Spreuken 6:16-20 (III)

Els ter Welle • 85 - 2009 • Uitgave: 13
‘Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders.’
Spreuken 6:16-20


Hoogmoed is de oerzonde. Alle ellende is daarmee begonnen. Het was trots en eerzucht die de engel Lucifer tot de duivel maakte. Hij had een zeer hoge positie bij God in de hemel en dat was hem naar het hoofd gestegen. Hij wilde méér. Luistert u maar eens: ‘Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten; ik wil opstijgen en mij aan de Allerhoogste gelijk stellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepst der groeve.’* Lucifer wilde groter zijn dan ieder ander en gelijk zijn aan God. Hoogmoed ten top!
En in zijn val sleepte hij de eerste mensen mee en wel op dezelfde wijze: ‘Als u van die verboden vrucht eet, zult u gelijk zijn aan God…’ Hij raakte daarmee een gevoelige snaar. Satan had geen verzoeking van buiten af; hij koos voor de opstand. Adam en Eva werden echter door de duivel verleid en bezweken ervoor.

Spreuken 18:12 zegt: ‘Voor de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.’**
Aan de val van satan en aan de val van de mens, gingen zelfverheffing en zelfoverschatting vooraf. Het heeft beiden niet op een hoger niveau gebracht. Integendeel, het werd hun ondergang. Satan werd neergeworpen in het dodenrijk en het bracht de mens de lichamelijke en geestelijke dood. Onze Here Jezus deed het tegenovergestelde. Hij wás gelijk aan God, maar gaf dat prijs, Hij deed er afstand van! Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens en vernederde Zich tot in de dood aan het kruis. Dáárom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat.***

Hoogmoed, trots en eerzucht brengen alleen maar ellende. U verliest de Here en u verliest uw vrienden erdoor. Spreuken 15:25 zegt zelfs dat het huis van de hoogmoedige afgebroken wordt. Maar nederigheid en ootmoed brengen zegen. Dat is een goddelijk principe en een groot geheim. Laat daarom die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was!

Els ter Welle

* Jes. 14:12-15
** Zie ook Spr. 15:25,33 - 16:18
*** Fil. 2:5-12