Spreuken 3:31

Els ter Welle • 82 - 2006/07 • Uitgave: 12
Spreuken'Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet de weg die hij gaat' Spreuken 3:31U heeft buren die het niet zo nauw nemen in het leven. Hij heeft een eigen zaak, is oneerlijk en buit de mensen die voor hem werken uit. Het gaat hen op het oog voor de wind, terwijl u moeite heeft het hoofd boven water te houden. Dat kan verwarren. En misschien maakt het u zelfs wel jaloers... Dit vers zegt: Niet doen! We hebben geen enkele reden om afgunstig te zijn op de goddeloze, hoe voorspoedig hij ook is. Wíj zijn te benijden, hoe het ons soms ook tegenzit! Dat maken de volgende vier verzen overduidelijk:


• God heeft ons lief en gaat vertrouwelijk met ons om. Wat een geweldig voorrecht!

Maar… van mensen die volharden in het verkeerde en niet volgens Zijn wil willen leven, heeft Hij een intense afkeer. (vers 32)

• De woning van de rechtvaardige wordt gezegend. We moeten hierbij niet te materialistisch denken over de zegen van God. Een heel eenvoudig gezin met God is zeer rijk.

Maar… de vloek van de Heer is in het huis van de goddeloze. Door zijn verkeerde leefstijl haalt hij het kwade over zichzelf en zijn huis. (vers 33)

• Mensen die God belachelijk maken daar drijft Hij de spot mee. (vers 34) Hij weerstaat deze mensen met hun hoogmoedige taal.

Maar… aan nederige mensen geeft Hij Zijn genade.

• Het einde van de zondaren zal schande zijn.

Maar…het einde van de heiligen is eeuwige eer! (vers 35) De gelovige leeft misschien 70 of 80 jaar, maar daarna voor eeuwig bij de Heer!U ziet: er zijn twee groepen. Mensen die wijs, rechtvaardig, oprecht en ootmoedig zijn. Zij zullen het per definitie niet altijd gemakkelijker hebben. Sterker nog: de Bijbel vertelt hen dat zij verdrukking zullen lijden. Denk aan Paulus. Hij is met stokken geslagen, met stenen bekogeld, hij heeft schipbreuk geleden. Hij is bedreigd door rovers, door mensen van zijn eigen volk en zelfs door zogenaamde gelovigen. Maar hij was een rijk mens, want hij had God!

Daartegenover staat de groep van goddelozen, dwazen en spotters. Misschien hebben ze materiële voorspoed, maar ze missen alles omdat ze God missen en Zijn Zoon Jezus Christus. Bij welke groep hoort U?Els ter Welle