Raadsels rondom de eindtijd

Jan van Barneveld • 85 - 2009 • Uitgave: 14/15
We leven in een bijzondere tijd. Het tijdperk van deze wereld wordt afgesloten. De laatste gebeurtenissen die de nieuwe tijd voorafgaan, kunnen elk moment losbarsten. Er komt ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ (Op. 21:1). Aan ‘wat vroeger was zal niet worden gedacht’ (Jes. 65:17). Maar er moet nog heel wat gebeuren. Rondom die komende gebeurtenissen zijn er veel vragen en raadsels. Eerst een kort overzicht van wat er nog komt. Daarna bespreken we een paar dringende vragen in verband met die gebeurtenissen.

Overzicht
• Ruim een eeuw geleden is de HEER, de God van Israël, begonnen met het herstel van Israël. Gods beloften aan Abraham en veel zegen-profetieën moeten nog worden vervuld. Bovendien heeft Israël belangrijke taken in Gods plan van de eindtijd. Dit herstel van Israël wordt door bijna de hele wereld gedwarsboomd. Van Ahmadinejad tot Obama, van de VN tot de Arabische Liga en van de Wereldraad van Kerken tot diverse terroristenorganisaties wordt gewerkt aan de vernietiging van het machtige werk dat God aan Zijn volk heeft gedaan. Zeer gevaarlijk voor die ‘hele wereld’!
• We leven nu in een overgangsperiode, die de Here Jezus ‘het begin van de weeën’ (Matt. 24:8) noemt. Joodse wijzen noemen die tijd ‘de weeën van de Messias’. Dit is een tijd van oorlogen, opstanden, natuurrampen, pandemieën, hongersnoden en andere vreselijke gebeurtenissen (Luc. 21:11 en Matt. 24:7). Deze ‘weeën’ zullen steeds sneller komen en sterker worden.
• Door deze ‘weeën’ komt de wereld steeds meer in problemen. Onoplosbaar voor de internationale organisaties, grootmachten, kerkelijke en politieke leiders. Uit de chaos komt er een ‘groot leider’ met verrassende oplossingen tevoorschijn. Ieder die de Bijbel kent en het Woord van God serieus neemt, zal in deze wereldleider de antichrist herkennen en weten welk ‘merkteken van het Beest’ (Op. 13:16-18) geweigerd moet worden. Het optreden van Hitler in de vorige eeuw staat model voor die antichrist. Hitler loste de economische en politieke problemen van Duitsland op. Hij werd bewonderd en vereerd, want hij gaf de Duitsers nieuwe hoop op een grote toekomst. In de tweede helft van zijn regime bleek dat hij Duitsland en de rest van Europa in een poel van ellende had gestort. Vooral het Joodse volk heeft onzegbaar zwaar geleden. De meeste Duitse kerken juichten Hitler toe. Maar Bijbelgetrouwe gelovigen werden vervolgd. Het was toen ‘eerst zaterdag en dan zondag’. Het pas verschenen boek Hitlers kruis van Erwin W. Lutzer beschrijft dit proces en trekt parallellen door naar het optreden van de antichrist, die ook eerst een (schijn)vrede brengt. Ook hij zal Israël en Bijbelgetrouwe christenen haten (Op. 13:15-17 en 6:9-11).
• In de tweede helft van de zeven jaren van de antichrist zullen de verschrikkelijke bazuin- en schaalgerichten plaatsvinden. Miljarden mensen komen om (Op. 8:7-11 en 9:18). Een tijd van verschrikkelijke rampen en verwoestingen. Waarschijnlijk zal Israël voor een groot deel gespaard blijven. Dat gebeurde ook vlak voor de uittocht uit Egypte toen het land Gosen, waar de Israëlieten woonden, voor plagen (Ex. 9:26) werd afgeschermd. Ook Jesaja profeteert hierover: ‘Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden’ (Jes. 60:2 en Ex. 10:23).
• De haat tegen Israël en de God van Israël zal in die tijd fel worden. Als een (wereld)oorlog tegen Jeruzalem bijna fataal afloopt, grijpt God, door de Persoon van de Messias, in (Zach. 14:1-7 en Op. 19:11-16). Het Beest, de antichrist, de draak, de oude slang, wordt gegrepen en duizend jaar opgesloten in de afgrond (Op. 20:1-3).
• Dan breekt het Duizendjarig Vrederijk aan. Israël wordt het hoofd van de volken (Deut. 28:13). Jeruzalem de hoofdstad van de wereld (Jes. 2:3,4). Gelovigen die niet gebogen hebben voor het Beest zullen opstaan en met Christus als koningen heersen (Op. 20:4). Een tijd van vrede en voorspoed voor de hele aarde breekt aan. De mensen zullen ervaren dat het goed is onder de regels van de Schepper te leven. Maar het zal niet automatisch gaan. De Messias zal de volken ‘hoeden met een ijzeren staf’ (Op. 19:15, 12:5 en Ps. 2:8,9). Voor Israël is het een periode van grote vrede zoals voorzegd is.
• Dan, na die duizend jaar, gebeurt er iets opvallends. Satan, die even wordt losgelaten, verleidt de mensheid tot een grote, wereldwijde opstand tegen de Messias en tegen Zijn volk. Weer gaat het tegen Israël! Die opstand wordt in één klap vanuit de hemel neergeslagen (Op. 20:7-10). Daarna volgt het oordeel voor de Grote Witte Troon, waar doden en levenden worden geoordeeld (Op. 20:11-15).
• Tussen vandaag en het eindoordeel zullen nog opzienbarende gebeurtenissen plaatsvinden.
- De herbouw van de Tempel in Jeruzalem.
- De grote oorlog van God tegen Israël.
- De Gemeente plus de overleden gelovigen worden ‘in één oogwenk weggevoerd, de Here tegemoet in de lucht’ (1Tess. 4:16).
- Nog een opzienbarende terugkeer van Israëlieten.
- Het optreden van twee bijzondere en machtige profeten in Jeruzalem.

Vragen en raadsels
Nu komen de vragen. Waarom krijgt die afschuwelijke antichrist de kans van God om zijn schrikbewind uit te oefenen? Waarom al die vreselijke rampen, waarbij waarschijnlijk ook kinderen en ‘onschuldigen’ zullen omkomen? Waarom Israël, dat een leidende rol speelt, maar ook de haat van de volken ondergaat? Is het nu echt nodig dat de satan weer wordt losgelaten? Laat hem toch in die afgrond opgesloten blijven zitten. Kortom, moet het zo ingewikkeld en rampzalig voordat God Zijn belofte van een nieuwe aarde en een nieuwe hemel inlost?

Een patroon van recht en gerechtigheid
Gods weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is geplaveid met tegels van ‘recht en gerechtigheid’. Immers ‘gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon (regering)’ (Ps. 97:2). Het Koninkrijk van de Zoon van David wordt gesticht en gegrondvest met recht en gerechtigheid (Jes. 9:6). De ‘overste van deze wereld’, zoals de Here Jezus de satan noemt, is nog steeds de ‘overste van de macht van de lucht’ (Ef. 2:2). De Here Jezus sprak hem niet tegen toen de satan zei dat de macht over de koninkrijken van deze wereld aan hem was overgegeven (Luc. 4:5-8). Dus de mensen kunnen nog steeds kiezen wie zij zullen dienen. Weer zal de mensheid verkeerd kiezen.
Intussen blijft Israël Gods knecht bij de uitvoering van Zijn plannen met de wereld. Ook wacht Israël nog op de vervulling van veel beloften van de Here. Nu is God daarmee bezig. Maar de wereld luistert naar de leugens van de Boze. Daarom gaan waarschuwende oordelen over de wereld. Dan kiest de wereld een eigen ‘koning’, de antichrist. De wereld ziet dan zelf hoe de satan er een wrede puinhoop van maakt. De mensen hebben het evangelie gehoord (Matt. 24:14) en afgewezen.
Uiteindelijk probeert de Here God door oordelen de mensen tot inkeer te brengen. Tweemaal constateert de Heilige Geest tijdens die eindtijdrampen verdrietig: ‘de mensen… bekeerden zich toch niet’ en ‘zij bekeerden zich niet om Hem de eer te geven’ (Op. 9:20 en 16:9). Oordelen met als doel bekering! Daarna geeft God de mensheid nog een kans. Het Duizendjarig Vrederijk. Duizend jaar vrede onder de rechtvaardige en goede wetten van de Schepper.
Toch moet er nog één toets komen. Dienen de mensen de Here van harte of onder de dwang van de ‘ijzeren staf’ (Op. 19:15) van de Koning-Messias. Satan wordt losgelaten en verleidt de mensheid. Weer maakt de mens, zoals in het begin Adam, de verkeerde keuze. Dan is eindelijk aan alle recht en gerechtigheid voldaan. Eerst was er het Kruis, waar de zonde is betaald. Als laatste daad van Gods genade laat Hij Zijn Heil in het Vrederijk proeven. De mensheid zegt weer: ‘NEE!’ Dat is het einde van ‘deze wereld’. De ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’ verschijnen.

Jan van Barneveld