SS-21 raketten geplaatst in Zuid-Ossetië, een van de twee Georgische provincies die Rusland claimt. Een groot deel van Georgië, inclusief de hoofdstad Tbilisi, komt zo binnen het bereik van die Russische raketten.

Wat wil Rusland eigenlijk? Waarom zulke buitensporige reacties? Tegelijk speelt hier ook woede aan Russische kant over de samenwerking tussen Amerika en Polen inzake een raketschild dat Amerika onder andere ook op Pools grondgebied gaat plaatsen tegen ‘schurkenstaten’.
Rusland grijpt nu deze gebeurtenissen aan om de militaire samenwerking met onder meer Syrië en Iran te intensiveren. Deze ontwikkelingen vormen een extra bedreiging voor Israël en verscherpen het al bestaande conflict rondom Iran. Evenals Iran dreigt ook Rusland zonodig nucleaire wapens in te zetten.
Rusland, Syrië en Iran komen steeds meer gezamenlijk tegenover Israël en Amerika te staan. Het gaat echt niet uitsluitend om een woordenstrijd. Zowel Amerika als Rusland hebben sterke zeevloten in de buurt van Iran en zeggen bereid te zijn die in te zetten.

Het lijkt erop dat ook de spanningen tussen Oekraïne en Rusland op korte termijn toe zullen nemen, nu Oekraïne steeds duidelijker partij voor het Westen kiest. Oekraïne overweegt zelfs de Russische Zwarte Zeevloot te weren uit de Oekraïense thuishaven Sevastopol.
De situatie is redelijk gecompliceerd. Europa zou harder willen reageren richting Rusland, maar ondertussen is Europa wel steeds afhankelijker geworden van Russisch olie en gas. Dit vergroot de macht van Rusland. En juist dit zou wel eens kunnen passen in de profetieën betreffende Gog en Magog. Je ziet bepaalde kampen ontstaan, die als het ware als pionnen op het schaakbord worden gezet.

Ik signaleer bepaalde ontwikkelingen, maar ben tegelijk voorzichtig met een concrete invulling van hoe het verder zal gaan. Te vaak hebben we als christenen de toekomst voorspeld aan de hand van wat we dachten in de Bijbel te lezen en bleken we er uiteindelijk naast te zitten.
Ondertussen wil ik u wel zeggen dat de risico’s in deze gebieden in het Midden-Oosten en rond Rusland groot zijn. En ik geloof absoluut dat de Bijbelse profetieën, zoals de genoemde uit Ezechiël, werkelijkheid zullen worden. Dat is onontkoombaar. Er komt een aanval op Israël, maar of dat nu al zal gebeuren, kan ik u ook niet zeggen, hoewel het moment dat het gebeurt, steeds dichterbij komt. Wel weet ik zeker dat God Zelf voor Zijn volk zal strijden, zoals Hij ook voor hen streed na de uittocht uit Egypte en het Egyptische leger totaal vernietigde.

Laten we zorgen dat we de Bijbelse profetieën kennen om de tijd waarin we leven te kunnen verstaan. Laten we er rekening mee houden dat de wederkomst van de Here Jezus naderbij komt. Laat dat een appèl op ons zijn om klaar te zijn om Hem te ontmoeten. Zorg ervoor dat uw lamp brandt en vergeet de oproep uit 2 Petrus 3:11 niet, waar we lezen: ‘Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods.’
En blijf bidden voor het Joodse volk, dat ze de Here Jezus als hun Messias zullen leren kennen. In Hem is er ook voor hen redding!

Dirk van Genderen