Spreuken 7:2a (5)

Els ter Welle • 86 - 2010 • Uitgave: 11
Spreuken

‘Bewaar mijn geboden en leef.’
Spreuken 7:2a


Gods geboden bewaren betekent niet de Bijbel op de boekenplank zetten, hem zorgvuldig iedere week afstoffen en weer terugzetten. Het houdt in: de Schrift liefhebben met heel uw wezen, haar opbergen in uw hart, maar bovenal ernaar handelen!

George Müller heeft in zijn leven meer dan honderd keer het boek van God op zijn knieën doorgelezen. Zijn hele menselijke persoon, zijn denken, voelen en willen was daardoor doordrenkt van de levendmakende principes van het woord van God. Geen wonder dat hij een van de grootste geloofshelden werd van de negentiende eeuw.
C.T. Studd, oprichter van het zendingsgenootschap WEC, las op een dag dat de Here Jezus zei: ‘Als je Mij liefhebt, dan houd je Mijn geboden.’* Hij had die tekst al vaak gelezen, maar deze keer raakte het hem zo diep, dat hij opnieuw de vier Evangeliën ging lezen. Elke keer als hij een gebod tegenkwam, onderzocht hij zichzelf of hij dit al gedaan had.
Uw liefde tot God wordt niet bepaald door te zeggen dat u veel van Hem houdt. ‘Niet wie zegt Here, Here, maar wie doet de wil Mijns Vaders.’
Het is net als in een huwelijk. Je kunt wel zeggen dat je de ander liefhebt, maar liefde moet gestalte krijgen door daden.

De Schrift vraagt om een antwoord. De volgende vragen kunnen u helpen om dat wat u gelezen heeft in de Bijbel op uzelf toe te passen:
• Is er een voorbeeld om na te volgen?
• Is er een gebod om te gehoorzamen?
• Is er een fout die ik kan vermijden?
• Is er een zonde die ik moet opgeven?
• Is er een belofte die ik mag aanvaarden?
• Is er een nieuwe gedachte over God zelf? **

Het begrijpen van het woord van God is niet een zaak van intelligentie, maar van gehoorzaamheid. Als u bereid bent om te doen wat God zegt, gaat de Bijbel voor u open! Johannes 8:31 zegt: ‘Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan.’
Pas als we Gods Woord leven, zullen we leven!

Els ter Welle

* Johannes 14:15,
** Stille tijd, Internationale Bijbelbond, blz. 23