Ten derden dage opgestaan. Gelooft u dat?

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 1
Ten derden dage opgestaan

Gelooft u dat?Jezus zeide...: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij."
"Ten derden dage opgestaan": - zo wordt de opstanding van Christus verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis. De vreselijke kruisiging en begrafenis was op vrijdag, zijn verblijf in het dodenrijk op zaterdag (de sabbat) en zijn opstanding op zondag. Het wordt zo uitdrukkelijk vermeld in de Schrift, dat Jezus ‘de derde dag’ is opgestaan uit de dood. Daarom is die derde dag, dat is onze eerste dag van de week, de zondag (een heidense naam, naar de zon als god) voor ons dan ook een feestdag: het is de opstandingsdag. Elke nieuwe week vangt ermee aan en zet de dagen die volgen in dat licht. Elke week weer. Want de opstanding van Jezus is in déze werkelijkheid geschied. Niet aan de andere kant van de dood, in een onbekende eeuwigheid, maar Hij stond op aan deze kant van de dood. Daarom is de nadruk op het tijdstip, de ‘derde dag’, zo belangrijk. Jezus is, om het zo te zeggen, binnen onze aardse, menselijke tijdsruimte gebleven. Hij is opgestaan in de tijd, in onze tijd, op de derde dag.Jezus’ leven, Zijn lijden, Zijn sterven en Zijn opstanding – waardoor Hij verzoening bracht tussen God en mens – vonden plaats hier op aarde. God is met Zijn heilswerk onze werkelijkheid binnengekomen. Anders had alles wel in de hemel kunnen plaatsvinden. Nu is het allemaal zichtbaar, tastbaar, verifieerbaar, want het is echte geschiedenis en geen mythische of religieuze voorstelling.Vanuit deze werkelijkheid is Hij, als de nieuwe mens, de eeuwigheid binnengegaan als Overwinnaar. Dat is de Hemelvaart. Die eeuwigheid en het eeuwige leven heeft Hij ons ontsloten. Daarin mag de ware christen Hem volgen en nu al van daaruit(!) leven. Door het geloof zijn we overgegaan uit de dood in het leven. Daarom zegt de Here Jezus: "Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven" (Joh. 11:25). Zijn vraag is dan heel indringend: "Gelooft u dat?"Feike ter Velde