Theologie op zoek naar antwoorden

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 12
Theologie op zoek naar antwoordenZaterdag 13 september a.s. hopen we weer de Toogdag te houden van Het Zoeklicht in de Veluwehal te Barneveld. Op pag. 21 vindt u opnieuw de uitgebreide aankondiging. Het thema luidt: "Waar blijft de belofte van Zijn komst?".In de christenheid in het algemeen groeit de vraag naar de betekenis van het profetisch Woord. Velen vragen hun predikant te preken over het boek Openbaring en dat brengt – volgens de Hervormde Dr. A. Noordegraaf te Ede - predikanten in verlegenheid. Men kwam tot het plan om een (besloten) studieweek voor predikanten te beleggen, speciaal over thema’s die met ‘de laatste dingen’ samenhangen. Te hopen valt dat men niet met de aloude argumenten van de ‘vergeestelijking’ komt, maar de Schrift ook werkelijk de Schrift laat zijn. Men laat soms de Openbaring helemaal samenvallen met het hier en nu. Hoewel de meeste predikanten diep in hun hart geloven dat er na de Wederkomst van Christus een Vrederijk op aarde komt – daarmee zijn zij feitelijk, om maar een oud kerkelijk scheldwoord te gebruiken: chiliast – durven zij dat te midden van hun eigen collega’s niet hardop te zeggen, noch daarover te preken.De Hervormde Ds. Jan Koppelaar kwam destijds ook tot de conclusie dat het Vrederijk komt met de Wederkomst van Christus. Nu preekt hij over een vreugdevolle toekomst in het licht van de bijbelse beloften.Het is verheugend te zien dat ook de officiële theologie in beweging komt en zoekt naar antwoorden op veel gestelde vragen vanuit de Gemeente, het grondvlak van de kerk. Velen hebben de boeken gelezen van Tim LaHaye, die de dingen van de toekomst in tal van christelijke romans aan de orde stelt. Nu is van zijn hand ook het boek "De Here tegemoet" verschenen, over de Opname van de Gemeente. Dit boek zal op de Toogdag worden gepresenteerd.De Opname van de Gemeente is ook het thema van dit nummer, weer een echt ‘bewaarnummer’. Allerlei onderwerpen betreffende de profetie zijn in de Schrift omvangrijk en niet zelden leiden ze tot uiteenlopende accenten en helaas ook tot onverenigbare standpunten. In het gesprek erover met anderen is het ook van belang naar elkaars argumenten te luisteren en steeds weer Schrift met Schrift te vergelijken. Want niet onze inzichten zijn doorslaggevend, maar de Schrift zelf. Studie in de profetie is niet makkelijk, temeer omdat het zo lang is blijven liggen. Opmerkelijk is de heethoofdigheid waarmee vaak wordt gediscussieerd, vooral als men alles in strakke schema’s heeft geplaatst en geen tegenspraak duldt. Men kan dan arrogant worden. Er zijn ook tal van sektarische uitwassen geweest, onlangs nog in ons land, waarbij iemand zichzelf de profeet Elia noemt. En ook hij heeft zijn aanhang.Blijft, dat het profetisch Woord "de spijze is te rechter tijd". We leven in de eindtijd, de tekenen zijn overduidelijk, zij maken de Bijbel relevant voor de wereld en voor de gelovigen. Jezus’ komst is onze blijde verwachting.

Zien we u op de Toogdag?Namens de redactie
ftv