Trends en strijd

Jan van Barneveld • 86 - 2010 • Uitgave: 3

Momenteel zijn er veel ontwikkelingen gaande, die op korte termijn kunnen uitlopen op situaties die in de Bijbel voorzegd zijn. We leven in een tijd waarin profetieën vervuld worden. Het gaat om gebeurtenissen en toestanden waarover profeten in heel de Bijbel spreken. De Gemeente van de Here Jezus zal bij een aantal van die ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. We zijn geen ‘tv-christenen’, die, om een voorbeeld te noemen, op het journaal verslag van een ramp zien en dan alleen op de ‘weeën van de eindtijd’ die de Here Jezus heeft voorzegd, wijzen. Zie Matteüs 24:8 en Lucas 21:10,11. Nee, wij staan vooraan bij de hulpverlening, door onze voorbede en onze gaven. Dat hoort bij ons getuigenis.

Trends en strijd
We zullen een paar actuele profetische trends op een rij zetten. Duidelijk zien we dat het profetische woord niet alleen vast is, maar ook ‘getrouw en waarachtig’ (Openbaring 21:5). Niemand is aan God gelijk en niets is zo vast en betrouwbaar als Zijn Woord. Een van de unieke aspecten en een waarmerk van de Bijbel is de profetie. De HERE zegt: ‘IK, die van het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet gebeurd is’ (Jesaja 46:10). God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en doet ook precies wat Hij heeft gezegd. Dat zullen we ook in dit jaar met eigen ogen zien. Het lijkt erop dat de dagen ‘waarin alles wat geschreven is in vervulling gaat’ (Lucas 21:22) nu heel dichtbij zijn gekomen. Die dagen zijn vol spanning, strijd en benauwdheid. Maar ook vol gebedsverhoring en machtige daden van de Here. Wij zitten daar middenin. De strijd komt ook over ons en de gemeentes. Maar we zijn tegelijk medestrijders (Filippenzen 2:25, 2 Timoteüs 2:3 en Filippenzen 1:2) in de strijd om het komende Koninkrijk. We zullen nu drie profetische trends kort beschrijven.

Israël
De situatie in en rond Israël is uiterst gespannen. De, op z’n zachts gezegd, onvriendelijke houding van Obama en veel van zijn medewerkers tegenover Israël werkt als olie op het anti-Israël vuur. Een nieuw vredesplan voorziet in een Palestijnse ‘staat’ in het jaar 2012. De Palestijnse terroristen, ook Abbas hoort daarbij, verwachten dat Obama, de VN en de EU de weg naar die staat voor hen zullen banen. Voor hen een etappe naar de vernietiging van Israël. Obama en de zijnen worden geremd door de vele vrienden die Israël in de VS heeft en door acties en gebeden van Amerikaanse christenen. Bovendien hebben Obama en zijn partij de stemmen van de Amerikaanse Joden nodig en staan veel leden van het Congres achter Israël. Maar het ziet ernaar uit dat Obama doorgaat met het onder druk zetten van Israël.
Dan is er de geslepen Ahmadinejad, die de slappe en besluiteloze wereldleiders aan het lijntje houdt en ondanks binnenlandse problemen, rustig doorgaat met het verrijken van Uranium 238, het ontwikkelen van een ontstekingsmechanisme voor de atoombom en het testen van langeafstandsraketten, waarmee niet alleen Israël, maar ook Europa getroffen kan worden. Onze politieke leiders beseffen niet dat de atoombom van Ahmadinejad de tsunami van de islam over ons gaat brengen.

Strijd en gebed
De Bijbel voorzegt een aantal oorlogen. Met Jeruzalem als doel. De halve wereld is al bedwelmd door Jeruzalem, zoals de profeet Zacharia voorzegt. Eerst komen alle volken rond Israël aan de beurt (Zacharia 12:2). Dat zal erom spannen, want Jeruzalem wordt belegerd. Die oorlog gaat ook tegen Juda, het Joodse land en volk. In Jesaja 29:1-8 lezen we meer over deze oorlog om Jeruzalem. We lezen over een belegering (wachtposten; 29:3), over schuilkelders (stemmen die uit de grond komen; 29:4) en over Gods machtige ingrijpen, zoals in de tijd van Hizkia (zie Jesaja 36, 37 en 38). De God van Israël grijpt in door een aardbeving en een verterende vuurvlam (Jesaja 29:6). Dus die ‘volken rondom Israël’ worden verslagen. Waarschijnlijk komt er dan een korte periode van rust over Israël.
Maar de wereld zal het er niet bij laten zitten. Immers de islamitische messias, de Mahdi, zal volgens de leer van de islam vanuit Jeruzalem de wereld overheersen. Ook de occulte, oosterse Maitreya ziet Jeruzalem als ‘zijn’ hoofdstad. De VN gaat ook een occulte New Age ‘Wijze Meester’ als kandidaat voor Jeruzalem leveren. Zo gaan ‘alle volken’ (Zacharia 12:3) zich vertillen aan de ‘lastige steen’, aan Jeruzalem.
Na een korte bezetting zal de HERE der heerscharen Zelf optreden. Vanaf de Olijfberg. ‘Ik heb immers mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg’ (Psalm 2:6). Wij bidden in deze spannende tijd intensief voor Israël. In Psalm 80 lezen we driemaal dat er drie fasen zijn in Gods verlossingsplan van Israël en dus ook van de wereld. ‘Herstel ons, doe Uw Aanschijn over ons lichten, opdat wij verlost worden’. Eerst herstel waar de Here nu mee bezig is. Dan een geestelijk herstel, waarvan kleine tekenen zichtbaar worden. Ten slotte komt de Verlossing.

Evangelie
Een heel belangrijk teken betreft het Evangelie. Er zijn drie Bijbelse trends zichtbaar, die wijzen naar de eindtijd. Ten eerste de snelle en wonderlijke voortgang in landen waar het Evangelie nauwelijks of nooit ingang heeft gevonden. In Afrika zijn miljoenen tot de Here Jezus gekomen. Nu is Zuidoost-Azië aan de beurt. Ook in Iran komen velen tot geloof. Bidt dat de Heer doorgaat met een machtige evangelie-doorbraak onder de moslims. Het profetische teken is dat voordat de Here Jezus gekomen zal zijn, alle volken het Evangelie gehoord moeten hebben (Matteüs 24:14 en Marcus 13:10). God heeft haast want ‘Zijn Woord loopt zeer snel’> (Psalm 147:15).
De tweede trend is de afval, die Paulus profeteert: ‘Eerst moet de afval komen…' (2 Tessalonicenzen 2:3). Die afval vindt nu in Europa plaats. God kan zeker nog hier en daar opwekkingen geven, maar afval is het profetische teken. De derde trend is toenemende vervolgingen. Vooral Bijbelgetrouwe Christenen worden vervolgd. Denk niet dat wij zullen ontkomen. Afval zien we helaas om ons heen. Vervolging komt eraan. Blijf dichtbij de Here Jezus en bij Zijn Woord.

Ëén wereld
In december 2009 vond in Melbourne een bijeenkomst plaats van het Parlement van Wereldreligies. De ongeveer 6000 deelnemers vertegenwoordigden ongeveer 200 religies. De VN werkt hard een de Nieuwe Wereldreligie. De verleiding van die wereldreligie zal subtiel en sterk zijn. Alleen een door Gods Geest geleide Bijbelse visie kan ons in het rechte spoor houden. Hier geldt heel duidelijk het advies van de Here Jezus: ‘Strijdt om in te gaan door de enge poort…’ (Lucas 13:24). Geestelijke en politieke leiders streven naar een nieuwe wereldorde (NWO) onder één wereldregering met één leider en één alle religies omvattende godsdienst.
Momenteel is het probleem dat die leiders allemaal kleine baasjes zijn, die maar één religie kennen met ‘IK’ als godje en het dienen van eigen belang en positie als religie. Daarom werken anonieme, vooral occulte machten naar situaties waarbij men zich wel moet aansluiten bij een ‘Grote Leider’, die de wereldproblemen oplost. Zo’n situatie is bijvoorbeeld de hype om de zogenaamde klimaatverandering. En het toenemende antisemitisme, waarbij Israël en de Joden als zondebok en vijanden van de wereldvrede gebrandmerkt worden. Ook een volgende, onvermijdelijke financiële crisis kan de machten van de wereld bij elkaar drijven onder de antichrist. Ze moeten dan wel samenwerken als ze willen overleven. Of als ze zien dat ze Jeruzalem alleen niet in handen krijgen.

Waakzaam
Het gaat snel. De spanning is te snijden. Onze machtigste wapens zijn Gods Woord en gebed. Voor Israël: ‘HERE, wees een schild dat mij dekt’, tegen de dreiging van tienduizenden raketten. Voor ons: ‘Waakt te allen tijde en bidt dat u in staat mag zijn om te ontkomen aan alles wat gaat gebeuren’ (Lucas 21:36). Strijdend en biddend ‘heffen wij onze hoofden omhoog, want onze verlossing genaakt’.
Halleluja, Hij komt!

Jan van Barneveld