Signalen en prioriteiten

Jan van Barneveld • 79 - 2003/04 • Uitgave: 13
Signalen en prioriteitenSignalen voor Nederland
De hele aarde trilt vanwege het machtige handelen van God. Overal, in veel landen en op verschillende terreinen van samenlevingen en groepen, ook in ons land, zien we de Hand van de Almachtige. Als de Allerhoogste zijn signalen afgeeft, moeten wij daar goed op letten. Grote en opzienbarende gebeurtenissen staan op het punt door te breken. We zien in onze tijd iets van de heilige haast van de HERE, de God van Israël. ‘Ik, de HERE, zal het te Zijner tijd met haast volvoeren’ (Jesaja 60:22). Het gaat snel en het zal nog sneller gaan. Plotseling zullen onverwachte gebeurtenissen en snelle oordelen over de wereld en ook over ons land komen. Hoe kunnen we die ‘machtige daden’, van de Eeuwige herkennen? Waarom hebben zo weinig mensen in de gaten wat er gaande is? Zelfs veel christenen letten niet op de ‘daden van de Here’. Dat heeft ernstige consequenties voor de kerk en dus ook voor de Nederlandse samenleving. Er staat immers geschreven: ‘Omdat zij niet letten op de daden van de HERE, noch op het werk van zijn handen, zal Hij hen afbreken en hen niet opbouwen’ (Psalm 28:5). Als we deze uitspraak van God vertalen naar onze specifieke situatie zou het als volgt klinken: "Als wij, als de Gemeente van Christus, niet letten op wat God in deze tijd doet; als we onze prioriteiten niet goed stellen, zal in 2020 ongeveer 9% van de Nederlanders Moslim zijn, 80% buitenkerkelijk en bij de resterende 11% zullen we maar vraagtekens zetten". Het ‘afbreken’ uit genoemd psalmvers kan ook gebeuren doordat nog meer waarschuwende oordelen over ons komen. De opwekking, waar al zo lang voor gebeden is, blijft uit en de afbraak gaat door.Intense verwachtingen

Hoe komt het toch dat zo weinig christenen zicht hebben op het machtige handelen van God in onze tijd? ‘Waarom wordt er in onze kerk zo weinig over gepreekt?’ horen we vaak op onze seminars over Israël en over de eindtijd. Het is niet moeilijk de oorzaak aan te wijzen: Omdat we het Woord niet kennen. Het is allemaal voorzegd: ‘Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is het u van het begin aan niet verkondigd? (Jesaja 40:21). Wat iemand niet weet, kan hij ook niet zien. Hoe kunnen we als Gemeente van Christus ‘onder de volken Zijn daden bekend maken’? (Psalm 105:1) als we zelf niet eens zien wat de Here doet! We noemen een paar van die krachtige signalen:

• Europa, dat een grondwet krijgt, waarin God of het christelijk geloof niet eens genoemd worden, heeft de afgelopen maanden Gods waarschuwingen ondervonden. In Frankrijk meer dan 10.000 extra sterfgevallen door de hittegolf. Grote delen van Zuid Europa zijn afgebrand, symbool van de dreigende brandende toorn van de Here. Een hittegolf en droogte over ons land: toorn van de Here over de dodelijke droogte die over geestelijk Nederland hangt. We zijn gewaarschuwd!

• We zien Gods machtige Hand over Israël. Het is een wonder dat Israël het uithoudt onder de onmenselijk zware druk van het terrorisme. Het is een ‘benauwde tijd’ voor Israël. Intussen gaan de voorbereidingen van de herbouw van de Tempel door. Er is toenemende aandacht voor de tien stammen. Ook zij zullen op den duur weer zichtbaar worden. Er komt nog een grote stroom Israëlieten terug. De strijd om Jeruzalem zal weer oplaaien. God gaat door met Zijn werk in en aan Zijn volk. Juist in verband met Israël gaan grote dingen gebeuren.

• Er is geen tijd geweest waarin het Evangelie zo snel over de aarde is gegaan. Overal wordt het Evangelie met grote kracht en vergezeld door wonderen en tekenen gepredikt. Onbereikte stammen en volken worden bereikt. Aan de andere kant hebben er nog nooit zoveel christenen in een situatie van vervolging en verdrukking geleefd als in onze tijd.

• We zien steeds meer tekenen van de naderende eindtijd. De Here Jezus noemt die tekenen in Zijn rede over de ‘laatste dingen’. Het gaat om opstanden en oorlogen (er zijn er nu 28 aan de gang; bij 25 ervan is moslimgeweld betrokken), om ziektes, aardbevingen en hongersnoden.

• Deze en nog meer signalen roepen ons en de wereld toe: Jezus komt! Het is nu de tijd van het ‘Zie Ik kom spoedig’. Waar is de bruid die zegt: ‘KOM!’?

De wereld trilt en beeft van de machtige tekens en signalen van de Here. Geestelijke wachters en gelovigen in de Gemeente van Christus zien Gods grote daden. Zij verkondigen en waarschuwen. Dat is onze taak. Aan de andere kant doet satan zijn verwoestende werk in zijn laatste, wanhopige pogingen de Almachtige te weerstaan. Maar wij staan aan de kant van de Overwinnaar, de komende Verlosser!Waar zijn we mee bezig?

De Gemeente van Christus, uw kerk, gemeente of groep, staat middenin deze duidelijke tekens en signalen. In het licht van die waarschuwende oordelen en signalen moeten we allemaal eens naar onze prioriteiten kijken. Dat geldt vooral voor hen die leiding geven en voor de ‘wachters’ op de muren van de kerk. Waar bent u mee bezig? Wat zijn onze prioriteiten? Wij als Gemeente hebben een grote verantwoordelijkheid voor ons land. Nederland is in grote nood en in groot gevaar. Juist nu is het zo belangrijk dat tijdens elke samenkomst en op elke bidstond voor ons land en voor de overheid gebeden wordt. Voor dit gebod zijn twee belangrijke redenen: Ten eerste ‘opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid’. Onze rust hangt ook af van onze gebeden voor de overheid. Ten tweede, en deze reden is belangrijker dan onze rust, om behoud en redding van mensen (1Tim.2:1-4). Er is nog een bijbelse aanwijzing die het belang van onze inzet voor ons land toelicht: ‘Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn’ (Jeremia 29:7). Deze profetie betrof allereerst de Joden in ballingschap. Ook wij, burgers van een rijk uit de hemel (Phill. 3:20), zijn in ballingschap en zoeken biddend de vrede en het goede voor ons land. Dit is zeer urgent voor Nederland.Prioriteiten

Het is niet moeilijk om Gods prioriteiten voor onze tijd aan te geven. Gebed is de weg die de Bijbel ons wijst om op het rechte spoor te komen. Ga naar de wekelijkse bidstond van uw kerk of gemeente. Als er geen bidstond is, vraag dan uw predikant of ouderling om het initiatief te nemen een gebedskring te starten en besluit zelf om elke week te gaan. Wat is één avond in de week als de redding van ons land op het spel staat? We bidden in de eerste plaats voor zaken waar de Bijbel duidelijk opdracht voor geeft:

• Voor onze overheid. Dit gebed mogen we niet overlaten aan de op dit punt gespecialiseerde gebedsgroepen. De nood is zeer hoog gestegen. En het oordeel staat op het punt te komen, plotseling en zonder dat men het in de gaten heeft.

• Voor vervolgde medechristenen. Zie Hebr. 13:10. Door onze gebeden dragen we hen door de verhoren en de martelingen heen. We bidden ook voor hen die achterbleven.

• Voor Israël. Alle krachten van de duisternis werpen zich nu op Gods volk. Het lijkt wel of de hele wereld uit Hamans, Hitlers, Herodussen en hun medestanders bestaat. Velen zijn uit op de vernietiging van Gods volk. Alleen wij, wij staan als Gemeente van de Messias, biddend en zegenend achter Israël.

Vervolgens persoonlijke voorbede en gebed voor de noden die op ons afkomen. Als zo de hele kerk in ons land in elke plaats elke week biddend voor de Here verschijnt, is er hoop.drs. Jan van Barneveld