Qawweh: Zeker verwachten

Gieneke van Veen-Vrolijk • 83 - 2007 • Uitgave: 7
Qawweh: Zeker verwachtenIn het Hebreeuws komen meerdere werkwoorden voor die het begrip hopen en verwachten uitdrukken. In dit verband vraagt het werkwoord ‘qawweh’ aandacht, omdat hierin de betekenissen van zekerheid en vertrouwen, alsook van voorbereiding, uitzien en verlangen liggen opgesloten. Het werkwoord ‘qawweh’ heeft als grondbetekenis: hopen, verwachten, wachten, uitzien, maar betekent ook opwachten, afwachten, uitkijken, vooruitzien, vertrouwen.

Wanneer wij het gebruik van ‘qawweh’ in de Hebreeuwse Bijbeltekst bezien, dan komt naar voren, dat de grondbetekenis hopen/verwachten vooral ook de aspecten van zekerheid, uitzicht, alsook die van voorbereiding en toewijding bevat. Deze verschillende betekenisvelden houden vaak ook een element van spanning in. Het gaat om een vast hopen en verwachten, wat inhoudt, dat de gelovige in zekerheid en in gespannen verwachting hoopt op God en aan Hem toegewijd uitziet naar Zijn beloften. ‘Qawweh’ betekent zo: ‘in zekere verwachting hopen’ en ‘bereid uitzien naar’.Het werkwoord ‘qawweh’/hopen/verwachten komt ca. 80 maal voor in de oudtestamentische tekst, vooral in poëtische teksten (20 maal in de Psalmen) en poëtische profetie.Zo vinden wij ‘qawweh’/hopen/uitzien in de zegeningen van Jakobs zonen met duidelijk messiaanse strekking: “Op Uw Heil ('yeshu`a') wacht ik, HERE” ook te vertalen met “Naar uw Heil zie ik uit…” (Gen. 49:18). In deze tekst klinkt al de Naam Jezus, Jeshu`a…

De Bijbel leert dat wij op de Naam van de HERE mogen hopen: “…ik zal Uw Naam ‘qawweh’/ verwachten…” (Ps. 52:11b). Zijn Naam verwachten betekent ook uitzien naar de Naamdrager, de Here Jezus. Dit houdt in, niets van jezelf, maar alles van Hem verwachten, met vaste geloofszekerheid bouwen op wat die Naam betekent. Dat is bereid leven in afwachting van Zijn zekere, spoedige wederkomst, toegewijd aan Zijn dienst.Het werkwoord ‘qawweh’/hopen komt veel voor als geloofsuitdrukking, want het betekent meer dan alleen wachten/verwachten, hopen; ‘qawweh’/hopen/verwachten drukt vooral geloofszekerheid, geloofsvertrouwen uit. Het gebruik van ‘qawweh’/hopen duidt op een uitzien met vaste zekerheid, volharding en grote verwachting. Dit werd in Klaagliederen 3:22-26 op bijzondere wijze uitgedrukt door Jeremia, die, terwijl hij intens bedroefd over Jeruzalem rouwde, te midden van alle ellende toch uitriep: “De HERE is goed voor wie Hem ‘qawweh’/verwachten, voor de ziel die Hem zoekt…” (vers 25). Hij zei dit omdat hij wist: “De HERE is mijn deel…” Dit gaf de treurende profeet hoop en kracht.

Eerder al had Jesaja gesproken over de moeiten van het leven, maar: “Wie de HERE ‘qawweh’/ verwachten zullen kracht vernieuwen…”(Jes. 40:31a); de profeet had geleerd “ik zal Hem ‘qawweh’/verwachten…” (Jes. 8:17c; 25:9). God zegt: “U zult weten dat Ik de HERE ben, wie Mij ‘qawweh’/zeker verwachten zullen niet beschaamd worden” (Jes. 49:23d).Voor wie de HERE verwachten is er hoop en zekerheid, niet alleen voor hier en nu, maar voor de eeuwige toekomst. “Allen die U ‘qawweh’/verwachten zullen niet beschaamd worden…” (Ps. 25:3, vgl. Ps. 37:9). Zing mee: “Wacht/qawweh op de HERE en bewaar Zijn weg” (Ps. 37:34).Hopend uitzien naar de HERE is een geloofs- en levenshouding. Vertrouwend mogen wij de HERE verwachten, terwijl wij de door Hem gewezen weg volgen.
“HERE… Leid mij in Uw Waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil, U ‘qawweh’/verwacht ik de hele dag” (Ps. 25:4,5; vgl. 27:11).Dr. Gieneke van Veen-Vrolijk