Spreuken 6:20

Els ter Welle • 85 - 2009 • Uitgave: 22
Spreuken

‘Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht.’
Spreuken 6:20


Hoe is dat met Gods geboden? Heft het Evangelie de wet niet op? De gelovigen zijn toch niet meer onder de wet?
Inderdaad zegt Paulus in Romeinen 8: ‘De wet van de Geest des levens heeft ons in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods’ (vers 2).
De wet brengt onze zonden aan het licht, maar heeft er geen oplossing voor. Ze vergeeft niet en bevrijdt niet van de macht van de zonde. Dat kan alleen de Here Jezus! Hij heeft de eis van de wet vervuld. Hij stierf voor onze zonden en verbrak haar banden. Daardoor is er voor hen die in de Here Jezus geloven, geen veroordeling meer door de wet! We zijn vrij! (vers 1)

MAAR dan zegt Paulus er gelijk het volgende achteraan: ‘opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.’ De van nature zondige mens kan helemaal niet aan de eis van de wet voldoen, maar zij die leven naar de Geest zullen van binnenuit de wet vervullen. Het is niet de mens die met grote krachtsinspanning zichzelf moet vrijmaken uit de macht der zonde en moet proberen de wet te vervullen, het is de Heilige Geest die dat in ons bewerkt!
Dat is volledig in overeenstemming met Ezechiël 36:27 ‘Mijn Geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.’ In het nieuwe verbond legt God Zijn wetten in ons binnenste en schrijft die in onze harten door de Heilige Geest.* Het evangelie heft de wet dus niet op.

Het is van het grootste belang om een scherp zicht te hebben op de verhouding wet en evangelie. Het gaat om een evenwicht dat heel gemakkelijk uit balans raakt. Als het houden van de wet overbenadrukt wordt, is dat benauwend en mist het de vrijheid en blijmoedigheid, die we hebben in de Here Jezus. Maar als de mens niet meer op zijn zonde wordt aangesproken en de scherpte van het oordeel verdwijnt uit de prediking, dan blijft de genade als het ware boven het hoofd van de gemeente zweven en landt het niet in het zondige bestaan van de mens.
Zonder wet is er geen zonde en geen oordeel. Maar ook geen Golgotha! Dan missen we de genade van God, zo rijk en vrij!

Els ter Welle

* Jer. 31:33 / Hebr. 8:10