Rusland, nog één keer

Henk Schouten • 84 - 2008 • Uitgave: 1
Eén van de grote en dramatische gebeurtenissen in de vorige eeuw was het neerhalen van de Berlijnse muur. Geheel onverwacht stortte de muur in. Het Sovjet-imperium daarachter verbrokkelde in hoog tempo. Ineens hoorden we namen van landen, waarvan we het bestaan niet wisten. Hoe kon dat zo snel gebeuren. Ik kan er geen andere verklaring voor geven dan deze; niet een politieke, maar een geestelijke: De deur ging open voor Gods volk, die deur staat nog altijd open. Ik moet denken aan wat de profeet schrijft: Jer. 16:16 ‘Zie, Ik ontbied vele vissers, luidt het woord des HEREN, die hen (Israël) zullen opvissen, en daarna zal Ik vele jagers ontbieden, die hen zullen opjagen van elke berg en elke heuvel, en uit de rotskloven.’ Gods volk keert terug. Ieder oog en ieder oor van iedere wereldburger kan zien en horen, dat God Zijn woord vervuld.
Ondertussen zijn we weer meer dan een decennium verder in de tijd. Signalen die uit het Rusland van Poetin komen, lijken erop te wijzen dat Rusland zich aan het hervinden is. Ze wordt weer meer en meer een factor van militaire en economische macht. Ze wil zich weer laten gelden op het wereldtoneel.

Antiek wapentuig
In Ezechiël 38:1-4 lezen we van een invasie vanuit het Noorden gericht op het land Israël. Natuurlijk lezen we niet van Rusland, of de Sovjet-Unie. Maar de gebieden die beschreven worden, leren ons dat we te maken hebben met Rusland en met de zuidelijke staten van de voormalige Sovjet-Unie en met landen als Iran en ook Turkije. Gebieden die vandaag steeds belangrijker worden op de wereldkaart.
De betrokken landen zijn vrij eenvoudig te duiden. Wat opvallend is, is dat de legers die voornemens zijn Israël te elimineren, erg antiek bewapend zijn (Ez. 38:4-6). In Ezechiël 39:9 wordt dan zelfs gezegd dat deze wapenen voor brandstof worden gebruikt, zeven jaar lang. Zou het kunnen dat de olie opraakt en dat we straks weer aangewezen zijn op de ‘ouderwetse’ manier van oorlogvoeren?

Israël heeft zich hersteld
Ezechiël 38:7-9 beschrijft ons het land en volk van Israël. Het lijkt goed te gaan, er blijkt vrede te zijn, rust en welvaart. Wellicht moeten we denken aan de eerste 3 1/2 jaar van het verbond dat Israël heeft gesloten met de antichrist, de politiek leider van het verenigde Europa. De steden hebben geen muren, dat komt overeen met onze tijd, in tegenstelling tot de tijd van de Bijbelschrijvers, toen de steden wel degelijk ommuurd waren.
Het gaat de gezamenlijke legers om de rijkdom van Israël. De NBV vertaald Ez. 38:12 als volgt: ‘Je gaat erheen om te plunderen, te roven en buit binnen te halen.’ Er komt dus waarschijnlijk een periode van rust en welvaart voor Israël. Economisch gaat het nu niet zo goed, maar zonder oorlogsdreiging en met een betere verstandhouding met de buurlanden kan dat zomaar anders worden.

De reactie van de Here God
De aanval uit het noorden lijkt totaal en fataal. Het is duidelijk dat de Here God dit niet zomaar laat gebeuren. Er komt een aardbeving waarvan de gevolgen van deze beving breeduit worden beschreven in Ezechiël 38:19-20. Vervolgens zal er een dusdanige verwarring onder de verzamelde legers ontstaan, dat ze elkaar te lijf gaan. Ten slotte zal er een plaag over Gog komen, de pest zal nog meer dood zaaien. De verzamelde legers zullen in hun offensieve bedoelingen volkomen vastlopen en vernietigd worden. Ieder die het wil verstaan, zal er Gods hand in zien (Ez. 38:26).

Zeven jaar gratis stoken
Na de strijd blijft er aan brandhout en oorlogsbuit zoveel materiaal over, dat Israël voor zeven jaar brandstof heeft. Daardoor dringt de vraag naar voren: Wanneer zal deze strijd plaatsvinden? De meningen hieromtrent lopen nogal uiteen. Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het tegen de helft van de grote verdrukking, de laatste jaarweek van Daniël moet zijn. Hierdoor echter, heeft Israël niet voldoende de tijd om nog zeven jaar te stoken, want er resten nog slechts enkele jaren voor de wederkomst van de Heer. De vraag is echter of we aan deze zeven stookjaren een duur moeten toekennen in relatie tot de wederkomst van de Heer. Israël kan even zogoed na de terugkomst van de Here Jezus nog een paar jaar doorstoken. Het leven gaat ook na de wederkomst van de Here Jezus door.
Deze dingen zullen allemaal plaatsgevonden hebben wanneer de Here Jezus terugkomt. Het zal de laatste poging van Rusland zijn om te komen tot wereldsuprematie. Het zal een totale mislukking worden. Zij zal met haar bondgenoten verpletterd worden, maar ook het thuisland zal hevig onder dit alles lijden, ook over haar zal vuur van de hemel neerdalen.
Hoewel wij weten en vast geloven dat de Here God deze finale teloorgang van Rusland en haar bondgenoten heeft bewerkt, zal een andere macht zich nog nadrukkelijker manifesteren. Dan denken we aan de leider van de tienstatenbond, de leider van het herstelde Romeinse Rijk. Wellicht dat na de ondergang van Rusland deze machthebber alle credits van de wereldbevolking daarvoor naar zich toe weet te trekken. Daarna zal hij zich machtig genoeg denken om het verbond met Israël, voor Israël, tot een verbond met de dood te laten worden (Jes. 28:15,18 en Dan. 9:27). Er doemt dan echter een probleem op… uit het Oosten. De reus China ontwaakt. Volgens de Bijbel zal zij een enorm leger op de been brengen en over de Eufraat richting Jeruzalem trekken.

Wanneer we vandaag de wereldpolitiek een beetje volgen, krijg je sterk het gevoel dat de wereld op deze geweldige eindepisode wordt voorbereid. Zaak is dat wij ons voorbereiden, want dat is wel zeker, Jezus zal zeker terugkomen.

Ds. H. Schouten