Tien tekenen voor u

Jan van Barneveld • 84 - 2008 • Uitgave: 5
Sleutels zijn nodig
Discipelen van Jezus hadden moeite de Schrift te verstaan. ‘O, onverstandigen en tragen van hart’ verweet Jezus hen. Maar toen ze een sleutel kregen om de tekenen van hun tijd te verstaan, ging de Bijbel voor hen open. Die sleutel was: ‘Yeshua is de Messias’. Toen konden ze profetie na profetie aanhalen. Ze konden voortdurend zeggen: ‘Zodat het schriftwoord vervuld werd’ en ‘Toen werd vervuld het woord gesproken door de profeet.’ Paulus predikte het Evangelie van God, ‘dat Hij tevoren beloofd had door zijn profeten.’ Het hele NT staat vol vervullingen van profetieën. De sleutel om onze tijd te verstaan in het licht van het profetische Woord is: ‘Het herstel van Israël’. Deze periode gaat via een roerige overgangstijd over in de laatste zeven jaren van de antichrist. In zijn rede over de laatste dingen noemt de Here Jezus deze ‘overgangstijd’: ‘Het begin van de weeën’. Voor uw informatie noemen we nu beknopt een tiental ‘tekenen van onze tijd’. Elk teken is zo duidelijk en zo actueel dat er een boek over geschreven kan worden.

1. Zending
In zijn profetische toespraak over de ‘laatste dingen’, zegt Jezus: ‘Aan alle volken moet eerst het Evangelie gepredikt worden… en dan zal het einde gekomen zijn’ (Marc.12:10 en Matt.24:14). Er is geen tijd geweest waarin het Evangelie zo snel over de hele aarde is gegaan als nu. In Psalm 147 lezen we over het herstel en de centrale plaats van Israël. Juist in die psalm staat: ‘Hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel’ (vers 15). De snelle voortgang van het Evangelie gaat gelijk op met het herstel van Israël. Evangelieverkondiging blijft prioriteit voor elke gemeente!

2. Weeën vlak voor de eindtijd
De Here Jezus noemt die weeën: Oorlogen, opstanden, hongersnoden, grote epidemieën, aardbevingen en ‘tekenen aan de hemel’. Opvallend is dat die ‘weeën’ ook een relatie met Israël hebben. Ik noem slechts één van de vele voorbeelden. Op 8 januari dit jaar ging de Amerikaanse president Bush naar Israël. Om druk en vaart te zetten achter zijn ‘Palestijnse staat’. Op die dag joeg er een voor het seizoen ongebruikelijke en sterke tornado over de plaats Jerusalem in Arkansas, de staat van Bush en verwoestte daar de ‘kerk van de berg Sion’. Deze weeën waarschuwen de wereld voor Gods toorn. Zoals weeën bij een zwangere vrouw zien we dat ook deze weeën elkaar steeds sneller opvolgen en steeds feller worden. Ook Israël ondergaat de barensweeën van het komende Koninkrijk.

3. Het land Israël
In de loop van de eeuwen was het land Palestina verwaarloosd en verwoest. Maar ‘het land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden; de steden die verwoest en in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond’ (Ez. 36:35). De wildernis staat nu vol bossen en doornstruiken maakten plaats voor bomen. ‘Het zal de HERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgeroeid’ (Jes. 41:18-20 en 55:13). Momenteel is er een enorme strijd om Gods land gaande. Ook dit is voorzegd en daar komt een zwaar oordeel over. Zie Joël 3:2. Het herstel van het land gaat door. De Negev wordt klaargemaakt voor honderdduizenden Joden.

4. Voortgaande aliya
De terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land is het meest opvallende teken van onze tijd. Verschillende stammen van Israël komen uit de volkerenzee bovendrijven en keren terug. Onlangs kwam de stam van Manasse uit Manipur en Mizoram, twee staten van India, terug. Binnenkort zal die aliya (terugkeer) een enorme impuls krijgen. Want de Schrift zegt: ‘Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn’ (Jes. 56:8). En, na intensief gebed, zal de HERE ‘hen zo talrijk aan mensen maken… als met een kudde schapen op Jeruzalems feesten’ (Ez. 36:37,38).

5. Explosief
Rondom Israël en over de hele wereld neemt de vijandschap tegen Israël toe. De islamitische vijanden van Israël hebben de meest moderne en angstaanjagende wapens gericht op het kleine Israël. Nu de veiligheidsmuur van Israël en het gericht doden van Palestijnse terreurleiders een effectieve verdediging tegen het islamitisch Palestijnse terrorisme blijken te zijn, zoeken de vijanden van Israël koortsachtig naar manieren om Israël ‘als volk te verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht’ (Ps. 83:5). Luid en duidelijk verkondigen zij dat ze Israël nooit zullen erkennen als een Joodse staat. Momenteel zijn ze bezig zich te bewapenen en ‘smeden zij een listige aanslag tegen Uw volk’ (Ps. 83:4). Zij ‘willen in bezit nemen de woonsteden van God’ (Ps. 83:13). Laten we met Israël bidden: ‘Mijn God, op U vertrouw ik,… Laten mijn vijanden niet over mij juichen’ (Ps. 25:2). Juichen en feesten doen Palestijnen altijd als een zelfmoordaanslag, zoals die begin februari bij Dimona, is gelukt.

6. Jeruzalem
Al jaren is Jeruzalem ‘een schaal der bedwelming’, niet alleen voor de islamitische volken rond Israël maar ook voor de wereldmachten. Ook dit profetische teken spitst zich toe. Er is nog wat luwte, omdat de orthodoxe Shas-partij premier Olmert heeft gedwongen de onderhandelingen over Jeruzalem uit te stellen. Maar het komt tot een explosie. Wij bidden dagelijks ‘Jeruzalem Vrede toe’ (Ps. 122:6) en gunnen de HERE geen rust, ‘totdat Hij Jeruzalem grondvest en het tot lof stelt op aarde’ (Jes. 62:7).

7. De Tempel
Intussen gaan voorbereidingen voor de herbouw van de Tempel door. Telkens zijn er bemoedigende tekenen. De gouden voorhoofdsband van de hogepriester, waarop staat: ‘De HERE heilig’ (Ex. 28:36) is klaar. Een delegatie van 34 jonge christenen uit Nieuw-Guinea bracht 1 kg goud en de opbrengst van een collecte naar het Tempelinstituut in Jeruzalem, omdat zij lazen: ‘Zij die verre zijn, zullen aan de Tempel van de HERE komen bouwen’ (Zach. 6:15). Dwars door alle tegenstand heen gaat de HERE door met Zijn plan!

8. Het Babel van het Beest
Voordat het Vrederijk van de Here Jezus aanbreekt zal Satan nog een krampachtige poging doen dit te verhinderen. In Openbaring 13 lezen we heel wat details over dit rijk van de antichrist. In de hoofdstukken 17 en 18 lezen we hoe het Babel van de eindtijd ten onder zal gaan. Ook Jesaja en Jeremia profeteren over het Babylon van de eindtijd. In de Europese Unie zien we steeds meer contouren van dit ‘Herstelde Romeinse rijk’, dat vijandig tegenover Israël staat. Een angstig teken van de snel naderende eindtijd.

9. Zware tijden‘in de laatste dagen zware tijden zullen komen’ (2Tim. 3:1). Er komt een ‘tijd van benauwdheid voor Jakob’ (Jer. 30:7). Die ‘zware tijden’ zijn al begonnen, want de vervolging van christenen neemt toe. Voor Jakob is onze tijd al heel benauwd met al die vreselijke dreigingen rondom. Bijbelgetrouwe christenen en Torah-getrouwe Joden zullen steeds meer worden vervolgd. De ‘zielen onder het altaar’, die geslacht waren om het Woord van God en om het getuigenis dat zij hadden’ (Op. 6:9) vertegenwoordigen die twee groepen.

10. Hij komt!
Tegen de trouwe gemeente van Sardes, die ‘bewaard wordt voor de ure der verzoeking, die over de hele wereld zal komen’ zegt de Here Jezus: ‘Zie ik kom spoedig’ (‘haastelijk’, met haast, zegt de Statenvertaling). Inderdaad, in de tijd van het herstel van Israël zal ‘de HERE het met haast volvoeren’ (Jes. 60:22). Daarom bidt de Gemeente steeds meer en vuriger: ‘Kom spoedig, Here Jezus’ en is er in Israël bij gelovige Joden een intensief uitzien naar de komst van de Messias, de Zoon van David. Ook dit is een teken van Zijn komst!

Jan van Barneveld