Spreuken 5:18,19

Els ter Welle • 84 - 2008 • Uitgave: 10
‘Verheug u over de vrouw van uw jeugd, laat haar boezem u ten allen tijde vreugdedronken maken, wees bestendig verrukt over haar liefkozingen.’
Spreuken 5:18,19


De lichamelijke aantrekkingskracht tussen de geslachten zijn om twee redenen geschapen: voor de voortplanting en voor de expressie van liefde tussen man en vrouw. De opdracht om ons te vermenigvuldigen staat in het begin van de Bijbel, in het eerste hoofdstuk van Genesis. Verder nergens. De schrift staat echter vol met gedeelten waarin seksualiteit beschreven wordt als een vreugdevolle beleving.

In Prediker 9:9 staat: ‘Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt’. In Genesis 18 lezen we dat Abraham de aankondiging krijgt dat zijn vrouw een zoon zal krijgen. Toen de oude Sara dit hoorde, lachte ze in zichzelf en ze dacht: ‘Zal ik liefdegenot hebben terwijl ik vervallen ben?’ Genesis 26 vertelt dat Isaäk en Rebekka aan het minnekozen waren. Andere vertalingen zeggen: liefkozen, stoeien. Er staat niet bij wat ze precies deden. Maar Abimelech kon er uit concluderen dat Rebekka geen zuster van Isaäk was, maar zijn vrouw. Deuteronomium 24:5 schrijft voor, dat de man in zijn eerste huwelijksjaar vrij moet zijn van dienstplicht, zodat hij zijn vrouw kan verheugen.
In Hooglied zien we de erotische liefde tussen een bruid en een bruidegom op prachtige, zuivere wijze, dichterlijk beschreven. En dat gebeurt niet op een oppervlakkige manier. We lezen over de gevoelens, de houding, de gedachten, de dromen, de verbeelding, de psychische en lichamelijke vreugde, het romantische geluk en genoegen die ze elkaar geven. Het vertolkt zuiver verlangen, dat hier uitgaat naar die ene, die de enige is, die in Hooglied ‘mijn liefste’ wordt genoemd.

Er is een groot verschil tussen erotische liefde en lust. In de wereld spreekt men van: ‘de liefde bedrijven’, ook als er geen liefde aan te pas komt en het slechts het paren van twee lichamen is. Dan is seksualiteit het gebruiken en uitbuiten van iemand om de eigen lusten te bevredigen. En dat is het wezen van prostitutie. Iedereen die zijn eigen bevrediging boven het geluk van de ander stelt, geeft de ander meer pijn dan plezier.
Seksualiteit moet een uiterlijk teken zijn van een innerlijke overgave. Seksualiteit produceert geen liefde. Het viert feest als het er een uitdrukking van is.

Els ter Welle