Studie van Profetie is zinloos (2)

Hans Kruisman • 84 - 2008 • Uitgave: 17
Wat is onze missie? Deze vraag kwam in het vorige nummer aan de orde naar aanleiding van de uitspraak: “Als we willen dat Jezus sneller terugkomt, dan moeten we ons richten op de vervulling van onze missie, Matteüs 24:14-15, en ons niet bezighouden met het uitpluizen van profetieën.” Onze missie is echter niet primair gericht op Matteüs 24, maar het doen van de werken die God ons geeft, waardoor Christus wordt geopenbaard en verheerlijkt.

Is inderdaad de studie, het ‘uitpluizen’, van de profetie zinloos?
Dit is de tweede vraag die wij onszelf kunnen stellen bij het hierboven genoemde citaat. Om alle tegenspraak te voorkomen, wordt vaak Matteüs 24:36 ‘Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen’ aangehaald.
Mogen wij ons dan niet bezighouden met de profetie? En is de geciteerde tekst het hele verhaal?
Wanneer we naar het verband waarin deze tekst staat, kijken, dan blijkt een conclusie om de profetie dan maar niet te onderzoeken, lijnrecht tegen de bedoeling van dit Schriftgedeelte in te gaan. Matteüs 24:32-33 ‘Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur…’ Wanneer we bepaalde dingen zien gebeuren, dan moeten we weten dat het nabij is. De Here wil dat we de tijden waarin wij leven bezien vanuit het licht van de profetie. De profetie omvat een derde deel van de Bijbel. Wij mogen de belangrijke plaats die God aan de profetie geeft, niet veronachtzamen.

Waarom zouden wij de profetie bestuderen?

Het is gehoorzaamheid aan God

2 Petrus 1:19 ‘En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten…’ De mens gaat tegenwoordig voorbij aan dat wat God heeft geschonken in de vorm van Zijn Woord.

Hiermee wordt Christus verhoogt en verheerlijkt
Openbaring 19:10 ‘Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie…’ De geest van de profetie is het getuigenis van Jezus Christus. Dat spreekt over Hem en Zijn heerlijkheid. Alle aandacht valt op Christus Zelf. Hij is de trouwe en waarachtige Getuige, de Overste van de koningen der aarde, de Zoon des mensen, de Leeuw uit de stam van Juda, het Lam van God, de Ruiter op het witte paard, de Koning der koningen en de Heer der heren.

Het is ons tot zegen
Openbaring 1:3 ‘Zalig (= voorspoedig; gelukkig) hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij…’ Allen die de woorden van de profetie horen en bewaren, worden gelukkig geprezen. Waarom? Omdat o.a. het werk van de duisternis; de opname van de Gemeente, de grote verdrukking en het oordeel van de volken, onze harten en gedachten heiligen van de tegenwoordige boze eeuw (1 Joh. 3:2-3). Kennis hiervan heeft op ons een diepe morele en reinigende uitwerking. Staan wij klaar om Hem te ontmoeten (Op. 22:6-10)?

Het geeft ons kennis en inzicht
Naarmate wij de profetische Schriften beter begrijpen, zullen wij ook geestelijk groeien in kennis en inzicht.
• Door de kennis van de profetie zien wij de almacht van God. Dat zien wij o.a. in de ruim 300 profetieën die door het werk van Jezus Christus volledig zijn vervuld. Alles heeft God in de hand (Amos 3:7). De letterlijke vervulling van de profetie is uniek en het bewijst dat de Bijbel de Waarheid is. Wat een geweldig getuigenis geeft de Bijbel op dit gebied af!
• Verwaarlozing van de profetie kan resulteren in een verkeerde gerichtheid. Onze gerichtheid is niet aards, maar hemels. Wij streven niet naar een nieuwe wereldheerschappij, of naar de vestiging van Zijn koninkrijk hier en nu. Wij zijn immers hemelburgers (Fil. 2:5; 3:15-21) en hebben een levende hoop.
• Het bestuderen van de profetie geeft ons kennis over het werk van de duisternis. Wij zijn op de hoogte van de verleiding/misleiding van de duisternis (Matt. 24:4-5). In de laatste dagen zal een grote geestelijke afval plaatsvinden, die het ongelovige mensdom op een verdrukking afstuurt, onder het bewind van de Antichrist. Wij zien dit wereldwijde proces, in het bijzonder in het westen, nu reeds overal waarneembaar. Wij spreken over afval van hen die het evangelie tot behoud hebben gekend. Mensen keren zich af van de gezonde leer, de beleving wordt een belangrijk onderdeel voor het kennen van de waarheid, de Here Jezus is niet meer exclusief de weg tot God, enz…, en worden verleid/misleid door valse geesten. Als we in aanmerking nemen dat veel van wat vandaag gebeurt overeenkomt met de profetieën, dan is het niet bestuderen van de profetie een grote nalatigheid. Het is het werk van satan om ons in het oor te fluisteren dat het bestuderen van de profetieën nutteloos is. 2 Timoteüs 4:3 ‘Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen…’; 2 Tessalonicenzen 2:3 ‘Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs…’ Hier is sprake van ‘de’ afval en niet ‘een’ afval. Een niet eerder voorgekomen situatie dat de mens zo specifiek en massaal van de ‘gezonde leer’ afvalt.1
• Wij letten op de tekenen der tijden en weten dat de komst van onze Here nabij is. Matteüs 24:32-33 ‘Leer dan van de vijgenboom… Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet geschieden weten dat het nabij is…’; Romeinen 8:22 ‘Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.’ Tot de bevalling zien we een toename van intensiteit van de weeën (denk hierbij o.a. aan diverse natuurrampen, zoals aardbevingen). Lucas 21:25 ‘En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid door het bruisen van zee en watergolven…’ doet mij denken aan de ‘Tsunami’.
• Bovendien is de profetie vaak een venster dat ons zicht geeft in het hart van God (Hos. 2:13-14).

Studie van de profetie is gehoorzaamheid aan God, het werkt reinigend en het geeft ons de inzichten om in deze wereld als hemelburgers staande te blijven.

Hans Kruisman

De schrijver is tevens auteur van De Bijbel aan het Woord, een actueel handboek bij de Bijbel.

1 Zie tevens: 1Tim. 4:1-5; 2Tim. 3:1-9; 2Petr. 3:3-4; Luc. 18:8; Judas :3-4