Salomo en Jezus: vredevorst en vrederijk

Ruud van Campen • 97 - 2021 • Uitgave: 6
‘Zo was koning Salomo koning over heel Israël’ (1 Koningen 4:1).

‘Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn’ (Lukas 1:33).

Als de Heer Jezus in Mattheüs 12 vers 42 zegt: méér dan Salomo is hier, dan is dat geen contrast, maar een vergrotende trap. Salomo was de zoon van David, de ideale koning van Israël. Zijn naam betekent: vrede(vorst). De HEER Zelf gaf hem ook een naam: Jedidja: beminde van de HEER. Hij is een prachtig type van Jezus als de Messiaanse vredevorst (Jesaja 9:5). Jezus is Davids grote Zoon en de geliefde van de HEER bij uitstek: ‘Déze is mijn geliefde Zoon!’

De regeringsperiode van koning Salomo was Israëls gouden eeuw (want het zilver werd in Salomo’s dagen als niets geacht), een profetie van het gouden millennium, dat aanbreekt als Christus wederkomt. Psalm 72, de koningspsalm voor Salomo, zal dan tot volle vervulling komen: ‘zo moet de Koning eeuwig leven! En het gezegend heidendom zal het geluk van deze Koning prijzen, die Davids troon beklom!’

Ik wijs u op zeven overeenkomsten (7 V’s) tussen Salomo’s rijk en het komende Messiaanse vrederijk, de Christusregering.

1) Velen
‘Israël en Juda waren met velen, zo talrijk als de zandkorrels aan de zee en Salomo heerste over alle koninkrijken van de Nijl tot de Eufraat’ (1 Koningen 4:20).

Gods beloften aan Abraham aangaande de landgrenzen en aangaande zijn nageslacht gingen in vervulling toen Salomo aan de macht kwam. Alle twaalf stammen van Israël waren aanwezig, niet twee, niet tien, maar twaalf: het volk was één en ongedeeld. De HEER had Abraham beloofd: ’Uw nageslacht zal Ik zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee.’
Gods volk woont in Gods land onder leiding van Gods Gezalfde. Salomo’s rijk was uitgebreid, maar Jezus’ rijk zal nog uitgebreider zijn. Psalm 72:8 zingt: ‘Van zee tot zee en van de rivier tot de einden van de aarde!’

2) Vreugde
‘Zij aten en dronken en waren blij en woonden onbezorgd’ (1 Koningen 4:20, 25)

Salomo maakte zelfs 1005 liederen om tot Gods eer gezongen te worden. De vreugde van Israël in die dagen was groot: Jeruzalem had geen Klaagmuur, maar wel een juichmuur. Het hele volk deelt in zegen en voorspoed. Zo zal het weer worden in het duizendjarig vrederijk. De Messias zal zorgen voor voedsel voor de armen (Psalm 132:15) en dat in overvloed. Geen gezinnen zullen er meer zijn onder het bestaansminimum. Geen ouders meer die hun kind naar bed moeten brengen zonder dat het kon eten en drinken.
Geen misoogsten zullen er zijn. Er is tevredenheid en dankbaarheid, leven en overvloed. Jesaja schildert ons het perspectief van een rijk feestmaal voor alle volken, vol uitgelezen gerechten en gerijpte wijnen, dat dan zal worden aangericht (Jesaja 25:6).

3) Verering
‘Salomo heerst over alle koninkrijken en de vorsten brachten jaarlijks geschenken en dienden hem’ (1 Koningen 4:21)

Hier wordt een derde belofte aan Abraham vervuld (Genesis 22:17) uw nageslacht zal de poorten van zijn vijanden in bezit hebben. Profeteert Psalm 72 niet over de Messias die zal heersen van zee tot zee, aan wie schatting zal worden gebracht door alle koningen en heidenvolken? Vorsten van Egypte, Scheba en Tyrus bewonderen de koning in zijn schoonheid. Men zal Hem het goud van Scheba geven, Hem zegenen dag bij dag.
Een begin was er al toen de wijzen uit het Oosten de geboren Koning der Joden hulde kwamen brengen. Jezus’ macht is almacht en alle knie zal zich voor Hem buigen!

4) Vrede
‘Hij had vrede aan alle zijden van rondom’ (1 Koningen 4:24).

Rust aan de grenzen van het rijk! De sjaloom was werkelijkheid tijdens Salomo en wordt straks wereldwijd onder Christus. De oorlog zal niet meer worden geleerd. De oorlogswerktuigen zullen tot landbouwwerktuigen worden omgesmeed. Veiligheid gewaarborgd.
Ja, 1 Koningen 5:4 zegt zelfs: er was geen tegenstander (=satan!) en geen dreiging van kwaad, maar rust van rondom! De schrik van rondom heeft plaatsgemaakt voor de rust van rondom. Geen oorlogsdreiging meer vanuit Libanon, Iran, Syrië of Gaza. Geen angst meer voor kogels, tunnels of bomgordels. Kinderen kunnen weer spelen op de pleinen en straten van Jeruzalem. Als die vrede heerst alom, wordt de aarde weer een paradijs: Kom Heere Jezus, kom! En de satan zal gebonden zijn voor 1000 jaar!
Zijn rust zal heerlijk zijn! Een zalige ‘sabbatsvree’. Psalm 72 zingt over bergen die vrede zullen dragen. De engelen juichten er al van in de velden van Efrata: ‘ere zij God en vrede op aarde!’ Jezus zal zorgen voor vrede op aarde straks maar nu al in mijn ziel!

5) Verstand
‘Hij was wijzer dan alle mensen en uit alle volken kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te luisteren’ (1 Koningen 4:31).

Die wijsheid had hij van God gekregen en uit de Thora van God geleerd. Het begin ervan was de vreze van de HEER. We zien zijn wijsheid terug in zijn dichtkunst, bouwkunst, politieke inzichten, biologische kennis over flora en fauna en zijn rechtspraak. Denk aan de raadsels van de koningin van Scheba die Salomo allemaal verklaart.
In het laatst van de dagen zal uit Sion de wet uitgaan en het woord des Heeren wereldwijd vanuit Jeruzalem.
Dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen. Wie? Immanuel, God met ons, vorst Messias. Jezus, in Wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn en Die de kracht en wijsheid van God is. Een van Zijn heerlijke namen is Wonderbare Raadsman. Hij, Die de grote wereldproblemen zal oplossen. Ja meer nog, Die Zijn volk en de hele schepping zal verlossen.

6) Verlossing
‘Hij sprak over bomen van de ceder tot de hysop en over het vee, vogels dieren en vissen’ (1 Koningen 4:33).

De rabbijnen zeggen dat Salomo kon praten met de dieren. Hij had goed gelet op de mieren, de dode vlieg in de zalf, de duif en de ree, maar ook de appelboom, de roos en de lelie (Hooglied).
De Heer Jezus sprak ook over de leliën, het gras, het mosterdzaad, de vissen, schapen en de hen met haar kuikens. Jezus verstaat de natuur niet alleen, maar zal de zuchtende schepping ook verlossen van de vloek! Dan zullen doornen plaatsmaken voor dennenbomen en leeuwen zullen met lammeren verkeren!

7) Vredevorst
‘Zijn Naam was bekend bij alle heidenvolken rondom’ (1 Koningen 4:31).

Salomo’s naam en roem, maar ook die van zijn God werden wijd en zijd vermaard. Hij had voor de God van Israël een huis mogen bouwen en de ‘Sjechina’ (Gods heerlijkheid) vervulde de tempel.
Dat zal het mooiste zijn in het komende vrederijk. De verering van de wedergekomen Jezus en de God van Israël en de teruggekeerde Sjechina in de tempel van Ezechiël. De hele aarde zal vol worden van de heerlijkheid van de HEER zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. JHWH sjamma: de HEER zal er zelf zijn.

Psalm 72 zingt ervan: ‘Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen, men loof Hem vroeg en spa, de wereld hoort en volgt mijn zangen, met amen, amen na.’ Belangrijker nog dan het vrederijk is dus de Vredevorst Zelf. Ik zie daar Davids grote Zoon met de gloriekroon al zitten op Davids troon in Jeruzalem. Men zegt dat die gouden troon leeuwen had aan de zijkanten én een Lamsembleem aan de rugleuning!
De koningin van Scheba roept uit: ‘Geloofd zij de HEER uw God, door uw op de troon van Israël te zetten!’

Op die dag zal de HEER koning zijn over heel de aarde en zal de HEER de enige zijn en Zijn naam de enige! Geen enkele naam van een andere god zal meer worden genoemd. Ook mijn eigen naam mag vergaan, als Zijn heerlijke Naam maar wordt aangeroepen en aangebeden, verheerlijkt en grootgemaakt. Jezus’ naam zal nooit meer als een vloek klinken, maar elke tong zal belijden: Jezus is Heer tot heerlijkheid van God de Vader!

Moge die langgewenste dagen van Zijn gunstrijk welbehagen spoedig aanbreken en het Zijn rijk van gerechtigheid, vrede en blijdschap doorbreken. Kom, Heere Jezus, kom!

Ruud van Campen