Toenemende weeën van 2009

Jan van Barneveld • 85 - 2009 • Uitgave: 1
Benauwdheid, weeën en gebed
Over een maand, op 10 februari, zijn er verkiezingen in Israël. Zeer belangrijke verkiezingen. Want Israël, maar ook de hele wereld, gaan een zwaar en benauwd jaar tegemoet. Israël beeft onder een ‘oorlog’ die de huidige, linkse regering voert. Niet tegen de raketten uit Gaza of tegen terroristen. Maar tegen Joodse inwoners van Hebron, Judea en Samaria. Israël beeft onder de druk van de wereld om toe te geven aan Palestijnen en hun Arabische achterban. Daarbij komt de dreiging van Iran, dat bijna klaar is met de atoombom. Hezbollah, dat liever vandaag dan morgen een vernietigende stortvloed van 40.000 raketten over heel Israël wil afschieten. Het dagelijkse gevaar van (zelf)moordaanslagen. De intense haat van veel moslims en de gretigheid waarmee de wereldse en veel ‘christelijke’ pers leugens over Israël inslikken en over hun lezers uitspugen, voegen toe aan de weeën van de komende Messias, die Israël nu ondergaat. Het gaat snel en het is mogelijk dat dit jaar de ontsluitingsweeën zullen beginnen.
Daarom is het zo belangrijk dat Israël een regering krijgt van mannen en vrouwen ‘naar Gods hart’. Een regering die niet leunt op de ‘gebroken rietstaf' Amerika, of op de verraderlijke EU, maar op de HERE, de God van Israël. Een regering die handelt naar Gods wetten. Dan volgen redding en zegen. Wilt u de komende maand ernstig en voortdurend bidden dat Israël godvrezende en eerlijke leiders krijgt? Bidt voor Netanyahu, dat hij Gods weg gaat en niet de weg van de macht. Bidt om een goede relatie tussen hem en Moshe Feiglin, een politiek leider in de Likoed (de partij van Netanyahu) die openlijk zegt dat Israël niet op wereldse machten maar op God en Zijn Woord moet vertrouwen. Ook verkondigt Feiglin luid en duidelijk dat Israël zich moet voorbereiden op de komst van de Messias. Hij staat nu op de verkiesbare plaats 20 van de Likoed kandidatenlijst voor de Knesset. Zijn partijgenoten waren blij met deze uitslag en zongen: “Wij hebben Niemand op wie we kunnen vertrouwen dan op onze Vader in de hemel.”

Een Joodse stem
Joodse gelovigen zijn zich bewust van de geestelijke betekenis van de benauwdheid die momenteel over Israël komt. Esther Jungreis is een bekende, vrouwelijke, orthodoxe rabbijn. Zij trekt duizenden en wordt wel eens ‘de Joodse Billy Graham’ genoemd. Over deze tijd schrijft zij opmerkelijke dingen. Hier volgen een paar van haar uitspraken met een toelichting van mij:
1) “Wij leven nu in een periode die de ‘Avond voor de Sabbat’ genoemd wordt. Avond, omdat het donker wordt. Dan komt de rust, Sabbat, de ‘Zevende dag’”. Dit komt overeen met wat de Here Jezus voorzegt: “Er komt een nacht waarin niemand werken kan” (Joh. 9:4). Profeten voorzeggen een ‘tijd van benauwdheid voor Jakob’ (Jer. 30:7 en Dan. 12:1). Beide profeten voegen hieraan toe dat er in die benauwdheid ontkomen en redding zal zijn voor Israël. De Sabbat, het Duizendjarig Vrederijk komt na de nacht.
2) Rabbijn Jungreis noemt deze tijd: “De geboorteweeën van de komst van de Messias.” Ook dit komt overeen met een uitspraak van de Here Jezus in zijn ‘Rede over de laatste dingen’: ‘Maar dat alles is het begin van de weeën.’ (Matt. 24:8).
3) Verder noemt Esther Jungreis wat ‘tekenen van de tijd’. Ik geef ze met een tekstverwijzing door.

Onbeschaamdheid. Let u bijvoorbeeld eens op Jesaja 3:9 ‘Hun zonde verkondigen zij onverholen (onbeschaamd) net als Sodom.’ De Engelse NIV-vertaling zegt: ‘hun zonde paraderen zij’. Denk alleen maar aan de goddeloze ‘Roze Kerst’ die ProGay tijdens Kerst 2008 in Amsterdam heeft georganiseerd.
Afgoderij. In Openbaring 9:20 en 21 lezen we dat dit een van de zonden van de eindtijd is.
Rampen en oorlogen. Zie de ‘Rede over de laatste dingen’ van de Here Jezus.
Rabbi Jungreis gaat verder: “Al onze wijzen zijn het erover eens dat zij de geboorteweeën van de Messias niet willen meemaken. Het zal een zeer pijnlijke tijd zijn. Een generatie die enorm brutaal is. Gezinnen worden verscheurd. Kinderen staan op tegen hun ouders en omgekeerd. Er zal geen respect meer zijn voor ouderen. Het jong-zijn wordt aanbeden.” Paulus en de Here Jezus voorzeggen deze toestanden ook.
Misschien vraagt u: Waarom een Joodse stem over deze tijd? Niet alleen om het gezegde: “Nu hoort u het ook eens van een ander!” Paulus zegt: “Hun zijn de woorden van God toevertrouwd” (Rom. 3:2). Hij zegt ‘zijn’ en niet ‘waren’. In de ‘tegenwoordige tijd’. Dus ook voor tegenwoordig. Alleen wat betreft de Identiteit van de Messias, die Israël en wij verwachten, zijn hun ogen nog verblind. In veel andere zaken kunnen we heel wat leren van Joodse kenners van de Tenach. Zoals van rabbi Jungreis.

Meer slaag?
De financiële en economische crisis lijkt weg te ebben. Gods slag voor de Mammon van het Westen is bijna vergeten. De waarschuwing van de God van Israël aan het adres van de VS en de rest van de wereld is zelfs helemaal niet opgepakt. Welke waarschuwing? “Blijf af van mijn volk en van mijn land Israël.” Of zoals de profeet zegt: “Wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan” (Zach. 2:8). Men gaat keihard door met het onder druk zetten van Israël. Met het roven van Gods land. Met het verontreinigen van de ‘stad van de Grote Koning’. Daarom zal er nog meer benauwdheid komen over de wereld. God waarschuwt: “Waar willen jullie nog meer geslagen worden, dat jullie voortgaan met afwijken?” (Jes. 1:5). Ook dit is reden voor dringend gebed. Voor onze gezinnen en voor ons land.

Tekenen en zegen
Is het dan allemaal ‘weeën en oordelen’ voor 2009? Beslist niet. Het is nog geen nacht, we kunnen nog werken. Het Evangelie wordt nog gebracht. Veel mensen zullen nog tot de Here komen. Laten we bidden en werken zolang het dag is, opdat de Heilige Geest Gods machtige werk kan doen. Wat Israël betreft verwachten we dat de Here doorgaat met het werk dat Hij begonnen. Hij zal de afgod van de islam en de wereldgoden niet toestaan Zijn werk van herstel van Israël te ondermijnen. Wat kunnen we verwachten en waar mogen we voor bidden?
• Een voortgaande aliya. Dat de stam Manasse, waarvan er ongeveer 7.000 klaar staan in Noordoost-India, spoedig terugkeert. Dat er deuren opengaan voor onze messiaans Joodse geloofsgenoten. Dat de stam Efraïm zich gaat klaarmaken voor de hereniging van z’n broer Juda. Immers ‘het hout van Efraïm en het hele huis van Israël dat daarbij hoort’ zal tot één worden met het hout ‘van Juda en de Israëlieten die daarbij horen’ (Ez. 37:15-17). In Zoeklicht 19 hebt u kunnen lezen dat Efraïm en Juda volgens de profetieën vaak samen zullen optrekken.
• Dat de tijd van benauwdheid wordt ingekort. Dus dat Gods profetische scenario zich in een snel tempo zal afspelen. ’Ik, de HERE zal het te Zijner tijd met haast volvoeren’ (Jes. 60:22). ‘…Indien die dagen niet ingekort werden…’
• Bidt voor de voor bescherming van Israël. Voor bevrijding van Judea, Samaria en Gaza van terroristen. ‘Westwaarts zullen (Juda en Efraïm) zij de Filistijnen op de schouder vliegen’ (Jes. 11:14). En: ‘Mij behoort Gilead en mij behoort Manasse. Efraïm is de schutse van mijn hoofd en Juda is mijn heersersstaf’ (Ps. 60:9). Dit zijn door Palestijnen bezette gebieden, waar de wereld een Palestijnse staat wil!
• De Heer zegt: “Zie, Ik kom spoedig.” En wij antwoorden: ”Amen, kom, Here Jezus.” De belofte, de bede en de vervulling van de belofte zijn met elkaar verbonden!
• Een doorbraak in de plannen om de Tempel te herbouwen.
2009: een jaar van benauwdheid en van gebedsverhoringen!

Jan van Barneveld