Spreuken 6:1,3 (III)

Els ter Welle • 84 - 2008 • Uitgave: 19
‘Mijn zoon, indien gij borg zijt geworden voor uw naaste, voor een vreemde uw handslag hebt gegeven,… doe dan toch dit, mijn zoon, en red u, want gij zijt in de greep van uw naaste gekomen… gun uw ogen geen slaap en uw ogen geen sluimering.’
Spreuken 6:1,3


Jezus vertelt in Matteüs 18 de gelijkenis van de onbarmhartige dienaar van de koning, die zo diep in de schulden zat, dat hij die nooit zou kunnen afbetalen. De koning schold hem echter het enorme bedrag volledig kwijt. Geweldig! (deze dienaar is vervolgens heel hardvochtig tegen iemand die hem maar een heel klein beetje schuldig is…) Maar voordat de koning dat deed, was hij eerst heel erg streng en zei: ‘Verkoop hem, zijn vrouw en zijn kinderen en alles wat hij heeft…
Zo ging het er in die tijd aan toe. En als de schuld niet betaald kon worden, werd ook de borg verkocht als slaaf. Borg staan voor iemand was vol risico. En ook nu is het gevaar voor verlies groot.

Daarom vind ik het zo mooi, dat Hebreeën 7:22 zegt dat Jezus borg voor ons is. Hij neemt, als het ware, het risico wél. Hij stelt Zichzelf aansprakelijk voor het voldoen van onze zondeschuld. Hij staat voor ons in! Deze tekst staat in een bijzonder boeiend hoofdstuk dat gaat over het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond.
Jezus was de enige die onze schuld kon vereffenen die wij allen ten opzichte van God hebben. Zijn dood en opstanding waren de enige mogelijkheid voor God om de mensheid te redden, omdat in Christus de Goddelijke en menselijke natuur verenigd zijn. Door Zijn bloed kunnen gelovigen nu met vertrouwen naderen tot God de Vader in een nieuw verbond, waarvan Jezus de borg is (vers 22). En Christus staat garant voor de uitvoering van dit verbond tussen God en mens. De diepte daarvan is nauwelijks te vatten.

De essentie van ons gedeelte uit Spreuken is, dat wij voorzichtig moeten zijn om op risicovolle wijze borg te staan voor een ander, zodat we niet in financiële moeilijkheden komen.
Als wij vrij moeten worden van schulden aan mensen, hoeveel te meer vrij van schuld aan God! Gun uw ogen daarom geen slaap, voordat u uw knieën heeft gebogen voor Jezus die uw borg wil zijn. Geef uw zondenlast aan hem die aan het kruis uw schuld op Zich nam!

Els ter Welle