Stralende sterren

Marianne Glashouwer - Van der Lugt • 82 - 2006/07 • Uitgave: 19/20
Nederland is een van de meest ‘verlichte‘ landen ter wereld! Dat konden we onlangs op het tv-journaal zien. Ons land is ’s nachts zo verlicht dat veel mensen er last van hebben en niet kunnen slapen. Op een satellietfoto waren de grote lichtplekken in Nederland duidelijk te zien.Hoe ziet God Nederland?

De Here Jezus zegt tegen ons in Matteüs 5:16: “Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemel is verheerlijken.” Ik stelde me voor dat de Here God vanuit de hemel naar Nederland zou kijken en ik vroeg me af: “Zou Hij nu ook zo’n licht land zien en zou Hij onze sterren zien stralen?”Als ik naar mijn eigen leven kijk en naar dat van de mensen om me heen, dan denk ik dat we de Here vaak teleurstellen. Onze lamp brandt vaak zwak omdat we verdriet hebben om het verlies van een geliefde, of omdat we te kampen hebben met een ernstige ziekte. De Here weet dat ook. Hij wil ons helpen om ons hoofd omhoog te richten, zodat we Zijn stralende Ster zien. Zoals de Wijzen uit het Oosten omhoog keken en de ster volgden net zolang totdat zij het Koningskind gevonden hadden.Chanoeka

Het Joodse Chanoekafeest valt vaak in dezelfde tijd als ons Kerstfeest. Het is het feest van de lichten en herinnert aan de overwinning in 164 v. Chr. van het Joodse volk op de Griekse overheerser. Toen ze in de Tempel kwamen, vonden ze deze geplunderd en ontheiligd. Alle olievaten waren vervuild, behalve één kruik die gevuld was met geheiligde olijfolie. Maar hij bevatte slechts genoeg olie om één dag te kunnen branden. De Joden staken hem aan en hij bleef acht dagen branden, waardoor de priesters een nieuwe voorraad heilige olie konden aanleggen.Tijdens het feest brandt een speciale kandelaar, de Chanoeka met negen armen. Er zijn acht kaarsen op gelijke hoogte en een negende kaars even hoog of iets hoger. De negende kaars, de sjammasj, steekt de andere kaarsen aan. Elke avond wordt er een kaars extra aangestoken totdat alle kaarsen helder branden, om het wonder dat God deed met de olie te gedenken.Jezus vierde Chanoeka

Omdat Chanoeka bijna twee eeuwen voor Christus ontstaan is, kunnen we er zeker van zijn dat ook de Here Jezus dit feest gevierd heeft. In het Nieuwe Testament wordt dit het ‘Vernieuwingsfeest’ genoemd. We lezen daarover in Johannes 10:22: “Toen kwam het Vernieuwingsfeest te Jeruzalem; het was winter. En Jezus wandelde in de tempel, de zuilengang van Salomo.”Sjammasj

‘Sjammasj’ betekent ‘dienaar’. De dienaar steekt de andere kaarsen aan. In de Bijbelse feesten zien we de vervulling in de Here Jezus. Hij is het Licht der wereld. In Hem kunnen we die ene arm van de Chanoeka zien, de dienaar. Hij is de ‘Knecht des Heren’. Hij is niet op aarde gekomen om te heersen, maar om te dienen. Hij geeft ons de olie van Zijn Heilige Geest en maakt ons zo tot een licht in de wereld.Lichtende sterren

Onze ster gaat nog meer stralen als we denken aan de Wederkomst van Jezus. We mogen leven als de Wijze Maagden, die olie in hun lampen hadden en extra olie om wakende discipelen te zijn. We gaan een heerlijke toekomst tegemoet waarin God alles zal zijn in allen. Tot die tijd mogen we leven als kinderen van God. De apostel Paulus bemoedigt ons: “Doet alles zonder morren of bedenken, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus.” (Filippenzen 2:14-16).Marianne Glashouwer – Van der Lugt