Spreuken 7:2,3 (2)

Els ter Welle • 87 - 2011 • Uitgave: 3
Spreuken

‘Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel. Schrijf ze op de tafel van uw hart.’
Spreuken 7:2 en 3


Toen de communisten Vietnam overnamen, werden veel christenen gevangen genomen. Het was hen niet toegestaan een Bijbel te hebben. Wat deden ze? Ze schreven hun eigen ‘Bijbel’. Ze vroegen aan iedere christen gedeelten van de Schrift op te schrijven die ze zich konden herinneren. Verschillenden hadden belangrijke Schriftgedeelten uit het hoofd geleerd. Zo kregen ze een grote verzameling van mooie gedeelten van Gods Woord waaruit ze kracht konden putten in hun moeilijke omstandigheden.

Laten we niet denken dat vervolging aan ons wel voorbij zal gaan. Het profetische Woord vertelt ons duidelijk dat het lijden om de Here Jezus ook ons in de eindtijd kan treffen. 2 Timoteüs 3:12 zegt: ‘Trouwens, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.’ We kunnen maar beter voorbereid zijn!
Juist in zware tijden hebben we Gods Woord zo nodig. Ik ga zelf door een hele moeilijke periode in verband met een ernstige ziekte van mijn lieve man. Ik kan vaak niet in slaap komen, lig dan wakker in mijn bed en maak me zorgen.Wat ik dan regelmatig doe? Ik citeer zachtjes allerlei teksten die ik uit mijn hoofd ken:
‘Wentel uw weg op de Here en Hij zal het maken.’
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.’
‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij: Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’
‘Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want Ik de Here ben uw God.’
Helpt dat? Ja, het helpt! Het brengt me tot rust en het troost me.

Als we de Schrift uit het hoofd leren heeft dat vele voordelen. Het helpt ons om weerstand te bieden aan verleiding en overwinning te behalen op de zonde. Het verandert ons. Het geeft ons kracht als we gespannen zijn. Het vertroost ons als we verdrietig zijn. Het helpt ons om wijze beslissingen te nemen, te bidden naar Gods wil en om te getuigen tegenover ongelovigen.
De volgende keer hoop ik verschillende van deze punten uit te werken!

Els ter Welle