Spreuken 7:2a (4)

Els ter Welle • 86 - 2010 • Uitgave: 10
Spreuken

‘Bewaar mijn geboden en leef.’
Spreuken 7:2a


Als de opgestane Heer plaatsneemt op de troon in de hemel, gebeurt er iets dat een verschuiving op aarde bewerkt! Want daar ontvangt de Here Jezus van Zijn Vader, de belofte van de Heilige Geest en stort Die uit over Zijn gemeente.* Dat is Pinksteren!

Je zou kunnen zeggen dat er twee soorten beleving zijn in het christelijk geloof. De eerste wordt geleefd van buitenaf en is afhankelijk van de wet. De andere wordt geleefd van binnenuit en is afhankelijk van de Geest die de Here Jezus geeft aan hen die tot geloof in Hem komen. Als we de Heilige Geest ontvangen, vloeien stromen van levend water uit ons binnenste.** Het dorre, droge geestelijke leven verdwijnt als sneeuw voor de zon. Vreugde, vrede en vrijheid zullen dan ons hart vervullen. Het beklemmende gevoel nooit aan Gods standaard te kunnen voldoen, maakt plaats voor een intense verwondering over de genade van God in de Here Jezus. Dat betekent echter niet dat we nu een vrijbrief hebben om zonder de wet, naar eigen gevoel en inzicht te leven. De Romeinenbrief spreekt over dit onderwerp glashelder. Iedere christen zou dit boek enige keren moeten lezen, want het is zeer fundamenteel!
In hoofdstuk 8 vers 2 zegt het: ‘De wet van de Geest die levend maakt in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt’ (Lutherse Vertaling). Ziet u dat?! Paulus spreekt hier heel verrassend over de wet van de Geest. Dat lijkt een wonderlijke combinatie van twee tegenstrijdigheden. Want er is niets zo beweeglijk als de Geest en niets zo onbeweeglijk als de wet. Maar Paulus verenigt vrijheid met vastheid. En dat is superbelangrijk.
Heel veel ideologieën hangen in de lucht als zeepbellen. Ze lijken mooi, maar spatten zo uit elkaar door gebrek aan vaste normen en waarden. De Heilige Geest echter zal ons nooit leiden tot iets dat indruist tegen het leven en de leer van Christus. Dat staat zo vast als een wet! Johannes 14:26 zegt: ‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, zal u alles leren en u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb.’ En de Here Jezus zegt en leert in de Bijbel alleen dié dingen die Hij van Zijn Vader heeft gehoord. Prachtig vind ik dat! De Vader, de Zoon en de Geest spreken uit één mond, in absolute harmonie met elkaar.

De Heilige Geest beweegt zich binnen de grenzen van Gods Woord, maar geeft juist daardoor onbegrensde mogelijkheid tot volle ontplooiing van ieder mens. De wet van de Geest geeft leven en vrijheid!

Els ter Welle

* Handelingen 2:33
** Johannes 7:37-40