Triomf van het Lam

ds. Jac. Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 23
Als we spreken over de triomf van het Lam dan heeft de strijd tegen de antichrist daarin een grote plaats. Natuurlijk houdt de overwinning veel meer in. Want het gaat om de overwinning over de machten. En het machtige is dat deze overwinning al is behaald op het kruis van Golgotha. We lezen in Kolossenzen 2 : 15: "Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd". Maar in de eindfase van de strijd neemt de antichrist een grote plaats in en daar wordt het voor heel de wereld, ja, voor heel de schepping, duidelijk, Wie de grote Overwinnaar is.

De wereld van de antichrist
Wie de profetieën be-studeert en in de wereld om zich heen ziet, ontdekt spoedig de contouren van het eindrijk. De Euro-pese éénwording is zich met snelheid aan het ontwikkelen. Als de antichrist komt dan zal hij een toebereide aarde vinden voor zijn bestuur. Er zal eenheid zijn op politiek, economisch, en wat vooral belangrijk is, op religieus terrein.
Het is niet iets nieuws, want we komen deze wereld van de antichrist al in de Bijbel tegen, in het Oude, zowel als het Nieuwe Testament. In Daniël 2 vs. 33 zien we het laatste deel van het droomrijk van Nebukadnezar. Het rijk van ijzer en leem.Nu weten we dat ijzer en leem niet hechten aan elkaar, daarom zien we van Europa een losvaste samenstelling. Het heeft te maken met het begrip "democratie". Een woord dat in het oude Griekenland is uitgevonden en volksregering betekent.
In een situatie waar velen het voor het zeggen hebben, heeft eigenlijk niemand het voor het zeggen. We ontdekken dan ook, dat er gewacht wordt op een echte leidersfiguur. Die zal verschijnen in de persoon van de antichrist.
We komen het antichristelijke rijk ook op andere plaatsen tegen In Daniël 7 vs. 7 zien we het vierde dier verschijnen. Het is hetzelfde rijk wat we ook in hoofdstuk 2 hebben gezien. Maar hier zien we hem veel meer in zijn verschrikkelijke betekenis. Een machtig rijk dat alles naar zich toetrekt en waaruit de kleine hoorn opkomt, de verpersoonlijking van het kwade, de antichrist, de einddictator. In Openbaring 13 vs. 1 zien we opnieuw dit rijk verschijnen, nu als de machtige dictator van een moderne wereld, waarbij de mensen zich zonder meer aan hem zullen geven. Ze zullen het uitroepen:" Wie is aan dat beest (die persoon) gelijk ? "In de tweede wereldoorlog wist de machthebber de miljoenen achter zich aan te krijgen en hij voerde hen naar de ondergang. Hetzelfde hebben we in Irak gezien. De massa heeft het uitgeschreeuwd: "Wij geven ons bloed voor Saddam Hussein." Zo zal de massa van de toekomst achter de komende dictator staan.
Dat laatste rijk van de mens zien we nog een keer in Openb. 17. Hier doet zich het merkwaardige voor dat op "het beest" – de machthebber – een vrouw zit. Door de engel, die dit alles aan Johannes laat zien, wordt deze vrouw een hoer genoemd. En het is Johannes die met grote verbazing is vervuld als hij dit hele tafereel ziet. Wat is de reden van de verbazing van Johannes? In de Bijbel komen we de gemeente tegen als vrouw getekend, en Johannes wist daarvan. Hij had de gemeente zelf zo genoemd en ook zo gezien. De gemeente als een bruid die toebereid wordt voor de vereniging met de hemelse Bruidegom. Maar nu ziet Johannes heel iets anders. Zijn geestesogen mogen de eeuwen door zien en zien een vrouw die van haar voetstuk is gevallen. Een vrouw die hoererij pleegt. Het is de valse kerk die de band aangaat met de vorsten en de koningen der aarde. Hoe vaak is dat in de loop der eeuwen al niet gebeurd. De vrouw blijkt dronken te zijn van het bloed van de heiligen. Straks, in het grote eindgebeuren zal de godsdienst van de eindtijd zich verbinden met de machthebber. Dat is wat we in Openbaring 17 zien. De wereldlijke machthebber zal samengaan met de geestelijke machthebber. Dan nog de economie en het bankwezen er bij en de macht van de antichrist zal zo groot zijn dat het hem gegeven is om macht te hebben over elke stam en natie en taal en volk (Openb. 13 vs. 7).

Het Romeinse rijk
We zien in Europa het oude Romeinse rijk, maar dan in moderne vorm, herleven. Het merkwaardige van het oude Romeinse rijk is dit, dat het nooit tenvolle is verslagen om opgevolgd te worden door een ander rijk Het is in diverse vormen blijven bestaan. Het Romeinse recht werd in veel landen van Europa het grondrecht, waar ander recht van werd afgeleid. De militaire opbouw van de legers in Europa is in veel gevallen de opbouw van de Romeinse legers geweest. Uiteindelijk werd de Caesar de keizer.
In de opkomst van macht van de kerk heeft de kerk veel functies van het Romeinse rijk overgenomen. De Romeinse provincies werden de kerkprovincies. In de Rooms-katholieke kerk is dat vandaag nog zo. De kerktaal werd het latijn, dat was de Romeinse taal.
Tegelijkertijd werd dit grote rijk de weg, waar langs het evangelie zijn weg vond door de wereld. Door dit grote rijk is er grote bekendheid gegeven aan het woord van God. In het jaar 1500 was de Bijbel in veertien talen vertaald, in 1800 al in eenenzeventig talen en in 1930 al in negenhonderd talen. Op dit moment is dit aantal al over de tweeduizend heen., Het evangelie is bekend tot de einden der aarde.
Maar er is ook iets merkwaardigs. Het eigenlijke rijk, het rijk van God en het antirijk groeien tezamen op. In het einde van de tijd zullen deze twee rijken met elkaar in botsing komen, Christus en de antichrist. De ware Messias en de valse, de antimessias. Maar het Lam van God heeft reeds overwonnen. Hij is de grote Triomfator.

ds. Jac. Schouten