Ruth als gelovige

Nol Esmeijer • 78 - 2002/03 • Uitgave: 2
De predikant sprak bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima over een vrouw in het Oude Testament: Ruth. Zij verliet haar eigen land en volk en ging wonen in het land van haar schoonmoeder: Naomi. Ruth als beeld van een gelovige.

Ruth was onbekend in Bethlehem, zij was een allochtoon, een Moabitische. Zij mocht niet in de gemeente des Heren komen (Deuteronomium 23: 3).
Toch zei zij tegen haar schoonmoeder: "Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; waar gij zult sterven, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Zo moge de HERE mij doen, ja nog erger: voorwaar, de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u" - Ruth 1: 17.

DE VERLOSSER IS DE HEMELSE "LOSSER'
le. Er is gehoorzaamheid nodig om gelost te worden. U moet niet alleen zeggen dat u, wat is gezegd, zult opvolgen; u moet het ook doen. Ruth zei het en Ruth deed ook, wat Naomi zei. Er staat in Ruth 3 : 5 en 6: "En Ruth zei tot Naomi: Al wat gij zegt zal ik doen."
"Daarop daalde Ruth af naar de dorsvloer en zij deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had."
En er wordt geschreven in Jacobus 1 : 22 - 24: "En weest daders des Woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het Woord en niet een dader, die lijkt op een man, die het gelaat waarmee hij is geboren, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag." Bent u vergeten wat de Bijbel over u zegt? U bent een zondaar, verloren in schuld. Door het Woord van God, de Bijbel, worden u en ik gemaand om te doen wat de Here ons zegt en om het nooit meer te vergeten.

2e. Voor "Lossing' moet u uw plaats weten. Ruth wist die plaats niet vanuit haar eigen gedachten, nee, zij deed volgens alles wat haar schoonmoeder haar had' geboden. Er staat in het verhaal, in Ruth 3 : 7b "Daarop kwam zij stil nader, sloeg zijn voetendek op en legde zich neer."
Iedereen van ons kan een heleboel gedachten hebben over de plaats van onze Verlossing. Maar ik vermoed dat al onze eigen gedachten worden veroordeeld door de onbekendheid met het verhaal van Ruth. Zij was nog nooit in Bethlehem geweest, maar zij vindt daar haar "Losser" Hebt u uw Verlosser, de Here Jezus al gevonden?

3e. U moet ook de veiligheid willen, de geborgenheid, de intimiteit, indien u "gelost" wilt worden. Ruth wilde dat. Zij zei, toen Boaz haar ontdekte en aan haar vroeg: "Wie zijt gij?", aan hem een viertal dingen: Allereerst maakte zij zich bekend.
"Ik ben Ruth." Ten tweede: zij wist haar plaats t.o.v. hem. "Uw dienstmaagd."
Ten derde: Ruth wilde veiligheid. "Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd."
Als laatste: Ruth koos Boaz. "Gij zijt de Losser." Een zeer wonderlijk vers uit Ruth 3:9.
Wilt u uw naam noemen in het bijzijn van uw grote Hemelse Boaz, uw Verlosser?
Wilt u zich voorstellen aan Jezus?

Het wordt een huwelijk
Daarop is Boaz uit. Hij wil met Ruth trouwen. Dat brengt hij ook over aan de andere losser, die het eerste recht had op de boedel van Elimelech. Naomi heeft reeds een vermoeden, want zij zegt:
"Die man zal niet rusten, voordat hij vandaag deze zaak tot een einde heeft gebracht."
Boaz laat er geen gras over groeien. Hij werkt eraan, want hij heeft Ruth lief. De Here Jezus is daar ook op uit. Hij verlangt ernaar ons tot de Zijne te maken. Daarvoor werkte Hij. Dat is Zijn heilige doel, waarvoor Hij leed en stierf.

Boaz heeft de hele failliete boedel van Naomi gekocht en hij nam Ruth erbij. Want hij had Ruth lief. En al het andere nam hij op de koop toe. Bij hem was het helemaal anders dan het was bij die andere losser. Die andere man ging praten over zijn erfdeel dat te gronde zou gaan als hij Ruth zou huwen. Maar Boaz wilde met haar naar de bruiloft.
De Here Jezus wil u ook (ver)lossen. Hij verlangt nog meer dan wij. De Heiland is tot u gekomen, nu moet u komen tot Hem. De Here wil met u Zijn Bruiloftsfeest vieren. Daarvoor heeft Hij alles gedaan en Hij doet nog een heleboel. Hij wil nu met u in ondertrouw om straks de Bruiloft van het Lam te kunnen vieren. En de tijd, dat u en ik daarop wachten, mag u weten: "Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor de Messias te stellen." 2 Corinthiërs 11:2.

Boaz neemt Ruth tot vrouw
De zoon, die uit het huwelijk van Boaz en Ruth wordt geboren, is de grootvader van Koning David. De Messias Jezus wordt heel vaak aangeroepen als 'Zoon van David'.

Nol Esmeijer