Segulla - Bijzonder eigendom

Gieneke van Veen-Vrolijk • 81 - 2005/06 • Uitgave: 18
SEGULLABijzonder eigendom


In de Hebreeuwse bijbeltekst komen woorden voor die een merkwaardige, vaak diepgaande geestelijke betekenis en toepassing hebben, waardoor moeilijk vertaalbaar. Tot die categorie woorden behoort het begrip ‘segulla’ (uitspraak: segoela). Omdat ‘segulla’ zo’n rijke inhoud heeft breng ik dit woord toch onder uw aandacht.

‘Segulla’ komt achtmaal in de oudtestamentische tekst voor en betekent: bijzonder eigendom, persoonlijke schat, kostbaar (erf)bezit, persoonlijk verworven rijkdom, eigen kostbaarheid.‘Segulla’ wordt in het Hebreeuws - evenals in verwante talen - gebruikt ter aanduiding van een kostbaar bezit dat als persoonlijke bijzondere schat werd verworven. In de bijbeltekst wordt ‘segulla’/eigendom/kostbaarheid tweemaal gebruikt met betrekking tot koninklijke schatten die werden vergaard (1 Kron. 29:3; Pred. 2:8).

Maar zeer veelzeggend is toch wel het feit dat de Here God Israël als Zijn ‘segulla’/kostbaar bezit/bijzonder eigendom aanduidt: “…u zult Mijn ‘segulla’/bijzondere eigendom zijn uit alle volken…” (Ex. 19:5; vergelijk Ps. 135:4). Zo kostbaar en bijzonder is voor Hem Zijn volk! Wat een troostrijk woord…

Maar Hij wil dat Zijn ‘segulla’/persoonlijke schat ook echt Hem aanhangt/volgt. Daarom vermaant Hij eerst “…aandachtig naar Hem te luisteren/te gehoorzamen…”Driemaal verbindt Mozes in Deuteronomium een specifieke vermaning en les aan het begrip ‘segulla’/eigendom. Hij deelt mee dat God louter uit liefde een ‘segulla’/kostbaarheid wilde hebben: “…omdat de Here u liefhad…” (Dt. 7:6-8).

Gods ‘segulla’ moet heilig zijn: “U zult een heilig… zijn… Hem tot ‘segula’…” (Dt. 14:2).

God verwacht een ‘segulla’/eigendom dat Zijn geboden houdt (Dt. 26:18).

Wij zien, de Here bemint Zijn ‘segulla’/persoonlijk bezit, maar vraagt toewijding en gehoorzaamheid. God wil die ‘segulla’/schat onvoorwaardelijk voor Zichzelf. Dat sluit elke vorm van afgoderij, afval, ontrouw uit. Wat een praktische les, ook voor ons hier en nu!Stil, klein en dankbaar maakt deze rijke boodschap van ‘segulla’, want ook ons heeft de Here tot eigen volk gemaakt… U, ik, wij: Gods bijzondere schat, verworven door het kostbare bloed van Zijn Zoon! Glorie voor “…onze Heiland, die Zich gaf voor ons, om …voor Zichzelf een eigen volk te reinigen…” (Titus 2:14).Dr. Gieneke van Veen-Vrolijk