Tijdbommen van de Antichrist

Jan van Barneveld • 87 - 2011 • Uitgave: 11
Explosies
Als de HERE aan Zijn verbond met Abraham, Isaäk en Jakob denkt, gaan tegelijk Gods de oordelen over de hele aarde (zie Psalm 105:7-11). Dat verbond is de landbelofte voor Israël: ‘IK zal aan u en uw nageslacht… het hele land Kanaän tot een altijddurende bezitting geven’ (Genesis 17:8). Let op het ‘hele land Kanaän’. Sinds 1948 proberen vooral de moslim-Arabieren dit Godswoord ongedaan te maken. Momenteel doet bijna de hele wereld hieraan mee. Aan de plannen om in september een Palestijnse staat uit te roepen in het hartland van Israël. Dit zal enorme explosies van Gods toorn veroorzaken. Gods laatste waarschuwingen zijn de afgelopen maanden over veel moslimlanden rondom Israël gegaan.1 De verwachting is dat die ‘Palestijnse Staat’ onmiddellijk door de Algemene Vergadering van de VN erkend zal worden. Veel landen doen dat nu al.
De wereld is in opstand tegen de God van Israël. Sommige Joodse kenners van de profetieën verwachten dat deze gang van zaken in januari 2012 zal uitlopen op de vernietigende Gog-oorlog die in Ezechiël 38 en 39 wordt beschreven. We komen hier nog op terug. Eerst wijs ik op nog vier andere tijdbommen onder de wereld. Tijdbommen die op ontploffen staan. 1) De schuldenlast van de VS, de financieel zwakke landen van de EU en de zware slag die Japan (de derde economische macht van de wereld) door de aardbevingen + tsunami en de daarop volgende radioactieve ramp heeft getroffen, zullen binnenkort een nieuwe, zware economische depressie veroorzaken. 2) Ook dreigen er wereldwijd enorme voedseltekorten, die op veel plaatsen hongeropstanden zullen veroorzaken. 3) Dan zijn er de bezuinigingen, die te vaak en veel te veel over de ruggen van de minst draagkrachtigen en meest kwetsbaren in onze samenlevingen gaan. 4) Over andere Bijbelse tekenen van ‘het begin van de weeën’, zoals aardbevingen, ziekten, oorlogen, enz. kunt u dagelijks de media raadplegen.
Al deze tijdbommen kunnen elk moment exploderen, de ‘Arabisch verwarring en chaos’ over de hele wereld zullen losbarsten. Deze tijdbommen bereiden de komst van de antichrist voor. We zien dat omdat de roep om een wereldregering/leider en een bijbehorende wereldmunt toeneemt. Tenslotte noemen we de zware vervolging van Bijbelgetrouwe christenen die door de Here Jezus Zelf als één van de tekenen van de ‘weeën van de eindtijd’ is aangekondigd. Als gemeente van Christus in Nederland moeten we de ruimte en vrijheid die God ons in deze angstige tijd nog geeft, goed gebruiken. Gebed voor en steun aan Israël in deze tijd van benauwdheid, krachtige verkondiging van het Evangelie in deze bijna-eindtijd en hulp aan onze vervolgde broeders en zusters horen eerste prioriteiten te zijn van uw gemeente. Maar tegelijk moet de gemeente zich voorbereiden op explosies die zeker ook over onze samenleving zullen komen.

Een scenario uit Israël
Israëlische Bijbelkenners buigen zich ook over profetische aanwijzingen en waarschijnlijke ontwikkelingen. Vooral naar aanleiding van de algemeen verwachte ‘Palestijnse staat’. Wat verwacht men?
1. In september wordt er een Palestijnse staat uitgeroepen met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Binnen de wapenstilstandsgrenzen van 1948. Israël noemt die staat Fatahamastan. Israëlische leiders proberen, helaas vergeefs, de internationale gemeenschap te overtuigen dat dit nationale zelfmoord is voor Israël. Die grenzen zijn Auschwitzgrenzen. Een staat met leiders die consequent herhalen en demonstreren dat hun doel de vernietiging van Israël is. Waarvan meer dan 50% van de inwoners de gruwelijke moord op de vader en moeder Fogel en drie van hun kinderen uit Itamar toejuichen. Er is meer:
2. De nieuwe regering van die ‘Palestijnse staat’ zal onmiddellijk twee eisen stellen. Allereerst de verwijdering van de 650.000 Israëli’s die nu in zogenaamde Palestijnse gebieden wonen. Als echte antisemieten willen die Palestijnen hun gebied ‘Judenfrei’ maken. Vervolgens zal men een groot aantal van de 7,5 miljoen ‘Palestijnse vluchtelingen’ in hun (terroristen)staatje verwelkomen.
3. Eisen die voor Israël onaanvaardbaar zijn. 650.000 mensen uit hun huizen verdrijven? Waarheen? Werk en levensonderhoud voor al die mensen? Omdat de Palestijnse Autoriteit de laatste maanden geleerd heeft dat weigeren met Israël te onderhandelen de beste resultaten oplevert, zal men ook dan (oktober/november) weigeren met Israël te praten en de Hamastactiek volgen: Terreur over Israël: raketten, zelfmoordaanslagen, enz. Temeer doordat, zoals het er nu (eind april) uitziet, Hamas meedoet.
4. De vraag is wat er dan gebeurt. Als Israël blijft weigeren, zal de nieuwe ‘Palestijnse staat’ niet nalaten hun beklag te doen bij de VS, de VN en de EU (G4). De wereld laat zich overtuigen dat de Israëlische bewoners van de nederzettingen inderdaad hét struikelblok voor de vrede zijn en zal Israël dwingen met de bijbehorende beloftes (=leugens) voor een (valse) vrede. Dat zal zo escaleren dat de G4 of de NAVO zullen besluiten om die ontruiming militair af te dwingen. Het ingrijpen van de NAVO plus enkele landen van de Arabische Liga is een vooroefening van die inval in januari 2012 in Israël. Dat zal, volgens Israëlische uitleggers van de profetie, de aanval van Gog (zie Ezechiël 38 en 39) zijn.

Nog meer tijdbommen
Egypte zal in september waarschijnlijk een parlement/regering krijgen waarin de Moslim Broederschap, de grootste vijand van Israël, de hoofdrol speelt. Nu al is meer dan de helft van de bevolking van mening dat het vredesverdrag met Israël geannuleerd moet worden. Dat betekent oorlogsdreiging voor Israël! De vraag is of de verwoesting van Egypte en de veertigjarige ‘ballingschap’ die in Ezechiël 29 en 30 en Jesaja 19 worden voorzegd, binnenkort plaatsvindt. Israël heeft al eerder gedreigd in geval van levensgevaar de Assoeandam te zullen bombarderen. Als het enorme Nassermeer achter die dam leegloopt, komt er een enorme vloedgolf die heel Egypte zal wegspoelen. Het is best mogelijk dat de oordelen en de veertigjarige ballingschap die over Egypte voorzegd zijn, binnenkort zullen plaatsvinden.

Ook Damascus zal worden verwoest. De wrede, moorddadige president Bahsar Assad is tot gekke sprongen in staat en kan door een oorlog met chemische wapens en met behulp van Hezbollah Israël tot wanhopige verdedigingsacties dwingen. Hoe die verwoesting zal gaan, leest u in Jeremia 49:24-27.

Dan zullen de waarschuwende oordelen en de ‘beginweeën’ (zie Matteüs 24:5-8) over de wereld krachtig doorgaan.
Al deze tijdbommen roepen om een wereldleider die aanvankelijk met groot succes zal opereren en vrede brengt: de antichrist. De tijd is kort. Het gaat nu wel erg snel.

Mijn idee??
Het is heel goed mogelijk dat de HERE profetieën net iets anders vervult dan onze scenario’s. Toch waag ik het erop: Ik denk dat eerst de oorlog uit Psalm 83 zal losbarsten. Enkele teksten uit die Psalm tonen de actualiteit en de genade van God aan. 1) ‘Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen’ (83:5). 2) Wie zij die ‘zij’? De islamitische volken rond Israël plus Hamas en Hezbollah (83:7-9). 3) Wat willen zij? ‘Wij willen in bezit nemen de woonsteden van God’ (83:13). 4) Wat bidt Israël: ‘Dat zij schaamrood worden… en uw Naam zoeken HERE’ (83:17-19). Dus dat de islam te schande wordt gemaakt en veel moslims zich tot de HERE bekeren.
Na die overwinning van Israël komt voor korte tijd de ‘valse vrede’. Israël komt dan tot grote welvaart (olie en gas is er dan volop). Dan komt de overval van Gog op een ‘land dat zich hersteld heeft van oorlog… vreedzame lieden die in gerustheid leven’ (Ezechiël 38:8,11). Waar dus korte tijd (valse) vrede heerst na een oorlog en dat zeer rijk is geworden: ‘Die have en goed heeft verworven’ (38:12), waarbij Gog komt ‘om buit te maken’ (38:13). Gods oordeel over Gog en de rest van de wereld is verschrikkelijk (38:18-23).

Geestelijke leiders
Tegen onze geestelijke leiders zegt de Geest: ‘WEES WAKKER, en versterk het overige dat dreigt te sterven!’

Jan van Barneveld

1 Over die verwarring en chaos als Gods strijdmethode stond in Zoeklicht van 17-11-2009 een artikel