Simson, hij die op de zon lijkt (4)

Henk Schouten • 86 - 2010 • Uitgave: 21
We kijken naar Simson, we overdenken de dingen die hij doet en proberen dat te plaatsen in het kader van ons eigen leven. Want daarvoor staan deze dingen in de Bijbel. Het is niet opgeschreven en door de Heilige Geest bewaard, opdat wij dit als een soort van vroom sprookje zouden lezen. Het hoort niet thuis in de sfeer van Hans en Grietje, Sneeuwwitje of Assepoester. Het hoort thuis in de sfeer van geheiligde geschiedenissen. Geschiedenissen met een diepe boodschap en een geestelijke betekenis.

Het zijn geestelijke lessen, maar die geestelijke diepgang is niet altijd even voor de hand liggend. Je moet je soms behoorlijk achter de oren krabben om er iets van te begrijpen. Of beter gezegd: je moet God heel ernstig bidden soms, om de diepere waarde van een Bijbelgedeelte te begrijpen. Wat voor geestelijke boodschap valt er te bespeuren in Richteren 16:1 ‘Eens toen Simson naar Gaza ging, zag hij daar een hoer en kwam tot haar.’
Simson betekent: Hij die op de zon lijkt. We denken aan de zon der gerechtigheid, Jezus Christus. Iets in het leven van Simson laat ons iets van Jezus proeven en ervaren. Je kunt wel op de zon lijken, maar je bent de zon niet. Wat voor naam dragen wij? Wij noemen onszelf Christen. Wij streven ernaar dat er iets van Jezus Christus aan ons gezien kan worden. We zingen dan ook: “Maak mij een beeld van U!” Dekt de vlag de lading?

Simson zag een hoer
De Bijbel spreekt buitengewoon vrijmoedig over seksualiteit, zowel in de positieve als ook in de negatieve zin. Allereerst maar even aandacht voor het woordje ‘zien’. Het staat in de verleden tijd, Simson zag. Het zien van dingen bewerkt iets in ons en prikkelt ons. De duivel, de satan wist dat heel goed. Hebt u de geschiedenis van de zondeval wel eens goed bestudeerd. In Genesis 3:6 staat: ‘De vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten.’ Ook daar dat woordje zien, de vrouw ‘zag’. Wat voor invloed heeft het zien op ons doen en laten. Kinderen kunnen met de neus tegen de winkelruit gedrukt staan, die snoepjes aan de andere kant, dat fraaie speelgoed. De hebzucht wordt erdoor gestimuleerd.
Maar die prikkels zijn er niet enkel met snoepjes en speelgoed. De seksindustrie weet er ook alles van. De omroepen met de meeste seks in de programma’s scoren het beste. En allerlei reclamefilmpjes tonen blote lichamen, ook al heeft het niets met het artikel te maken.
En laten we elkaar niets wijs maken. Ook christenen zien die dingen en ook bij christenen roept het allerlei gevoelens op. Net als bij Eva en Simson. Wat deed Eva, wat deed Simson, wat doet u?

Simson zag de hoer en kwam tot haar
Je kunt er niet altijd voor weglopen. Zeker in onze met vulgaire seks doordrenkte wereld, krijg je het te pas en vooral te onpas gepresenteerd. Maar daarom hoef je er nog geen deel aan te hebben. En dat is het verdrietige. Simson, die zo’n prachtige taak en roeping had. Die met naam en leven de Here God dienen mocht, hij neemt hier deel aan de zonde. Hij kwam tot de hoer, werd één met haar. De apostel Paulus schrijft over zulke dingen: ‘Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is?’1
Simson neemt deel aan het vuile. Helaas is het niet bij Simson gebleven. Er zijn veel meer mannen Gods te noemen, die de verkeerde weg gekozen hebben. Zelfs mannen als David en Salomo hadden te worstelen met deze dingen. Demas had Paulus uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. En we weten van schandalen van leidinggevenden binnen de kerken vandaag. Laat de geschiedenis van Simson een ernstige waarschuwing zijn. Misschien hebben te veel van ons al te veel met vuur gespeeld. Er is een alternatief, totaal anders: ‘Wie zich aan de Here hecht is één Geest met Hem’ (Vliedt de hoererij).2

Profetie?!
Een heel andere gedachte: Zouden we in deze geschiedenis profetie mogen herkennen? Wanneer Simson als Israëliet nu ook eens beeld van Gods volk in de eindtijd is, dan zien we een welhaast niet te verslaan en buitengewoon sterk volk. Een volk dat door de Geest van God geleid zou mogen worden, maar hoereert met de groten van de aarde en niet tot God gaat voor haar bestaan en veiligheid. We zien vandaag een volk dat steeds op weg is naar Gaza waar de Filistijn/Palestijn woont. Vijanden van het volk. Israël wil alles doen om de Palestijn te paaien om zo haar eigen bestaan veilig te stellen. Steeds geeft Israël een beetje toe en hoopt op die manier veiligheid en welvaart te kopen. De wereld staat er bij en applaudisseert wanneer Israël weer een beetje inlevert, maar die liefde is onoprecht. Deze weg zal Israël vreugde noch zegen brengen, zoals ook Simson geen vreugde ontving aan de dingen in Gaza. En ook Gaza ontving geen vreugde door de bemoeienis van Simson. Er is niet alleen lichamelijke, maar ook geestelijke hoererij, de vrucht is altijd wrang. Het alternatief geldt ook hier: “Wie zich aan de Here hecht is één Geest met Hem.” Naar die Here zien we uit. Ik weet het zeker, Hij komt spoedig.

Ds. Henk Schouten

1 1 Korintiërs 6:16
2 1 Korintiërs 6:17