Tekenen van de tijd

Feike ter Velde • 81 - 2005/06 • Uitgave: 11
Tekenen van de tijd

Hoelang zal de christenheid nog slapen?
Ze gebeuren vandaag allemaal tegelijkertijd – de tekenen, die samenhangen met ‘het einde der tijden’. Dat betekent: de opname van de Gemeente, de Grote Verdrukking, de wederkomst van Christus en de komst van het Vrederijk.
Er is altijd belangstelling geweest voor de bijbelse toekomstverwachting, echter wel bij een zeer klein deel van de kerk. De slaap ten dode, waarvoor de Here Jezus waarschuwt in de gelijkenis van de tien maagden (Matth. 25:1-13), kan daar kennelijk nauwelijks verandering in te weeg brengen. Maar wat nog erger lijkt te worden is het verzet van christelijke ‘leiders’ als het gaat om de ‘tekenen van de tijd’. Er zijn velen die doen alsof we vandaag al in het Vrederijk leven, alsof het Koninkrijk Gods al is gekomen. In een gerenommeerd christelijk tijdschrift stond onlangs een artikel dat beweerde dat de crisis in Europa mede komt omdat veel christenen ‘nee’ zeiden tegen de Europese Grondwet. Maar erger nog: het beest uit de Openbaring – de Antichrist – kan volgens dit artikel alleen opkomen omdat “Gods volk niet het zout en het licht wil zijn”. De geïnterviewde voorganger voerde politieke argumenten aan voor zijn eigen ‘ja’ tegen de Europese grondwet.Natuurlijk gaat het bij het vóór of tégen de Europese grondwet niet om politieke zaken als besluitvorming etc. Die praktische zaken in Europa moeten uiteraard goed worden geregeld als zó veel landen samenwerken. Hoewel, in de zaak van de Italiaanse jurist, Dr. Rocco Buttoglione weten we hoe dat gaat en wat het morele gehalte in het Europese Parlement is. Daar wordt een christen niet blij van. Maar het gaat in het verenigde Europa om veel meer, namelijk om de terugkeer van het Romeinse rijk, het vierde(!) rijk uit de profetie van Daniël 2 en 7. Dat is een teken van de tijd, dat onmiskenbaar is. Dit verenigde Europa, dit herstelde Romeinse rijk – dat ooit Israël in de grote diaspora voerde, Jeruzalem verwoestte en duizenden Joden ombracht (70 na Chr.) en nu, vlak voor zijn herstel, ook nog eens zes miljoen Joden heeft vermoord, wordt in de Schrift het schrikwekkende beest van de eindtijd (Openb.13). Waarlijk geen zaak om daar laconiek over te doen, het weg te wuiven of het ‘theologisch’ te ontkennen.

Met de snelle ontwikkelingen als die van het herstelde Romeinse rijk, worden tegelijkertijd(!) ook alle andere tekenen zichtbaar. Die eerdere drie rijken zijn ook weer op het wereldtoneel manifest aanwezig. De eerste twee Babel en Perzië – vandaag Irak en Iran – doen zich dagelijks gelden. Misschien wel het meest in de brute daden van het terrorisme. De geest áchter die rijken is de grote initiator voor islamieten over de hele wereld tot een bloedige terreur. Het is een geestelijke macht in de hemelse gewesten (Dan. 10:13). De profeet Habakuk ziet die enorme macht opkomen in zijn dagen: de Chaldeeën (1:6-11), dat zijn de Babyloniërs. De herleefde Islam vindt – net al toen – zijn kracht in zijn god (:6). Deze doet zich kennen als een buitengewoon bloeddorstige geest. De rituele slachting van Theo Gogh in de straten van Amsterdam was er een schoolvoorbeeld van. Van Mohammed B. is bekend geworden dat hij genoot van de meest gruwelijke beelden op dvd waarbij mensen werden gemarteld en langzaam gedood. Hij dronk het in. Maar ook de ongekend wrede manier van de onthoofdingen van weerloze mensen door gijzelnemers in Irak. De beelden zijn te gruwelijk om te zien, maar op Islamitische internetsites smullen velen ervan, die verlangen hetzelfde te gaan doen.

Heel Europa – dit herstelde Romeinse rijk – heeft een verscheurend monster binnen in zich. Misschien wel de gesel Gods, vanwege de openbare en massale verlating van Gods geboden. Europa is innerlijk diep verdorven, tot in de wetgeving toe. Dat kan nooit lang goed gaan. Maar de meerderheid van de christenheid doet er geen mond over open, sterker, men werkt eraan mee, ook in de wetgeving. Paulus spreekt over het lage morele gehalte van de mensheid in de eindtijd (2 Tim. 3:1-7).De spanning in het Midden-Oosten en in het bijzonder in Israël hebben alles te maken met Gods heilsplan voor het volk van het Verbond. Het Midden-Oosten wordt beheerst door de herleefde Islam en bedreigd door vooral Iran, dat binnenkort de atoombom zal hebben. Tegelijkertijd gaat God Zijn volk verlossen uit machten van de volkerenwereld. De grote Exodus moet nog komen. De uittocht uit Egypte van weleer was indrukwekkend. De plagen van Egypte worden wereldwijd teruggevonden in oude volksoverleveringen en in opgravingen wereldwijd. De hele wereld was betrokken bij wat daar gebeurde: Gods volk trok uit en zong het lied van Mozes (Ex. 15). Maar het complete lied van Mozes wordt gezongen in de eindtijd, als de Here alle dingen tot volheid gaat brengen (Openb. 15:3). Het verloste Israël zal er dan een tweede lied bij zingen, dat van het Lam. Alle volken zullen dan de knieën buigen voor de Koning van Israël. Midden in de Grote Verdrukking die op aarde is en de oordelen die nog komen gaan verlost de Here het volk van Israël uit de macht van het heidendom. De ‘tijden der heidenen’ zijn voorbij. We zien vandaag de contouren in het Midden-Oosten van deze aangrijpende toekomst. Daarom is blijvende voorbede voor Israël een voorschrift voor elke kerk en elke voorganger.Europa, Israël, het Midden-Oosten, maar ook het Verre Oosten. De koningen van de Opgang maken zich op. China als ongekende grootmacht maakt een snelle opmars door. India en Japan zijn economische grootmachten. Het Verre Oosten vinden we beschreven in de profetie als de koningen van de opgang (Openb. 16:12). Het is daarom geen toeval dat ook deze machten opkomen op het wereldtoneel. Zij eisen hun plaats op, zij willen een belangrijke stem in de Verenigde Naties en een zetel in de Veiligheidsraad. Let op de Vijgenboom – Israël – en op alle bomen – de andere volken, zegt de Here Jezus in zijn rede over de laatste dingen (Luc. 21:29). Als deze ‘bomen’ beginnen uit te lopen wordt het tijd om op te letten.Naast de ontwikkeling in de volkerenwereld zijn er nog de andere tekenen. We kunnen hier denken aan allerlei natuurverschijnselen en besmettelijke ziekten (Luc. 21:11). De laatste tijd zijn er onheilspellende berichten over een nieuw griepvirus, dat samenhangt met de vogelpest. Is er een variant ontstaan uit dit virus dat van mens tot mens kan overgaan dan kan er in enkele weken tijd een wereldwijde epidemie ontstaan, die tientallen miljoenen doden zal maken. Een medicijn ertegen bestaat (nog) niet. Er zijn nieuwe ziekten bekend geworden die deskundigen de nodige kopzorgen geven. Het ebolavirus in Afrika is er zo één. Komt een dergelijk virus in handen van terroristen dan kunnen binnen enkele dagen tijd honderdduizenden doden worden veroorzaakt. Met biologische terreur wordt ernstig rekening gehouden. Bij deze ziekten, als teken van de tijd, moet natuurlijk ook het HIV-virus worden gerekend. Volgens de officiële cijfers zijn er ongeveer veertig miljoen besmet met het virus, maar algemeen wordt aangenomen dat het werkelijke cijfer veel hoger ligt. Jaarlijks stijgt het aantal besmettingen en het aantal doden. De woorden van Jezus dienen ook hier letterlijk te worden genomen en als teken van de tijd te worden gezien.Alle dingen komen in onze dagen tegelijkertijd. Het is daarom niet moeilijk om het profetische Woord serieus te gaan nemen. Het wordt de hoogste tijd dat de mensheid wakker wordt geschud, in de eerste plaats de kerk. De gelovigen moeten het niet langer accepteren dat hun kerk of hun voorganger de profetie vergeestelijkt, Gods Woord naar eigen ideeën interpreteert en daarom de tijd niet verstaat. Tegen die houding heeft de Here Jezus vooral gewaarschuwd. Deze voorgangers worden tot misleiders.Feike ter Velde