Postmoderne invloeden in de Gemeente (3)

Hans Kruisman • 87 - 2011 • Uitgave: 24
In het eerste artikel is gebleken dat het raamwerk van Celebrate Recovery van occulte oorsprong is.
Het doel van dit schrijven is niet alleen het vaststellen dat hier de grote misleider achter zit, dat hebben wij in het eerste artikel (HZ 22) besproken, maar ook om in dit raamwerk de ‘sporen’ van de duisternis te ontdekken. Sporen die ons denken negatief zouden kunnen beïnvloeden.
In het tweede artikel (HZ 23) hebben wij enkele belangrijke elementen of sporen gezien die een vingerwijzing vormen naar het rijk der duisternis. Het ontbreken van de noodzaak dat wij in Christus dienen te sterven aan de oude mens en het ontbreken van de schakel ‘verzoening-vergeving’, vormen sterke signalen dat de Heilige Geest niet tot de auteur van dit raamwerk behoort. Wij vervolgen in dit deel onze stappen, te beginnen bij stap 8, en zullen tot slot in het kort de uitwerking hiervan bespreken.

Citaat stappen 8 en 9: ‘Evalueren van al mijn relaties… Matteüs 5:7, Matteüs 5:9.’
Antwoord: Wanneer wij dat in Zijn kracht doen, is dat een nobel streven.
Citaat stappen 10 en 11: ‘Leven met God… Ik reserveer een dagelijkse stille tijd met God voor zelfonderzoek, Bijbellezen en gebed. Zo wil ik God en Zijn wil voor mijn leven beter leren kennen… (Rick Warren: “…through prayer and meditation to improve our conscious contact with God”, door gebed en meditatie ons bewuste contact met God te verbeteren).’
Antwoord: Waarom wordt er dan niet gesproken over de noodzaak om ‘in Hem’ te blijven? Dit is van fundamenteel belang! Alleen door het blijven ‘in Hem’ kan de gelovige naar Zijn wil wandelen en op het fundament der Waarheid bouwen. ‘Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen…’ (Johannes 15:5); ‘…en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen’ (1 Petrus 2:5). U zou dit onderwerp verder kunnen bestuderen in het boek De Bijbel aan het Woord (een uitgave van het Zoeklicht).
En wat te denken van de tekst dat wij door gebed en meditatie onze relatie met God zouden kunnen verbeteren. Het boek van John Baker geeft hieraan een invulling door te spreken over ‘meditatief luisteren’ en de techniek van het ‘positieve denken’ tijdens het lezen van de Bijbel (een vorm van Lectio Divina = heilig lezen). Het maakt mij bezorgd wanneer de mens zelf technieken gaat ontwikkelen of manieren gaat bedenken om een ervaring met God te krijgen. Onze God laat zich niet manipuleren! Door het zelf openen van hemelvensters, bestaat het gevaar dat u een ontmoeting krijgt met de esoterische wereld. (U kunt dit onderwerp verder bestuderen in Het Zoeklicht van 2008, nrs. 4,5,7, of in het reeds eerder aangehaalde boek De Bijbel aan het Woord.
Citaat stap 12: ‘Delen vanuit ervaring… (Warren: “Having had a spititual experience as the result of these staps”, hebben een geestelijke ervaring gehad als gevolg van deze stappen)… Matteüs 5:10, Galaten 6:1.’
Antwoord: Het is geen verandering ten goede, ook al kunnen de resultaten verbluffend zijn. Deze resultaten vormen geen bewijs dat het programma de goedkeuring van God draagt. Wij mogen niet bouwen op ons gevoel of de ervaring, maar op het fundament der Waarheid. Dat ons gevoel een rol kan spelen in het geestelijk leven is een Bijbels gegeven, maar het mag niet ‘een doel op zich’ of ‘richtinggevend’ zijn. Ons gevoel of de ervaring kunnen namelijk ook door de duistere wereld aangestuurd worden. Zij presenteren zich graag als engelen des lichts (2 Korintiërs 11:13-14), met zelfs ‘schijnbaar’ gunstige resultaten. ‘Wat het woord betreft, dat gij tot ons in de naam des HEREN gesproken hebt, wij zullen niet naar u luisteren… Maar sedert wij zijn opgehouden voor de koningin des hemels offers te ontsteken en haar plengoffers te brengen, hebben wij aan alles gebrek gehad en zijn wij door het zwaard en de honger omgekomen’ (Jeremia 44:15-22). Dit is de geest van het pragmatisme. De vraag moet zijn: ‘Is dit naar het Woord’?’ en niet ‘Werkt het?’ Wanneer wij aan ‘Pragmatisme’ denken, dan denken wij aan een vorm van denken waarbij de praktische consequenties de enige toetssteen vormen van een theorie.

Tot slot.
Het framewerk dat wij hebben besproken, ademt de geest van de grote tegenstander uit. En wat zijn de consequenties?
De deelnemers worden door de voorgeschreven handelingen afhankelijk gemaakt van de geest van het programma!
• De mens loopt het risico dat er niet meer gewezen wordt naar de enige weg tot behoud.
• De mens kan onder invloed komen te staan van een boze geest.
• De mens produceert werken die God classificeert als ‘dode werken’.
• De mens wordt vatbaar gemaakt voor het streven naar één wereldreligie.

Bij een ‘succesvol’ resultaat van dit proces, gezien vanuit het esoterische perspectief, bent u als christen onbruikbaar geworden voor God. Nog ernstiger is het gesteld met hen die Hem nog niet hebben aangenomen, zoals de Schrift dat aangeeft, als hun Heer en Heiland. Door dit misleidend proces bewandelen velen een ingebeelde levensweg die naar de hel voert. Wat ernstig! ‘Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid’ (Matteüs 7:22-23). Laten wij de waarschuwing uit de Schrift ter harte nemen.
‘Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte (filosofie)…’ (Kolossenzen 2:8).

Hans Kruisman