Tekenen en daden

Jan van Barneveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 4
Tekenen en dadenHemelvaart is vooral het feest van de terugkomst van de Here Jezus. ‘Hij komt op dezelfde wijze terug’ (Hand.1:9) beloofden de twee engelen de discipelen, die verbijsterd naar de hemel stonden te staren toen de Here Jezus naar de hemel ging om Zijn koninklijke waardigheid (Lucas 19:12) op Zich te nemen. De discipelen geloofden het Godswoord van de engelen en dat geloof maakte hen blij. Ze zagen uit en wij zien uit naar de grote dag van Zijn komst.
Wij moeten letten op de tekenen van Zijn komst. Dat en het is een opdracht van Jezus Zelf en staat ook in de statuten van Het Zoeklicht. In onze tijd zien we veel tekenen van de wederkomst en van het wereldeinde. De meeste tekenen zijn tegelijk ernstige waarschuwingen van de Heer. Waarschuwingen aan de ongelovigen dat zij zich snel moeten bekeren. Ook wij, gelovigen, worden gewaarschuwd. We moeten ‘Hem blijven verwachten’ (Openb.3:10). Dat is een bevel! We moeten in afwachting van Zijn komst bezig zijn met Gods prioriteiten. Dat is de opdracht van de Heer aan de ‘verstandige slaaf’ (zie Mattheüs 24:45-51). Tekenen vragen actie. Nu is er met die tekenen een probleem. We vergeten zo snel. We zijn net als de Israëlieten na de uittocht uit Egypte. Nauwelijks had de HERE hen gered, of bij het volgende probleem begonnen ze weer te twijfelen en te mopperen. Ze vergaten Gods machtige daden en vertrouwden niet op Zijn wonderen (Psalm 78:11, 32). We mogen vertrouwen op Gods wonderen in ons leven en in onze problemen. Gods bemoedigende tekenen. Zijn waarschuwende oordelen worden snel vergeten. Het welvarende maar goddeloze Sodom werd gewaarschuwd. Er kwam een oorlog en de vijand nam de inwoners als slaven en al hun bezittingen als buit mee. God redde hen door Abraham. Meteen vielen ze weer terug in hun goddeloze, trotse, luxe levensstijl vol smerigheid. Toen kwam het einde voor Sodom en Gomorra. Over ons land en over Europa kwamen waarschuwende oordelen van de Here. Ook die zijn snel vergeten. We ‘krabbelen er wel weer bovenop’ en we vergeten…Jezus en de tekenen

Men vroeg Jezus een teken uit de hemel. Een spectaculair wonder, waar iedereen verbaasd over zou staan. Jezus reageerde verontwaardigd: ‘Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona’ (Matt.12:1-41, 16:1-4). De Israëlieten kenden het bijna 800 jaar oude bijbelverhaal van Jona. Wij weten dat de ‘drie dagen en drie nachten’ sloegen op de drie dagen en drie nachten van Zijn verblijf in ‘het hart van de aarde. Een teken bevestigt het Woord. Tekenen zonder het Woord vervliegen en worden vergeten. Wel moeten we goed begrijpen in wat voor tijd we leven. Jezus verweet zijn tijdgenoten dat ze het weerbericht wel geloofden maar ‘waarom onderkent u deze tijd niet?’ (Lucas 12:49-56). Ze zagen niet in dat ze leefden in de ‘tijd van de Messias’. Jeruzalem werd verwoest ‘omdat u de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag’ (Lucas 19:44). Het is dus van levensbelang dat we goed letten op de tekenen van onze tijd en deze naast het Woord leggen.Tekenen en daden

We zullen de ‘stand van zaken’ met betrekking tot een paar tekenen van onze tijd kort nagaan. De meeste tekenen houden verband met Israël. Tegelijk spelen onze gebeden en onze ‘daden’ een belangrijke rol in deze tijd vol tekenen van de Heer.

• Het begin van de weeën. Dat zijn de tekenen die door Jezus Zelf in zijn eindtijdrede worden genoemd. Oorlogen, opstootjes, aardbevingen, allerlei oude en nieuwe ziekten, tekenen aan de hemel… we zien het voor onze ogen gebeuren. We bidden voor de slachtoffers en steunen hen waar we kunnen. Dat betekent christelijke hulpverlening! We bidden dat veel mensen deze waarschuwingen, want deze ‘weeën’ zijn ook waarschuwende oordelen, ter harte zullen nemen en tot bekering komen.

• Jeruzalem zal binnenkort weer in het brandpunt komen te staan. Orthodox Joodse groepen gaan krachtig door met de voorbereidingen van de herbouw van de Tempel. De 8e april is op het Tempelplein de ‘eerstelingengarve’ van de oogst voor het Aangezicht van de HERE ‘bewogen’. Een ‘beweegoffer’! (Leviticus 23: 9-14). Een kleine aardbeving heeft het moslimheiligdom, de Rotskoepel, beschadigd. De muren van het tempelplein staan op instorten. De Tempel zal spoedig worden herbouwd. Tekens van de komende Messias. Er staat immers: ‘Plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt….’ (Mal. 3:2). Dan zal de eeuwenlange zoektocht van Israël tot een einde komen. Daarom gehoorzamen ook wij het Schriftwoord: ‘Om het huis van de HERE, onze God wil ik het goede voor u zoeken’ (Psalm 122:9) en bidden we ‘Jeruzalem vrede toe’ (122:6). Wij zoeken het goede voor Israël en Jeruzalem! De Waqf, de Islamitische beheersraad van het tempelplein, voelt aan dat er iets gaat gebeuren. Zij hebben bij voorbaat een verklaring uitgegeven dat de Joden schuldig zijn als er iets met hun heiligdommen op het tempelplein gebeurt. Dwars door alle intriges van wereldmachten gaat de HERE door met de vervulling van Zijn profetische woord.

• De verdeling van het land zal uitlopen op een oordeel van de Here. Allereerst voor de volken rond Israël en de Palestijns-Islamitische terroristen. Zij juichten al bij voorbaat, toen Sharon zijn onzalige plan om Gaza en een groot deel van Judea en Samaria te ontruimen, bekend maakte: ‘Wij willen in bezit nemen de woonsteden van God’ (Psalm 83:13). Allen die meewerken aan het verdelen van Gods land, en dat betreft dus bijna de hele wereld, vallen onder een oordeel (Joël 3:2). De recente ontwikkelingen brengen dat oordeel in een snel tempo dichterbij. Waarschijnlijk zullen er eerst nog waarschuwingen van de Heilige van Israël komen. Bidt dat onze regering die waarschuwingen zal verstaan. Vooral nu Nederland over anderhalve maand voorzitter van de E.U. wordt en de verantwoordelijkheid van ons land dubbel zo groot zal zijn. Wees ook solidair met de Israëlische mensen in de nederzettingen.

• Het angstig toenemende antisemitisme is een veelzeggend teken van de naderende eindtijd. De wereld èn een afvallige Christenheid erkennen niet dat de HERE de God van Israël is. Zij kunnen niet gezond meer denken. God heeft hen overgegeven aan een ‘verwerpelijk denken’ (Rom. 1:28). Leugens over Israël worden grif geslikt en vanuit een giftig hart weer uitgespuugd. Hier zien we ook iets van vervulling van wat Paulus over de periode van de antichrist zei: ‘Daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld’ (2 Thess.2:11). Zoals het door de hele geschiedenis heen is gebeurd, zal ook nu dit neo-antisemitisme uitlopen op een catastrofe voor de bedrijvers van dit kwaad. Wij die bijbelgetrouwe Christenen willen zijn, tonen onze liefde voor Israël en het Joodse volk. Want de HERE zegt: ‘Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid’ (Jer. 31:3). De HERE die land en volk Israël liefheeft en herstelt, komt tot zijn doel met zijn volk. De weg naar Gods doel is zwaar. Onderweg staan wij biddend en zegenend naast Gods volk.

• Dan is er nog het teken van de ongelooflijk snelle voortgang van het Evangelie in onze dagen. Ook zien we de schaduwen van het rijk van het Beest zich steeds scherper aftekenen. Profetieën worden vervuld. Deze en nog meer tekenen kondigen aan dat de komst van de Heer nabij is.Temidden van alle strijd, problemen en moeilijkheden verheugen we ons. Want het is allemaal voorzegd. En het komt uit. De Almachtige, onze hemelse Vader, de God van Israël heeft en houdt alles onder controle. Wij doen ons deel. We letten op de tekenen en ‘het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen’ (Daniël 11:32).drs. Jan van Barneveld