Tekens van Gods haast

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 5
Tekens van Gods haast‘Hij zendt zijn woord op aarde, zijn woord loopt zeer snel’ (Psalm 147:15).

‘Ik, de HERE zal het te zijner tijd met haast volvoeren’ (Jesaja 60:22)Somber?


Ontwikkelingen in ons land en in de wereld maken ons niet vrolijk. De samenleving wordt steeds harder. Onrechtvaardigheid en onrecht zijn ‘normaal’ geworden. Israël is in grote nood. De oordeelsprofetie van Paulus, ‘eerst de Jood maar ook de Griek’, wordt wereldwijd werkelijkheid. Kwaadaardige aanvallen op onze gezinnen. We kunnen makkelijk een half Zoeklicht vullen met deze klaagzang. Dat doen we beslist niet. Voor iedereen die enig inzicht heeft in de tekens van de tijd, is het duidelijk dat de Schepper, de God van Abraham, Izak en Jakob ongelooflijk snel doorgaat met zijn plan. Volgens lijnen, die uitgezet zijn in Gods woord. Zijn Koninkrijk breekt baan. Jezus komt terug. Dat is onze hoop en verwachting. Er moet wel om gebeden worden. Daarom is het voorlaatste vers van de Bijbel een belofte en een gebed: ‘Ja, Ik kom haastig. Amen, kom, Here Jezus.’ In de tijd van zijn komst zal alles met grote haast en zeer snel gaan. Tekens van Gods haast zijn er genoeg.

Het moderne Israël lijkt sterk op Israël van 2000 jaar geleden. De apostelen verwachtten toen dat de Here Jezus spoedig, in hun tijd zou komen. Het ziet er naar uit dat die hoop nu werkelijkheid gaat worden. Want de HERE pakte na 1800 jaar die draad met Israël weer op. Weer ondergaat Israël de barensweeën van de komende Koning en zijn koninkrijk. Alles gaat razend snel. Als we het profetische Woord als gids gebruiken kunnen we Gods haast volgen.

We noemen een paar van die tekens:

• De stam Dan is er al: De Joden uit Ethiopië. Nu maken 30.000 Falasha Mura zich klaar om naar Israël te trekken. Dat zijn Ethiopische Joden, die in de loop der eeuwen gedwongen zijn om Christen te worden en nu terug naar Israël en het Joodse geloof willen. Verder maken duizenden Bnei Manasseh, de stam Manasse, in Noordoost-India zich klaar om op aliya te gaan.

• Het Sanhedrin is weer actief. Een Joodse Raad van 70 rabbijnen en geleerden buigt zich over geestelijke problemen van het Joodse volk. Ze zijn bezig met de tempel, met het lokaliseren van de andere stammen van Israël, met het huis van David (Zacharia 12:8,12). Een Sanhedrin is ook nodig om de Messias te erkennen en te begroeten. Want de Here Jezus zei tegen de geestelijke leiders van Israël: ‘Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij die komt in de naam van de HERE’ (Mattheüs 23:39). Vandaar dat de oprichting van een Sanhedrin in oktober 2004 van groot profetisch belang is.

• De voorbereidingen van de herbouw van de Tempel zijn in een vergevorderd stadium. We verwachten dat de machtige en gehaaste Hand van de HERE prioriteit zal geven aan zijn Tempel op de Heilige Berg.

• Antisemitisme. Zelfs de angstig snel toenemende haat tegen Israël en het Joodse volk wordt door de Heer gebruikt. Immers Hij, die de verdrevenen van Israël bijeen brengt, zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er al toegebracht zijn’ (Jesaja 56:8). De antisemitische jagers gaan voor nog meer Aliya zorgen. We zullen ons verbazen en het druk krijgen!Tekens in de wereld

Ook de hele wereld rent naar de eindtijd. Een paar tekens:

• Volgende week is het referendum over de zogenaamde grondwet van de E.U. Europa raast naar het Babylon van Openbaring 17 en 18. Joden en bijbelgetrouwe Christenen zullen verdrukt worden in dit herstelde Romeinse
rijk.

• In een ongelooflijk tempo gaat het Evangelie over de hele wereld. ‘Zijn woord loopt zeer snel.’ Zelfs onder Moslims werkt Gods Geest op een machtige wijze. ‘… En dan zal het einde gekomen zijn’ (Mattheüs2 4:14).
• Uitbarstingen van antisemitisme zullen de laatste druppels in de emmer van Gods Toorn over de wereld zijn.

• In de Bijbel voorzegde oorlogen om Jeruzalem en om land en volk van Israël kunnen elk moment losbarsten en roepen om Gods ingrijpen.

Er zijn meer tekens van hoop in deze sombere tijd. De machtige hand van de HERE is duidelijk zichtbaar. Wij bidden en werken zo met Hem mee. Totdat Hij komt!Jan van Barneveld