Simson, hij die op de zon lijkt (5)

Henk Schouten • 86 - 2010 • Uitgave: 22
We proberen uit de geschiedenis van Simson geestelijke lessen te putten. We zagen hoe Simson zich prostitueerde aan een vrouw. Dat is ander vlees, een andere geest en een andere sfeer. Simson hoorde in die wereld niet thuis. Hoe dikwijls begeven wij ons in een wereld waar we niet thuishoren?

Spot
De Gazieten, dat zijn de inwoners van de stad waar Simson tot de hoer naderde, kregen er lucht van en stelden zich zo op dat ze hoopten Simson te kunnen vangen. Zo werkt de zonde, het begint schijnbaar zo verleidelijk, maar de zonde zal altijd proberen ons te vangen en gevangen te houden. De vrucht van de zonde is de dood. Wat zullen de Gazieten gelachen hebben, wat een dijenkletser. De sterke Simson gevallen door en voor een vrouw, een hoer nog wel. God van Israël, mooie dienstknechten hebt u. Is het niet erg, wanneer de ongelovigen om onze daden onze God bespotten. Onze daden zouden tot heilige jaloezie moeten oproepen en niet tot spot.

Dekt de vlag de lading?
De sterkte die Simson van God ontvangen had, blijkt nog niet geweken en hij doet een groot en indrukwekkend ding. Het lijkt er op dat de geestelijke kracht nog aanwezig is, maar schijn bedriegt. Simson ramt de deuren van de stadspoort uit de deurposten en legt ze bovenop een berg die tegenover Hebron ligt. Het lijkt alsof Simson, door zijn relatie met de Here nog steeds grote dingen kan doen. Maar dekt de vlag de lading nog?
Ik moest denken aan woorden van de Here. We lezen in het laatste Bijbelboek, in Openbaring 2. De Here spreekt daar tot de gemeente te Efeze, maar evengoed tot ons. Die gemeente heeft de eerste liefde verzaakt, de eerste liefde losgelaten. Dan roept de Here hen op tot bekering, zo niet, dan zal Hij de kandelaar van zijn plaats wegnemen. Het symbool van geestelijke leven kan er nog wel zijn, de uiterlijke kracht, maar het geestelijke leven zelf lijkt weggevloeid. Bekeert u!
Er zijn helaas maar al te veel droevige voorbeelden daarvan, dat mensen goed en vol vuur en liefde begonnen zijn met de Here. Later verflauwde die liefde en kwam er ongehoorzaamheid, die samen met onreinheid de geestelijke kracht wegnam. Na de zondeval van de eerste mens gebeurde dat. Maar ook de wereld die uit het geslacht van Noach voortkwam na de zondvloed, keerde zich van God af. We kennen de geschiedenis van de torenbouw en spraakverwarring.
Als God met een nieuw volk begint, geboren uit Abraham, Isaäk en Jakob, blijkt ook dit volk steeds weer tot het kwade geneigd. Dan neemt God Zijn Geest van hen af. De tempel stond er nog wel, het uiterlijk vertoon was er nog wel, maar de diepte, de eerste liefde was verdwenen. Dan geeft God hen over aan vijandelijke machten. Maar zelfs dat heeft nog tot doel hen tot inkeer en tot omkeer te brengen.
Hier zien we Simson, de man Gods, van Gods weg afdwalen. Beschamend, maar toch, God is nog genadig.

Gods liefde is niet te koop
God is ook vandaag nog genadig. Misschien zijn er lezers, ooit vol blijdschap met Jezus op weg gegaan. Mensen die de naam van de Here dragen en christen genoemd worden, maar die de heiligheid en de toewijding van het eerste uur hebben losgelaten. Misschien zijn er die de hoer zagen en tot haar gekomen zijn. Misschien letterlijk, misschien figuurlijk. Hoereren is naar een vreemde vrouw gaan, tegen betaling liefde kopen. Dat kan natuurlijk niet, liefde kopen, maar zo heet dat. De Here God is een na-ijverig God, een jaloers God staat er in de Bijbel. God wil onze absolute en onvoorwaardelijke oprechte liefde. Hij wil de eerste zijn. Hij wil al onze liefde. Geven wij onze liefde aan iets of iemand anders, dan is dat geestelijk overspel, hoererij. Is God het belangrijkste voor u, hebt u voor Hem, voor Zijn zaak, Zijn woord alles over? Hebt u Hem lief boven alle dingen? We zingen dat wel eens, maar klopt dat ook. Zijn we gehoorzaam aan Hem?
Weet u wat zo fijn is, Gods liefde is niet te koop. Dat kan ook niet, want liefde kun je niet kopen. Gods liefde is vrij, helemaal gratis. God biedt ons Zijn liefde aan, onvoorwaardelijk. Zoals een jongen en een meisje van elkaar kunnen houden, of een man en een vrouw, ouders en een kind. Zo, maar dan volmaakt, zo mag de liefde zijn tussen God en mens.

Hellend vlak
Simson had op moeten zien naar boven en op moeten zien naar Zijn God. Simson had voor de hoererij moeten vlieden. Nu hij dat niet doet, begeeft hij zich op hellend vlak, ook al lijkt alles uiterlijk nog zo netjes. Ook al is daar nog een staaltje krachtpatserij, geestelijke krachtpatserij, want die kracht had hij van God, de schijn bedriegt. Soms kijk ik in onze christelijke wereld rond en vraag me af of het allemaal nog wel echt is, of dat de schijn bedriegt en de vlag de lading niet meer dekt? Het zijn geestelijke lessen, ernstige waarschuwingen. God geve dat wij leren, luisteren en het goede doen. Wat Hem tot vreugde is, waardoor Zijn liefde onbeperkt en in ruime mate over ons kan worden uitgestort, zodat het overwinningsleven meer en meer naar voren komt, tot lof en eer van God en van Jezus Christus Zijn Zoon. Zonder heiliging zal niemand de Here zien. Dat is een belofte voor nu en voor straks. Laten we bereid zijn om onze Here te ontmoeten, want ik ben er zeker van, de Here Jezus zal spoedig komen.

Ds. Henk Schouten