Tempel of gebouw van de Heilige Geest Beelden van de gemeente (4)

dr. Theo W.J. Kunst • 82 - 2006/07 • Uitgave: 11
Inleiding:
Israël in het Oude Testament had een tempel, de Here Jezus in het Nieuwe Testament
was de wandelende tempel van God (Joh. 1:14 en 2:19-21). Nadat onze Heer lichamelijk deze wereld verliet, werd de gemeente Gods tempel, Gods woning in de wereld, gereinigd en geheiligd
door het offer van Christus. Dit beeld slaat niet alleen op de wereldwijde universele gemeente (Ef. 2:19-22), maar ook op elke plaatselijke gemeente (b.v. 1 Kor. 3:9,16), net zo als bij het Lichaam van Christus.
Gebouw, tempel van de Heilige Geest:
We willen in een aantal plaatsen nagaan wat het Nieuwe Testament leert over dit beeld. Belangrijk voor onze studie zijn woorden als bouwen, bouwwerk, huis, tempel, woonstede.

Mat. 16:18 “Ik zal Mijn gemeente bouwen.”
Wie bouwt? Onze Heer. Wanneer? Op de Pinksterdag begint Hij en Hij bouwt nog steeds. Wat bouwt Hij? Zijn gemeente. De gemeente is van Hem. Het werkwoord bouwen
wijst op het maken van een geestelijk gebouw, waarin Hijzelf wil wonen en werken.
De gemeente is dan ook het huis van Christus (Hebr. 3:6)! Waarop bouwt Hij de gemeente? Op het getuigenis van Petrus: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende
God!” Christus is het fundament van dit huis (1 Kor. 3:10-12). Het is gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
d.w.z. op hun onderwijs in het Nieuwe Testament. De Here Jezus is de hoeksteen, d.w.z. Hij staat bij alles wat de gemeente is en doet in het centrum. In dit verband
is ook belangrijk Paulus’ definitie
van de gemeente in 1 Tim. 3:15. Het is ‘huis Gods’, huis van de levende God, een pijler van de waarheid. Dat betekent dat de gemeente
zo nauw verbonden moet zijn met de waarheid, dat ze de waarheid ondersteunt en hooghoudt
tegenover de wereld. Ook is de gemeente een fundament, waarop mensen hun leven kunnen bouwen.Ef. 2:20-21 Dit gebouw groeit in Hem op tot een heilige tempel. Het gebouw (1 Kor. 3:16 vgl. vers 9) wordt verder omschreven als een tempel, waarin de Geest van God woont. Deze tempel bestaat uit wedergeboren gelovigen en is heilig.1 Petr. 2:4-5 Christus is de levende
Steen, het levende fundament. Gelovigen worden opgewekt om tot Hem te komen en zichzelf ook te laten gebruiken als levende stenen
voor de bouw van een geestelijk
huis.Betekenis:

Wat wil het zeggen: Gods huis te zijn? Hiervoor kan onze kennis van de tabernakel en van de tempel in het Oude Testament ons helpen. We hebben het hierbij steeds over de plaatselijke gemeente!1. De tempelgemeente is de plaats waar God met ons samenkomt (Ex. 29:42-43). We komen dus samen in onze gemeente met eerbied en verwachting!


2. Ook is deze tempelgemeente een plaats waar God Zijn wil bekend maakt. Mozes bracht er zijn moeilijkheden bij de Here!

3. God ontvangt in de tempelgemeente
onze gaven (de tegenhanger
van de Oudtestamentische
tienden) en offers.

4. De gemeente is een ‘bedehuis voor alle volken’, waar de volken
God kunnen dienen. Uit een goed functionerende tempel zullen stromen van levend water
vlieden (vgl. Ez. 47; vgl. Joh. 7:38-39) tot heil voor de volken. Als tempel heeft de gemeente een verkondigende taak.

5. Indien de gemeente een tempel is bestaande uit levende stenen, behoren gelovigen zich aan te sluiten bij een levende gemeente
of, indien deze er niet is, er zelf een te vormen.

6. De tempelgemeente behoort te groeien. Het gebouw is nog niet compleet. Er kan steeds weer bijgebouwd worden. Bovendien zullen degenen, die tot heerlijkheid
bevorderd worden, moeten worden aangevuld. Nieuwe levende
stenen moeten ingemetseld
worden. Dit is groei in hoeveelheid.
Maar er behoort ook groei in kwaliteit te zijn! De stenen
moeten goed ineensluiten (Ef. 2:21), d.w.z. een hechte gemeenschap
vormen, die innerlijk krachtig is en goed functioneert.

7. De gemeente als tempel wordt gekenmerkt door heiligheid. De gelovigen zullen daarom geen dingen doen, die de Heilige Geest bedroeven (zie de context
van Ef. 4:30) of zelfs uitdoven
(1 Thess. 5:19).

8. Een gemeente als tempel van de Heilige Geest kenmerkt zich door een levendige eredienst, waarin aanbidding en lofprijzing
een belangrijke rol spelen.

9. In een tempel van de Heilige Geest zal er rekening gehouden
moeten worden met Zijn aanwezigheid. Dit vraagt om een zodanige organisatie dat de gemeente ook als tempel kan functioneren.