Profetie voor vandaag (2)

Jan van Barneveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 11
Profetie voor vandaag (2)

Ingewikkeld
Door het profetische woord herkennen we het handelen van God. Het is ook een van de bewijzen en waarmerken dat de Bijbel Gods woord is. In de tijd toen de Here Jezus op aarde was ‘herkenden’ de apostelen en de Joodse gelovigen Jezus als Messias aan de profetieën, die in en door Hem werden vervuld. Wij krijgen inzicht in onze tijd door het verbazingwekkende aantal profetieën die nu in en rond Israël worden vervuld. Weinig christenen hebben daar visie voor. Naast onkunde zijn hiervoor nog enkele oorzaken aan te wijzen. Het profetische woord uit de Bijbel lijkt erg ingewikkeld. Dat komt dat de profeten een groot aantal verschillende boodschappen van God tegelijk uitdragen. Door heel de Schrift lopen er allerlei geestelijke patronen door elkaar heen. Waarom zo ingewikkeld en zoveel verkondiging door elkaar? Dit hoort bij de rijkdom van Gods woord. Herhaaldelijk worden we erop gewezen dat Gods woord onderzocht moet worden. ‘Verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen’ zei de engel tegen Daniël (12:4). De machtige werken van de HERE in onze tijd, zijn ‘na te speuren door allen die er behagen in hebben’ (Psalm 112:2). Maar gespeurd moet er worden! Een andere oorzaak waardoor het profetische Woord zo ingewikkeld lijkt is het feit dat het een eeuwig Woord is. Dat Woord spreekt in en voor alle tijden. Een derde reden is het feit dat veel ‘dubbele bodems’, veel diepe betekenissen in het profetische woord verborgen zijn. Daarom roept Paulus, nadat de Heilige Geest hem de plaats en betekenis van Israël aan de hand van het profetische woord heeft onthuld, enthousiast uit: ‘O diepte van rijkdom en van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen’ (Romeinen 11:33). Je blijft speuren en als je denkt met de hulp van de Geest iets te hebben ontdekt, dan zie je onmiddellijk dat er nog meer in dat Woord zit.1. Boodschappen voor de eigen tijd

Bijna alle profeten brengen Gods boodschap voor D de tijdgenoten. Jesaja voor koning Hizkia, Jeremia voor Jeruzalem en koning Zedekia, Daniël voor verschillende vorsten van wereldrijken uit zijn tijd, De drie ‘na-ballingschap-profeten’, Haggaï, Zacharia en Maleachi vermaanden en bemoedigden de Joden die uit de Babylonische ballingschap waren teruggekomen, Jona voor Nineveh, enz. Al die boodschappen voor de eigen tijd hebben ook een diepe, veelal geestelijke voorbeeldfunctie voor ons. Ze houden ook ernstige waarschuwingen in. Zoals de HERE vroeger de volken oordeelde voor wat Israël was aangedaan, zo is er ook een oordeel over ons land. Het stemgedrag van onze regering in de V.N. heeft hier geen goed aangedaan.

2. Persoonlijke boodschappen

Een bekend voorbeeld is de bemoedigende tekst: ‘Ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd’ (Jesaja :16). Of: ‘Maak de plaats van uw tent wijd’(Jesaja 54:2). Groeiende evangelische (zendings)organisaties en gemeenten hebben deze tekst vaak en graag op zich toegepast. Dat is prima, als men de eerste en directe betekenis, die op Israël slaat, maar niet vergeet. Een aardige anecdote illustreert een gevaar van dit vergeestelijken en op zichzelf toepassen van profetieën. Vrienden van ons woonden in Israël. Ze wilden terug naar Nederland en brachten hun wens in gebed. Toen, tijdens het bijbellezen, stuitten zij op een tekst. Op een rechterbladzijde onderaan lazen ze: ‘Waarom blijven wij zitten "Verzamelt u en laat ons naar de versterkte steden gaan en daar…’. Ze keken elkaar eens aan. Zou dat het teken van de Heer zijn? Terug naar Nederland? Toen sloeg hij om en las het vervolg van de tekst: ‘…en daar omkomen’. Ze zijn nog maar een poosje in Israël gebleven! Bij ‘persoonlijke boodschappen’ is het principe van ‘In de mond van twee of drie getuigen zal alle ding bestaan’ heel belangrijk.

3. Zijn eerste en zijn tweede komst

Het komen van de Messias is van Genesis 3:15, de zogenaamde moederbelofte, tot het voorlaatste vers van Openbaring het centrale thema van de hele Bijbel. Alles gaat in de Schrift, in ons leven en in het wereldgebeuren om het komen van de Verlosser. De belangrijkste functie van Israël, het voortbrengen van de Verlosser. Ook nu, want Paulus zegt: ‘De Verlosser zal uit Sion komen’ (Romeinen 11:26). Jezus Zelf zegt over het hoofd van de Samaritaanse vrouw heen tegen ons: ‘Het Heil is uit de Joden’ (Johannes 4:22). Verhalen, zoals de geschiedenis van Jozef vertonen veel overeenkomsten met de geschiedenis van Jezus. Psalmen en profetieën voorzeggen details van zijn lijden. Het priesterambt en de offerdienst in Israël getuigen van de komende Verlosser. Een probleem bij veel messiaanse profetieën is dat zijn eerste komst als knecht-Messias, de Messias ben-Joseph, en zijn tweede komst als koning-Messias, de Messias ben-David, dikwijls in één adem worden genoemd.

4. Het patroon van de verzoening

Dit profetische patroon is een onderdeel van het patroon van de lijdende Messias. Ook dit begint al bij Genesis 3, vlak na de zondeval. In Openbaring wordt Jezus maar liefst 28 maal als het Lam van God voorgesteld. Het Lam dat tot op het laatste moment klaar staat om te verzoenen. Zelfs in het nieuwe Jeruzalem staat de ‘troon van God en van het Lam’ (Openbaring 22:3). Laten wij ernst maken met dit Heil, want ‘hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil’ (Hebreeën 2:3).

5. Sociale boodschappen

Hierbij gaat het om de verhouding tot de naaste en tot de natuur. Mozes kreeg van de HERE een heel stel sociale regels en wetten. God wilde in Israël een rechtvaardige, eerlijke samenleving vestigen. Een heilige gemeente waarin Hij zijn woning kon maken. Als we de Torah bestuderen kunnen we leren hoe God wil dat zo’n samenleving functioneert. De rechten van armen, vluchtelingen en weduwen en wezen worden helder geformuleerd. Er zijn wetten tegen blijvende schuldverhoudingen en eigendomsregels. De Torah vraagt respect voor ouders, ouderen en voor elkaar. Er zijn regels voor een eerlijke rechtspraak. De profeten hameren voortdurend op deze sociale wetten. Zo wil God dat zijn volk leeft. Het model van de Eerste Gemeente is voor ons van groot belang. Die Gemeente is immers een voorbeeld van hoe God het wilde. Dit geldt juist in deze tijd nu we aan het einde van de ‘tijden van de heidenen’ zijn gekomen. We ‘rennen’ naar de eindtijd. In deze tijd moet de gemeente steeds meer groeien naar het model van de eerste Gemeente. De recessie maakt dit extra actueel.

6. Ethische boodschappen

In deze tijd van onreinheid, materialisme en hebzucht (dit is dienst aan de afgod Mammon), abortus en andere zonden is de ethiek van de profeten zeer actueel. Juist omdat we uitzien naar de komst van de Here Jezus is het voor de Gemeente van levensbelang zich ‘rein en onbesmet van de wereld te bewaren’.

7. Het patroon van het herstel van Israël

Dit belangrijke patroon is heel duidelijk. We kunnen de ‘Bijbel naast de krant lezen’. Ons blad vraagt regelmatig aandacht voor dit belangrijke en opvallende teken van de tijd. We weten dat dit herstel van Israël via een overgangsperiode, die de Here Jezus de tijd van ‘het begin van de weeën’ noemt, overgaat in de tijd van de antichrist. We zullen hier regelmatig op terugkomen.

8. Flitsen van de eindtijd en de ‘Dag van de HERE’

Veel profeten zijn door de Heilige Geest als het ware boven de tijd getild en hebben flitsen van eindtijdgebeurtenissen en eindtijdrampen gezien. Joël sprak over ‘bloed en vuur en rookzuilen’. Micha zag de volken ‘bevend uit hun burchten komen’. Habakuk en Jesaja zagen ‘de aarde splijten’. Jeremia, Ezechiël, Amos, Obadja, Zefanja en Malechi spraken over de verschrikkingen van de ‘Dag des HEREN’. Door Johannes heeft de Here Jezus al die profetische flitsen samengevat.

Laten we als gemeente van de Here Jezus in onze prediking en op onze bijbelstudies veel aandacht geven aan het profetische Woord. Dat is een opdracht van de Heer en een noodzakelijke voorwaarde om waakzaam te zijn in verband met ‘die Dag’.drs. Jan van Barneveld