‘'t Zit ‘m in de Naam

Jan van Barneveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 7/8
Wie is God eigenlijk? Iedereen neemt het woord ‘god’ zo makkelijk in de mond. Alle volken hebben hun eigen god. Zijn die goden dezelfde als God? Waarom staat HERE met die vier hoofdletters in de Bijbel? Is Here HERE niet dubbel op en een beetje ouderwets overdreven? Is Allah dezelfde als de HERE? Hebben de Moslims dezelfde God als wij? Is de god van de Koran dezelfde als de God van de Bijbel? Wie is die ‘nieuwe God’ die Neale Walsch zo enthousiast verkondigt in zijn boek ‘Team van de mensheid’. In zijn boek ‘De nieuwe Openbaringen’ laat Walsch zijn nieuw uitgevonden god zelfs sprekend optreden. Nog één vraag: We zingen enthousiast ‘Heer, U bent El Elohim’(lied 333 uit de Opwekkingsbundel). Op mijn vraag in samenkomsten of iemand weet wat dat betekent is er meestal niemand die het antwoord weet. Het is juist in deze eindtijd van groot belang te weten wie de ware God is. Want binnenkort zal uit die chaos van meningen en (af)goden de nieuwe wereldreligie van de antichrist krachtig gepromoot worden. We zullen dan klaar moeten staan met een bijbels antwoord.

‘God’ is niet de naam van God. ‘God’ is - met eerbied gezegd - een soortnaam. Er zijn veel goden in deze wereld. Het Hebreeuwse woord voor ‘god’ is ‘el’. Het meervoud is ‘elohiem’. El Elohiem betekent dus ‘God der goden’. De God die boven alle goden staat. ‘De goden van de volken zijn afgoden, maar de HERE - dat is Zijn Naam - heeft de hemel gemaakt’ (Psalm 96:5). De Allerhoogste. Wie is de Allerhoogste en wat is Zijn Naam? Farao vroeg het ook al aan Mozes: ‘Wie is de HERE, naar Wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? (Exodus 5:2). Mozes had het al duidelijk tegen Farao gezegd: ‘Zo zegt de HERE, de God van Israël: Laat mijn volk gaan’ (Exodus 5:1). We zijn dus al een stapje verder: De HERE is de God van Israël, de God van Abraham, Izak en Jakob. Alle andere goden zijn afgoden. Alle andere namen zijn als niets vergeleken bij Zijn Naam.
Wat is dan die Naam? De Almachtige? De Eeuwige? De Here onze Geneesheer? De Here onze Banier? Dit zijn allemaal titels voor de God van Israël. Mozes vroeg Hem naar zijn Naam. De HERE antwoordde: ‘Aldus zult gij tegen de Israëlieten zeggen: De HERE, de God van uw vaders, de God van Abraham, Izak en Jakob heeft mij tot u gezonden’ (Exodus 3:15). We kunnen op dit moment niet ingaan op de Naam ‘Ik ben, die Ik ben’ die de HERE even eerder aan Mozes had geopenbaard. We concentreren ons op de HERE. In de Hebreeuwse tekst staat JHWH, uitgesproken als JaHWeH. Dit is de eigen, persoonlijke Naam van onze God die door de Here Jezus ook onze God is geworden. Overal waar in de Bijbel HERE staat met vier hoofdletters - Statenvertaling HEERE met vijf hoofdletters - staat in het origineel JHWH. Ergens tussen 300 en 400 voor onze jaartelling is het Joodse volk opgehouden de Naam uit te spreken. Als er JHWH staat leest men Adonai. In het Hebreeuws betekent het woord ‘adoni’ (mijn)heer. De Joden spreken de God van Israël aan als Adonai. Wij hebben de Naam vertaald met ‘de Heer’, de Engelsen met ‘the Lord’ en de Fransen met ‘le Seigneur’ Maar zijn eigen Naam, de Naam van de allerhoogste God, van de Schepper van hemel en aarde, de God van Israël is: JaHWeH. Jezus zegt tegen zijn discipelen ‘Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt… en Ik zal hem bekend maken’ (Johannes 17:5, 26). Het was al aan Jeremia geopenbaard dat valse profeten Israël de Naam van de hemelse Vader zouden doen ‘vergeten’ (Jeremia 23:26, 27). Maar er komt een tijd dat ‘men de Naam van de HERE in Sion vertelt en Zijn lof in Jeruzalem’ (Psalm 102:22). Deze psalm staat in het teken van het herstel van Israël. We leven in een tijd van grote verwarring. Ook over Wie God is. Die verwarring zal groter worden omdat de geest van de antichrist bezig is de mensheid rijp te maken voor zijn wereldreligie. In die religie krijgen alle goden van de volken een plaatsje. Maar wij kennen de Allerhoogste, die Zich geopenbaard heeft in zijn Woord. Wij kennen zijn heilige Naam en de Naam van Zijn Zoon, de gekomen en komende Messias. Met eerbied en ontzag, maar ook vol vertrouwen roepen wij Hem aan.

drs. Jan van Barneveld