Profetie voor vandaag

Jan van Barneveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 10
Profetie voor vandaagTijdens de seminars over het profetische woord horen we regelmatig de opmerking: ‘Waarom wordt hier zo weinig over gepreekt?’ Er is genoeg stof in de Bijbel over dit onderwerp. Bijna een kwart van de Bijbelteksten bevat profetie. Zo’n 80% van de bijbelse profetieën is al uitgekomen. Bijbelse voorzeggingen over de toekomst zijn tot op heden 100% betrouwbaar gebleken. Verleden, heden en toekomst kunnen we in de Bijbel vinden. Letterlijk tot in details. De resterende 20% van die profetieën gaat voor een groot deel over onze tijd. Jezus spreekt over een periode in de wereldgeschiedenis waarin ‘alles wat geschreven is in vervulling gaat’ (Lucas 21:22). ‘Harmageddon’ en ‘666’ staan voor de deur. Gods oordelen gaan over de hele aarde. De ‘wereld’ schijnt dat soms beter aan te voelen dan veel Christenen. Meer dan genoeg redenen om aandacht te geven aan de bijbelse profetieën. In de tijd van de Eerste Gemeente kwamen Joodse mensen tot geloof op grond van het profetische Woord. Zelfs de ongelovige koning Agrippa kende ‘de profeten’ en geloofde er zelfs in. De eerste Gemeente in Jeruzalem ontsnapte aan het bloedbad dat de Romeinen in het jaar 70 aanrichtten, omdat zij een profetische waarschuwing van de Here Jezus serieus namen. Laten we Gods waarschuwingen toch serieus nemen! Twee gelovige Joden waren op weg naar het plaatsje Emmaüs, waar ze woonden. Onderweg verscheen Jezus en liep met hen op. Op een gegeven moment verweet Jezus hen: ‘O, onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!’ (Handelingen 24:25). Zij kenden het profetische woord wel, maar geloofden niet alles. Veel Christenen kennen de profeten niet eens. Vandaar dat er zo weinig visie is op de aard van onze tijd, op de komst van de Here Jezus, op Israël en op Gods machtige daden in deze tijd. Petrus adviseert ons dringend om goed te letten op de profetieën (2 Petrus 1:19). Jezus noemt de geestelijke leiders van zijn tijd die het profetische karakter van zijn en hun tijd niet zagen, huichelaars. Dit verwijt geldt ook veel geestelijke leiders in onze tijd! De profeet waarschuwt ook nu: ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’ (Hosea 4:6). We zien niets omdat we niets weten. We weten niets omdat we de moeite niet nemen om het profetische woord te bestuderen. Zeer tot onze schade.Juist in deze tijd

Er is geen tijd geweest waarin zoveel profetieën vervuld zijn of op het punt staan vervuld te worden als onze tijd. Profetische patronen die door heel de Bijbel geweven zijn, worden steeds duidelijker zichtbaar. We zullen enkele patronen uit het Woord lichten. Ook ‘losse’ voorzeggingen vinden in onze tijd hun vervulling en bewijzen niet alleen dat de Bijbel Gods Woord is, maar zetten ook onze tijd in een bijbels-profetisch kader. Israël en de wederkomst van Jezus zijn de voornaamste onderwerpen van de resterende 20% van de nog niet vervulde profetieën. Bijbelse profetie is dus bijzonder actueel. Een van de redenen van de onkunde bij veel gelovigen is dat het profetische woord zo ingewikkeld overkomt. We hebben vaak hetzelfde gevoel als 1970 jaar geleden een hoge ambtenaar uit Ethiopië. Hij las Jesaja 53, maar begreep er weinig van. ‘Waar heeft de profeet het over?’ vroeg hij zich af (Handelingen 8:26-40). Pas toen Philippus, geleid door de Heilige Geest, de topambtenaar uit Ethiopië op het profetische patroon van de Messias zette, begreep hij dat Jesaja 53 over Jezus gaat. Inderdaad lopen er allerlei boodschappen en patronen door elkaar bij de meeste profeten.Veel manieren

De Bijbel legt ons uit dat God op verschillende manieren door de profeten spreekt (zie Hebreeën 1:1). In de eerste plaats is er het machtige ‘Zo spreekt de HERE’. Dat komt ongeveer 3800 maal voor in de Bijbel. De Bijbel is het spreken van de Almachtige! Er is ook profetie in de bijbelse verhalen. Want, zegt Paulus, ‘deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied’ (1 Corinthiërs 10:6). In het bijzonder voor ons, ‘over wie het einde der eeuwen is gekomen’ (1 Corinthiërs 10:11). In de psalmen staan veel profetieën. Denk aan Psalm 22 in verband met het lijden van de Here Jezus. Of aan Psalm 83 in verband met een komende oorlog in het Midden-Oosten. Gelijkenissen bevatten dikwijls een profetische boodschap. Bijbelse instellingen, zoals het priesterschap en de offerdienst, hebben belangrijke profetische betekenissen. Personen en gebeurtenissen zijn soms spiegels waarin we toekomstige gebeurtenissen kunnen herkennen. Denk aan het offer dat Abraham bereid was te brengen. Denk aan Salomo en het komende Vrederijk van de Here Jezus. Mijn excuses. Het wordt steeds ingewikkelder. We zien door al die profetische bomen het bos niet meer. Profetieën, psalmen, verhalen, gelijkenissen, gebeurtenissen en zelfs personen in de Bijbel bevatten profetie. Hoe gingen in de tijd van de Here Jezus de ogen van de apostelen en van veel Joden open voor het profetische woord, speciaal voor hun tijd? Toen ze inzagen dat zij leefden in de tijd van Messias Jesjoea. Opeens zagen ze de vervulling van een groot aantal messiaanse profetieën en kon bijvoorbeeld Paulus ‘hen overtuigen ten opzichte van Jezus uit de wet van Mozes en de profeten’ (Handelingen 28:23). Wij weten dat we nu leven in de ‘tijd van het herstel van Israël’. Vlak voor de tijd van de antichrist en het komen van de Here Jezus. Dat inzicht geeft helder licht op alle aspecten van het profetische Woord en de vervulling ervan in onze tijd. Op veel manieren schijnt nu de profetie in onze ‘duistere plaats’ (2 Petrus 1:19).Boodschappen en patronen

We zullen het komende nummer van ons blad een aantal boodschappen en patronen die in het profetische woord voorkomen, behandelen. Telkens zullen we zien dat er ook een bijzondere boodschap voor onze tijd in verborgen is. We noemen ze nu alleen en gaan in Zoeklicht 11 verder:

1. Boodschappen voor de eigen tijd

2. Persoonlijke boodschappen voor u en mij

3. Het patroon van de Messias: Zijn eerste en zijn
tweede komst
4. Het patroon van de verzoening

5. Sociale boodschappen

6. Ethische boodschappen

7. Het patroon van het herstel van Israël

8. Flitsen van de eindtijd en de ‘Dag van de HERE’Nog twee problemen

Bijvoorbeeld het beroemde ‘Lied van Habakuk’. Veel van genoemde boodschappen vinden we in hoofdstuk 3 terug. Het is duidelijk een eindtijdprofetie. Het herstel van Israël staat centraal (vers 13). Een persoonlijke aanmoediging vinden we in de verzen 17-19. Ook een waarschuwing dat er een oordeel in de eigen tijd komt. In elk gedeelte van de profeten kunnen we wel een of meer van de acht genoemde patronen of boodschappen herkennen. Voordat we die acht boodschappen behandelen zijn er nog twee problemen die we onder ogen moeten zien.

1. In de oordeelsprofetieën is meestal inbegrepen de flexibiliteit van Gods genade. De HERE wil niet dat de zondaar verloren gaat. Hij kan uitstellen! Oordeelsprofetieën houden een waarschuwing in. ‘Nog 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden’ riep de profeet Jona. De stad bekeerde zich en God gaf ongeveer 120 jaar uitstel. De deur van genadig uitstel staat tot vlak voor het oordeel op een kier open in de hoop op bekering.

2. Bij de vervulling van bijvoorbeeld profetische beloften spelen gehoorzaamheid en geloof van ons mensen ook een rol. Gods Woord komt altijd uit. God komt tot zijn doel. Altijd. Maar hoe en wanneer Hij tot zijn doel komt hangt ook van ons mensen af. Daarom is onze voorbede zo belangrijk. Voor elkaar, voor Israël en ook voor ons land.drs. Jan van Barneveld