Triomf van het Lam

ds. Jac. Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 19
Wie zich met het eindgebeuren bezighoudt, ontkomt er niet aan om ook de donkere kant daarvan te zien. Die donkere kant komt uit in heel veel zaken, waarvan we vandaag de schaduwen reeds over de wereld zien komen. En dit alles zal uitlopen op de verschijning van een persoon, wiens komst al sinds de zondeval min of meer zichtbaar is geworden in Kaïn, Lamech, Nimrod en anderen. We zullen ze nog tegenkomen in deze artikelen. Het is de apostel Johannes (1 Joh.2 vs. 18), die hem zijn naam geeft: Antichrist.

De antichristBijbelse gegevens
Hier moeten we duidelijk stellen dat de Here Jezus nog niet gekomen is omdat de wereld nog niet christelijk genoeg was, maar omdat het ongeloof nog niet groot genoeg was. Dat zien we nu in onze tijd veranderen. Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3 vs.
1 tot 4 over de zware tijden die in de laatste dagen zullen komen. Het zijn zaken van het individualisme en het egoisme van de mens Een lange rij van kwalijke zaken passeert dan de revue, van laster tot ondankbaarheid, van ongehoorzaamheid aan ouders tot het onhandelbaar zijn toe, en nog veel andere zaken. Precies zoals wij het vandaag om ons heen zien. In deze zelfde Timotheüsbrief, maar dan in hoofdstuk 4 vers 3 en 4 wordt ons het verval van het christendom getekend. Leraars naar de begeerte van de mensen, omdat men de gezonde bijbelse leer niet meer wil horen. Steeds verder wijkt men af van het Woord van God. En zo wordt maatschappij en christenheid gereed gemaakt voor de komende machthebber, de antichrist. Men zal hem begroeten als een verlosser, een messiasfiguur zal hij in aanvang blijken te zijn. Hij zal in staat zijn de chaos in deze wereld enigszins aan banden te leggen en daarom zal men hem toejuichen. In Openbaring 13 lezen wij hoe de wereld hem zal ontvangen. Daar lezen we in vs. 4: "En zij aanbaden het beest (de antichrist), zeggende: Wie is aan het beest gelijk?"

Persoon en systeem
Als persoon heeft hij vele voorlopers gehad, te beginnen bij de Romeinse keizers, kunnen we dat doortrekken tot in onze tijd toe. We denken aan een Hitler, Stalin, maar ook aan een Saddam Hussein. Al deze figuren droegen het geheim van de wetteloosheid
met zich mee (2 Thess.2 vs. 7). Om straks, als de grote wetteloze zal verschijnen, openbaar te worden. Vandaag werkt de geest van de antichrist in deze wereld, het is echter nog een geheim. Maar straks zal hij in de openbaarheid treden en zal het geheim van de wetteloosheid de wereld gaan beheersen. Dan zal opnieuw de leuze van de Franse revolutie in de wereld verschijnen: Geen God en geen Meester. De geest van de antichrist is eeuwenlang een voorbode geweest. Het is begonnen met Lamech (Gen.4 vs. 4) gevolgd door Nimrod, die de eerste machthebber was op aarde. En velen zijn verder gegaan in hun voetspoor. In het einde zal het geheim worden onthuld, dan zal de antichrist openlijk voor de dag treden. Dan gaat er iets gebeuren. Deze machtige figuur uit de afgrond, de antichrist, zal uiteindelijk vernietigd worden door de komende Here Jezus Christus: "Hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt" (2
Thess. 1:8). Want het Lam is de Overwinnaar!

ds. Jac. Schouten