Spreuken 3:16 (III)

Els ter Welle • 81 - 2005/06 • Uitgave: 23
‘In de linkerhand van wijsheid is….eer’ Spreuken 3:16

‘Wanneer ik naar de stadspoort ging om mijn plaats in te nemen, trokken de jongeren zich terug zodra ze me zagen, en stonden de ouderen op om mij te begroeten. De aanzienlijken staakten hun gesprekken en legden eerbiedig een hand op hun mond, de stemmen van de edelen verstomden. Ieder die mij hoorde prees mijn woorden, ieder die mij zag had niets dan lof.’(Job 29:7-12)Wat een respect! Job werd geëerd door jong en oud, door hoog en laag op basis van zijn karakter! “Hij redde de arme die om hulp riep, en de wees die in de steek gelaten was. Hij zegende de stervende, in het hart van de weduwe bracht hij vreugde. Ogen was hij voor de blinde, voeten voor de lamme. Voor de behoeftige was hij een vader en hij verdedigde de zaak van de vreemdeling” (Job 29:12-18). Wow! Wat een man! Het zijn soms hele dubieuze zaken waardoor iemand populair is. Job echter was geliefd vanwege zijn barmhartigheid! Zijn roem was de vrucht van een godsvruchtige en wijze levenswandel. Wijsheid en eer gaan hand in hand!Er zijn mensen die op basis daarvan vinden dat rijkdom en eer beloftes van God zijn waarop we moeten gaan staan. Dan vergeten ze echter dat Spreuken korte zwart - wit gezegden zijn, waarin nuances niet aan de orde kunnen komen. In het echte leven is alles niet zo recht toe recht aan. De apostelen bijvoorbeeld werden geëerd èn gesmaad, belasterd èn geprezen. (2Kor.6:8) Net als onze Here Jezus. En als we Hem volgen, moeten we er rekening mee houden, dat ook wij met oneer te maken zullen krijgen. Misschien hebben we allemaal wel een portie nodig om geestelijk in balans te blijven. Want het zijn sterke benen die de weelde van roem kunnen dragen. Er zit verleiding in eer. Psalm 84:12 zegt: “De Here geeft genade en ere.” Als we veel eer ontvangen, hebben we genade nodig om nederig te blijven.Els ter Welle