Profetie nader bekeken

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 1
Profetie nader bekekenVeel mensen vinden de profetieën, met betrekking tot Israël als volk en land, oninteressant. Allerlei uitgangspunten kunnen daarbij een rol spelen. Dat is niet alleen jammer, maar ook desastreus. Hierdoor missen mensen het zicht op het geheel van Gods beloften. Feitelijk vormen de profetieën met betrekking tot Israël, het hart van de profetie en zijn nodig om tot goed inzicht te komen in het plan, dat God met Zijn schepping heeft. Eén van de belangrijkste oorzaken is de weigering, de profetieën letterlijk te nemen. Vaak probeert men de beloften in relatie tot Israël, op de kerk van toepassing te brengen. Vanaf het moment dat er wel onderscheid gemaakt wordt tussen de beloften aangaande Israël en de gemeente, begint het inzicht in Gods plan met de toekomst van mens en wereld te groeien. Ik zie daarin een uitdaging om de profetieën te onderzoeken.Een ander belangrijk punt is, dat veel mensen er moeite mee hebben, de bijbelse profetieën letterlijk te nemen. Het is zeker waar dat er ingewikkelde beloften zijn en vaker nog dat er beloften gedaan zijn, waarvan de vervulling bepaald niet direct zichtbaar werd. Vaak zaten er honderden jaren of meer tussen de belofte en de vervulling. Vandaag leven we in een tijd waarin we een overweldigend aantal bijbelse beloften vervuld weten. Dat is een enorm voordeel en daarvan moeten we leren. Ik zie daarin een uitdaging om de profetieën te onderzoeken.Op de eerste bladzijden van de bijbel wordt ons de letterlijke betekenis van Gods woord direct duidelijk. De Here God had gezegd wat gebeuren zou wanneer Adam of Eva van de verboden vrucht zouden eten. De dood zou haar intrede doen. Wanneer één ding zeker is, dan is het wel dat we allemaal moeten sterven.Er werd op diezelfde bladzijden nog iets anders geprofeteerd. We lezen de belofte van herstel. Uit het zaad van de vrouw zal iemand komen, die het zaad van de slang de kop vermorzelen zal. Het duurde lang, maar die éne is gekomen, Jezus Christus. We kunnen wijzen op Gods woord aan Noach. Het ongeloofl ijke van de vloed kwam vele malen sterker dan de tsunami. Onze wereld kent de archeologische bewijzen daarvoor en heel veel culturen hebben hun eigen zondvloedverhaal. Je moet eigenlijk wel heel hardleers en vooral eigenwijs zijn, om al die ervaringen en kennis zo bruusk te negeren. Het probleem van het paradijs herhaalt zich dagelijks in het kwadraat. Gods woord wordt uitgehold ten gunste van een zelfgekozen verklaring.

Toen Israël onder Jozua het beloofde land binnen trok, werden veel beloften vervuld. Zou het kunnen zijn dat dit ook voor vandaag zo is? Ik zie daarin een uitdaging om de profetieën te onderzoeken. U ook?Ds. Henk Schouten