Triomf van het Lam

ds. Jac. Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 22
Soms horen we mensen zeggen dat het veel mooier is om over de Here Jezus te spreken dan over de tegenkrachten. Dat is ook zo, en in ons blad wordt ook altijd naar de Here Jezus gewezen en over Hem geschreven. Want om Hem gaat het. Maar als we schrijven over de Triomf van het Lam dan zullen we ook over de tegenkrachten moeten schrijven. Want het zijn deze machten, waarover de Here Jezus triomfeert. Die tegenkrachten zijn de zonde, dood en duivel. Van daaruit komt wel het een en ander voort Eén van die machten die daaruit voortkomen is de antichrist.

Het systeem van de antichrist
Dit is niet iets waar we in verre toekomst mee te maken zullen krijgen. Terecht schrijft de apostel Johannes: Er zijn vele antichristen in de wereld. Dat is de geschiedenis door zo geweest. Maar allen wijzen naar die ene die komen gaat, de antichrist. Zijn komst en dat wat van hem in de bijbel geschreven staat, is zo indringend dat we niet om hem heen kunnen. Daarom enkele artikelen in ons blad over deze duistere persoon.
De antichrist zal de grote tegenspeler van God zijn. Daarnaast is hij de grote verleider van de mensen. Hij is de verpersoonlijkte zonde. In de antichrist komt uit, wat de slang eertijds tegen de mens heeft gezegd: "Gij zult als God zijn". Tegelijkertijd is dat het grote streven van de mens: als God willen zijn. Direct na de zondvloed openbaart zich dit al bij de torenbouw van Babel. De mensen roepen het uit: "Laten wij ons een naam maken". Maar het is doorgegaan. Altijd weer was het streven van de mens om als God te willen zijn. In onze tijd wordt heel het maatschappelijk denken doortrokken van de gedachte dat de mens meent God niet nodig te hebben , de mens is zijn eigen god. Alle wetenschappelijke en technische zaken werken daaraan mee. Alleen al de computer geeft aan welk een belangrijk instrument dit is als er een machthebber komt die kwaad wil.

De satanische drie-eenheid
De antichrist zal niet alleen staan, hij is een onderdeel van de duivelse macht. In totaliteit is de duivel de aap van God, zo noemde Luther hem reeds, en zo is het ook.Tegenover de hemelse Vader stelt de duivel zichzelf als de anti-vader. Tegenover Gods Zoon komt de anti-zoon te staan, de antichrist, en tegenover de Heilige Geest stelt hij de valse profeet. In Openb. 16 vs. 13 komen we ze alle drie tegen. Er zijn nog enkele vergelijkingen te maken. Zoals de Vader de Zoon in deze wereld heeft gezonden (Joh. 6 vs. 57), zo zendt de satan de antichrist in deze wereld (Openb. 12vs.8; 13vs.1). Zoals de Vader de Zoon alle macht heeft gegeven (Joh. 17 vs. 2), zo geeft de satan aan de antichrist zijn macht en zijn troon (Openb. 13 vs. 2,4). Zoals de heilige God de Zoon verheerlijkt en in de Zoon verheerlijkt wordt (Filippenzen 2 vs 11), zo ontvangt de satan eer van de antichrist (Openb. 13 vs. 4). Zo gaat de satanische drie-eenheid op weg naar de eindstrijd en het eindgericht.
Eerst zullen de antichrist en de valse profeet geoordeeld worden (Openb. 19 vs. 20). Satan zelf zal als laatste van dit driespan worden geoordeeld (Openb. 20 vs. 4 en vs. 10).

Nog meer drieheid
Dat is politiek. vervolgens economisch, en ten slotte religieus. Dat alles heeft te maken met drie steden die in heel de wereldgeschiedenis een grote rol hebben gespeeld en dat zeker ook in het eindgebeuren zullen doen: Babel, Rome en Jeruzalem.

De politiek!
De antichrist heeft macht over elke stam, natie, taal en volk (Openb. 13 vs. 7). Dat was en is altijd het streven van Babel (Gen. 11 vs. 4). Babel is er heel de geschiedenis door en is het beeld van de antimacht, die er altijd is. Toch zal Babel geoordeeld worden. Dat is reeds enkele keren geschied in het verleden. In Gen. 11 kwam het eerste oordeel: de spraakverwarring. In Daniël 5 zien we een tussenoordeel, het grote Babel van Nebukadnezar gaat ten onder. In Openbaring 17 en 18 zien wij het eindoordeel.
Toch wordt het tot een grote wereldmacht. Het is niet geheel onmogelijk dat Babel als wereldmacht terugkeert in de geschiedenis. Bijvoorbeeld aan het hoofd van de Arabische Islamitische staten. Het was het streven van Saddam Hussein. En hoewel deze nu van alle macht ontdaan is, is het niet onmogelijk dat er een leider in deze machten op staat, om de Arabische machten te verenigen in hun strijd tegen het westen en Israël.
Toch zullen we veel meer moeten denken aan een herstel van het oude Romeinse rijk. Steeds meer gaat Europa zich tot een grote macht ontwikkelen. Soms hebben we de indruk dat men de Verenigde Staten wil uitschakelen, zowel politiek als economisch. Maar heel duidelijk zien we hier ook de losse samenhang van Europa. Het is ijzer en leem, wat zich niet laat vermengen. Dat zal het laatste rijk worden.

Economisch
Er zal een economische eenheid komen. In Openb. 13 vs. 17 b lezen we, dat niemand zal kunnen kopen of verkopen zonder het merkteken van het beest, de antichrist. Uiteindelijk komt alles in één hand te liggen; handel, geld en industrie. Nu al zien we wereldomvattende fusies in de wereld van de handel en in het bankwezen. Wie zich niet conformeert met de machthebber wordt uitgeschakeld en gedood (Openb. 6 vs. 9 – 11 en 20 vs. 4). Hoe zo iets in de praktijk gaat, heeft ons de tweede wereldoorlog laten zien. Toen ging het om de Joden, straks gaat het om de mensen die na de opname tot geloof zullen komen, een schare die niemand kan tellen.

Religieus
De antichrist zal aanbeden worden, zo lezen we in Openb. 13. Men zal het uitroepen:"Wie kan daar oorlog tegen voeren?" Hij krijgt de bewondering van de hele wereld. Deze, door iedereen bewonderde machthebber, zal op aarde regeren. In 2 Thessalonicenzen 2 vs. 6 tot 8 kunnen we lezen wanneer zijn macht gaat beginnen.Als de Weerhouder weg is. Naar de gedachte welke wij hier over hebben is deze Weerhouder niemand anders dan de Heilige Geest. Die, als de gemeente wordt opgenomen, eveneens deze aarde zal verlaten. Hoe zullen er dan nog mensen tot geloof kunnen komen? Voordat de Heilige Geest werd uitgestort was Hij ook werkzaam op aarde, zo zal het straks weer zijn. Als de Heilige Geest van deze aarde weg is, krijgt de antichrist de ruimte om zich te openbaren . Hij is de leugenchristus. De leugenaar presenteert hij zich als de Christus, als de Messias, de Verlosser. En de wereld zal hem geloven. Hij is de antichrist. En als antichrist is hij tegen Christus en tegen allen die in Christus geloven. Maar de Here Jezus, het Lam van God, zal hem overwinnen en hem doden door de adem van zijn mond.

ds. Jac. Schouten