Spaar, HERE, Uw volk

Jan van Barneveld • 82 - 2006/07 • Uitgave: 25
Gevaren

We weten dat de HERE, de God van Israël, grote plannen heeft voor Zijn volk. De profeet Zefanja zingt: ‘Jubel, dochter van Sion; juich, Israël; verheug u en wees vrolijk van ganser harte, dochter van Jeruzalem! De HERE heeft uw gerichten weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd’ (Zef. 3:14,15). Er zijn zeer veel profetieën over ‘Sions toekomstige heerlijkheid’ (zie Jes. 54). Vaak, als de HERE een belangrijke fase of onderdeel van Zijn plan gaat uitvoeren, dreigt er groot gevaar voor Israël. Immers, Israël is Gods knecht bij het realiseren van Zijn plannen! Egypte en Amalek probeerden Israël uit te roeien vlak voordat de HERE op de berg Sinaï Zijn geboden in de wereld bracht. Voordat God Zijn grote liefde in en door de Here Jezus openbaarde, waren het Haman de jodenhater en de Syrische vorst Antiochus IV Epiphanes, die aanslagen op het bestaan van het Joodse volk pleegden. Ook nu wordt Israël door grote gevaren bedreigd. Allereerst de Islam, waarin men ook een ‘messias’ kent. Velen verwachten de Mahdi (messias) zelfs in de loop van 2007. De Mahdi zal, volgens de website van de regering van Iran, eerst in Mekka en daarna in Medina verschijnen. Hij zal Israël vernietigen (weer Israël!) en dan een wereldregering vestigen. Ahmadinejad, de premier van Iran, werkt hier hard aan. Met behulp van Noord-Korea worden langeafstandsraketten gebouwd. Men werkt aan een satelliet die atoomwapens kan afvuren. Het Russische antiraketsysteem is klaar. Alles op Israël gericht. Europa heeft zich al overgegeven en zal vanzelf onder de Islam terecht komen.



Meer fronten

Aanvallen op Israël komen van alle kanten. Van binnen en van buiten staat Israël onder grote druk. Hezbollah in het Noorden is klaar voor een tweede ronde van raketbeschietingen. Langs de noordgrens worden forten gebouwd. UNIFIL doet niets en is zelfs verboden zich op de hoofdwegen van Zuid-Libanon te begeven. Zodra Hezbollah de burgeroorlog in Libanon gewonnen heeft, kan het oude doel weer worden opgepakt: De vernietiging van Israël. Het is tragisch voor de Palestijnse slachtoffers, maar een ‘gelukje’ (of genade?) voor Israël dat Hamas en Fatah bitter en fel vechten om de macht. De ‘gematigde Abbas’ (wat een onzin!) heeft gezworen dat hij er 200 tot 500 doden voor over heeft om de macht in Gaza te grijpen. Ook het statutaire doel van Fatah was en is de vernietiging van Israël. Opvallend is dat Jordanië, Egypte, Syrië en zelfs Saoedi-Arabië hun best doen om die twee terroristenbendes tot ‘rede te brengen’. Dat wil zeggen, bij ‘hun werk’ te houden, namelijk het doden van Joden. Ze steken geen hand uit om andere, bloedige inter-moslim conflicten te stoppen. Denk alleen maar aan Darfur en aan Irak. Men heeft de Palestijnse terroristen nodig als speerpunten in hun oorlog tegen Israël en de strijd om Jeruzalem. Druk van binnen komt door de zwakste regering die Israël sinds 1948 heeft gekend. De politieke en de rechterlijke macht zijn grotendeels in de handen van niet-gelovige Israëli’s. Bovendien worden heel wat autoriteiten achtervolgd en vervolgd door schandalen.



Vredesproces

Het grootste gevaar voor Israël heet ‘het vredesproces’. De regering van Olmert voert ‘geheime besprekingen’ met de Fatah-groep van Mahmoud Abbas om de Yesha (Judea, Samaria en de Jordaanvallei) aan de Palestijnen over te dragen. Die plannen worden gestuurd door de VS, Condoleezza Rice, en door Solana van de EU. Over het hoe die overdracht zou moeten plaatsvinden, worden wilde ideeën gelanceerd. Prof. Shlomo Breznitz, Knessetlid voor Kadima, stelde voor de gebieden aan de EU over te dragen. De EU zou dan verantwoordelijk zijn voor een goede overdracht aan een gematigde Palestijnse regering. Anderen willen die rol aan Egypte en Jordanië geven. Maar die landen kijken wel uit. ‘De Palestijnen zijn te gewelddadig om een eigen staat te hebben’ merkte iemand terecht op. Tegen beter weten in dwingen de wereldmachten Israël door middel van het ‘vredesproces’ Gods land te verdelen en een levensgevaarlijke terroristenstaat binnen Israël’s Bijbelse grenzen te accepteren. Zo haalt men oordelen over de wereld. Overigens hebben de zogenaamde Palestijnen veel kansen gehad. De Oslo-Akkoorden van 1993 gaven Arafat zeggenschap over zeven steden. Het loon dat Israël kreeg was terreur en die zeven steden werden broeinesten van terrorisme. Terwijl de VS miljarden betaalden aan Arafat en de zijnen. Daarna gaf Netanjahu 80% van Hebron op. Onmiddellijk liep de stad vol moordenaars. Het eerste wat men deed na het verjagen van 8.500 othodox-Joodse Israëli’s uit Gaza (augustus 2005), was de synagogen en de meeste broeikassen vernietigen. Vervolgens werden tonnen wapens en een legertje terroristen binnengesmokkeld. Europese waarnemers keken vriendelijk toe. Men begon niet met het bouwen van een staat. Geld was er genoeg. Nee, men begon Israël te beschieten. Momenteel is men bezig elkaar te beschieten. De wereld streeft ernaar een dergelijk terroristenfort in de Yesha (Judea, Samaria) en de Jordaanvallei te creëren. De huidige Israëlische regering werkt mee aan dit zelfmoordplan. Israël is in groot, zeer groot gevaar. De HERE moet wel grote plannen hebben nu zo goed als de hele wereld Israël bedreigt. Wij weten dat de komst van de Messias, de Zoon van de levende God, nabij is. De strijd tegen Israël is een opstand tegen God en een krampachtige poging van de ‘wereldbeheersers van deze duisternis’ om de doorbraak van het Koninkrijk van de Here Jezus tegen te houden. Deze opstand is het echte gevaar voor Gods vredesproces!



VS

Ook de VS dreigen Israël te laten vallen. Men is teleurgesteld door het zwakke optreden van de regering van Israël tijdens de Hezbollah-oorlog. Koortsachtig zoekt Amerika naar een ‘eervolle weg’ uit Irak. Arabische steun hierbij moet door Israël worden betaald. Het is nu niet meer ‘land voor vrede’, maar ‘(Israëls) land voor Irak’. De regering Olmert wordt gestuurd door Washington en leunt gevaarlijk op die ‘geknakte rietstaf’ (Jes. 36:6). Een rietstaf die de terreurgroep Fatah van Abbas steunt met geld, wapens en training. Een zeer ernstige ontwikkeling. Juist omdat de HERE de VS uitgekozen heeft om Israël te beschermen tegen het woeden van de volken. Waarschuwende oordelen gingen al over Amerika en helaas zullen er meer volgen.



Spaar, HERE, uw volk

Zo staat bijna de hele wereld op tegen Israël. Men probeert Gods werk in en aan Zijn volk te vernietigen. Hoe te bidden? Dit bad de profeet Joël nadat hij een enorme ramp had voorzien: ‘Geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen niet met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?’ (Joël 2:17). Gods eer en Naam staan op het spel. Laten we bidden dat ook nu hetzelfde gebeurt: ‘Toen nam de HERE het op voor zijn land en Hij kreeg medelijden met zijn volk’ (Joël 2:18). “Spaar, HERE, uw volk!”



Maar de weg naar die toekomst is zwaar. Zoals de weg uit de slavernij in Egypte naar hetgeen achter de strijd om Israël en om de wereld is.



Jan van Barneveld