Symptomen van valse profetie

Henk Schouten • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 2
Een grote wereldkerk, een verzameling van alle religies waarbinnen voor iedereen plaats is en ieder belijdt wat hem het beste past, dat is een wens die bij velen leeft. We zien het vooral in kringen van de New Age beweging en horen het van vrijmetselaars. Het is een geliefkoosd thema. Er bestaat zelfs zoiets als een UR (United Religions Organisation) waarbinnen mensen van diverse pluimage elkaar vinden, samen roeren in een grote pan religieuze soep waaruit ieder eten mag. Het zijnde contouren van een wolf in schaapskleren.

Het is de Here Jezus Zelf die hartstochtelijk bidt voor de eenheid van de kerk. We vinden dit gebed opgetekend in Johannes 17. Wie het leest komt diep onder de indruk van de bewogenheid en de liefde van de Heer voor Zijn volgelingen, maar proeft ook de grote zorg waar het de eenheid aller gelovigen betreft.

Helaas heeft de kerkgeschiedenis ons geleerd hoe dringend nodig dat gebed was en is. De verdeeldheid onder gelovigen is beschamend. Velen wandelen, fietsen of gaan met de auto naar de kerk en passeren in hun kerkgang broeders en zusters die de andere kant op gaan, daar immers staat hun kerk. Wat zal het straks zijn, al die mensen bij elkaar voor de troon van God jubelend en dankbaar. De apostel Johannes laat ons in Openbaring 5 al iets van dat feest zien, het is helaas nog toekomst muziek.

Het is haast vanzelfsprekend dat er verlangen is naar eenheid onder gelovigen, een oecumene waarbinnen we elkaar mogen ontmoeten en waar eenheid op fijne wijze doorleefd wordt. Er is natuurlijk zoiets als een oecumene van het hart. Kinderen Gods uit verschillende richtingen en kerken verheugen zich wanneer zij elkaar ontmoeten. Ook onze toogdag is zo'n oecumene van het hart. Broeders en zusters uit het hele land en uit diverse kerken ontmoeten elkaar, we zingen en bidden en openen Gods Woord. Kun je de eenheid ook organiseren? Er zijn allerlei pogingen daartoe gedaan door broeders en zusters die pijn in hun hart hadden vanwege de verdeeldheid. Zij vonden terecht dat de verdeeldheid ons getuigenis naar de wereld zwaar hinderde, feitelijk een anti getuigenis is. Toch liepen dergelijke pogingen steeds weer vast op de hardnekkigheid van de menselijke natuur.

WILLIAM SWING
Veel verder dan het zoeken naar de eenheid onder gelovigen gaat bisschop William Swing van de Episcopaalse kerk van Californië. Hij is de drijvende kracht achter de United Religions Organization, de UR. Zoals de naam al aangeeft wordt daar niet enkel gezocht naar de eenheid voor alle christen gelovige mensen. De ambitie van de bisschop reikt veel verder, hij streeft naar eenheid onder alle religies. Zijn doel is dat in het begin van het nieuwe millennium die nieuwe wereldkerk er komen zal. Die kerk zal opgebouwd moeten worden volgens het patroon van de VN, met een algemene vergadering en een soort algemeen secretaris. Met centra voor gebed, meditatie, dialoog en zoiets als een diaconie. Die kerk zal meer uitstralen dan het licht van Christus alleen, aldus de bisschop. De UR van Swing zal een teken zijn van diep geloof dat alle leven onderling verbonden is en het de moeite waard is zich voor de eenheid in te zetten.

Angstig is de bedreiging aan het adres van anders denkenden, wie het geloof van de UR niet onderschrijft zal verantwoordelijk gehouden worden voor de verdeeldheid. Het zal duidelijk zijn dat voor orthodoxe Joden en bijbelgetrouwe christenen daar geen plaats is.

POLITIEK
Het schijnt dat Swing nauwe contacten heeft opgebouwd niet alleen met godsdienstige leiders, zowel uit christelijke als niet christelijke hoek, maar ook met mensen die op politiek terrein hun sporen verdiend hebben. Zo schijnt de Gorbachov richting ook betrokken te zijn bij de wereldkerk in wording. Deze stichting wist mensen van naam bij elkaar te brengen, die met elkaar ook een soort van 'braintrust' vormden, namen als die van George Bush, Margaret Thatcher en Bill Gates komen we hier tegen. Opvallend is dat juist het christendom verantwoordelijke gehouden werd wordt voor veel van de mondiale problemen. Een nieuwe ethiek is nodig en in ontwerp!

PROFETIE
Hoe moeten wij deze dingen waarderen? Is het de zoveelste beweging die wel weer over waaien zal, is het verhoring van het gebed van Jezus, wanneer Hij bidt voor de eenheid aller gelovigen, of hebben we hier te maken met scherper wordende contouren van de valse profeet, over wie de apostel Johannes het heeft in Openbaring 13:11-18? Opmerkelijk is in ieder geval de samenwerking tussen religieuze leiders en politieke grootheden. Johannes toont ons dat de valse profeet bewerkt, dat zij die op de aarde wonen, het eerste beest zullen aanbidden. Dat eerste beest is de antichrist. De politieke leider van het herstelde Romeinse rijk, de politiek leider van de wereldmacht van de laatste dagen. We zien steeds meer hoe dat rijk in Europa vorm krijgt, het kan niet anders dat dan ook die andere leider, de valse profeet, zijn schaduwen vooruit begint te werpen. Die valse profeet maakt dat allen die op de aarde wonen het eerste beest zullen aanbidden, hij doet daartoe ook allerlei grote wonderen en tekenen, zelfs zo dat vuur uit de hemel neerdaalt. Die valse profeet zal dus tot mee: in staat blijken dan de Baalpriesters met wie Elia geconfronteerd werd. Zij waren machteloos. De God die met vuur antwoordt die zal God zijn, zo sprak Elia. Met dat teken zal de valse profeet zijn autoriteit straks bevestigen.

Ook de onverdraagzaamheid jegens anders denkenden, die we bij bisschop Swing signaleerde is een aspect van de profetie aangaande de valse profeet. Want die zal maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbidden gedood zullen worden.

VOORZICHTIGHEID
Natuurlijk moeten we ervoor oppassen bepaalde ontwikkelingen of bepaalde personen te duiden als vervulling van profetie. Er is een golfbeweging gaande. Golven zwellen aan en trekken zich weer terug, maar naarmate de storm toeneemt zullen de golven gevaarlijker worden. Laten we oppassen niet argeloos de zee in te gaan, want dan zou de fatale golf ons kunnen overvallen. Nodig is studie op Gods Woord, op het profetisch Woord. Wie dat verwaarloost zal visie en inzicht ontberen op het moment waarop je het zeker nodig hebt.

Studie op het profetisch Woord is ook niet het ontwerpen van een angst scenario, het is oog hebben voor en meer zicht krijgen op de geweldige toekomst die vanuit Gods Woord door de genade van Jezus ons tegemoet komt. Moge de genade van de Heer met u allen zijn.

ds. Henk Schouten