Triomf van het Lam

ds. Jac. Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 25
Langzaam aan beweegt de wereldgeschiedenis zich naar de grote finale, Nu reeds zien we , als we er oog voor hebben, hoe de contouren van het eindrijk zich aan het vormen zijn. Maar als straks, en wie weet hoe spoedig, de gemeente ' is opgenomen, zal alles bespoedigd worden. Het rijk van de antichrist krijgt zijn grote macht, die hem door de satan wordt gegeven. Vanwege die grote macht zal er een periode van vrede op aarde komen. Dat zal zodanig zijn dat de mensen de vredebrenger, de antichrist, zullen bejubelen (Openb. 13). Wetenschap en techniek zullen tot grote hoogte gestegen zijn. De mens zal op het hoogtepunt zijn van zijn kennis en van zijn mogelijkheden En op dat hoogtepunt komt het grote keerpunt.

Het oordeel over de antichrist
In l Thess. 5 vs. 3 lezen we dat de mensen het zullen uitroepen: "het is alles vrede en rust". Eindelijk heeft de mensheid het voor elkaar. Waar Veiligheidsraad en andere organisaties naar gestreefd hebben, is nu bereikt, de grote wereldvrede. Er staat in genoemde tekst wel iets achter: "dan overkomt hun ,als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen". Met deze woorden zal de laatste periode van de geschiedenis worden ingeluid, voordat de Here Jezus terugkomt. Dit alles gaat gebeuren in de tijd, die de Bijbel "de grote verdrukking" noemt. In Openbaring 3 vs. 10 wordt deze tijd, de tijd van verzoeking genoemd, die over de gehele wereld zal komen. Het is dus duidelijk dat heel de wereld bij dat grote eindgebeuren betrokken zal zijn. Ook het volk Israël ontkomt daar niet aan. De Bijbel spreekt in verschillende profetieën over die tijd die benauwdheid zal brengen over Israël. We denken aan woorden als Jeremia 23 vs. 7 en Daniël 12 vs.l. We schreven echter al eerder dat Israël daaruit gered zal worden, door de machtige hand van de God Jakobs. Het zal wel een tijd van grote verdrukking zijn, zo ook genoemd door de Here Jezus. Het is niet de bedoeling in dit artikel deze hele periode te beschrijven, maar de inleiding totdat alles willen we hier toch noemen. Deze wordt ons beschreven in de Apocalyptische ruiterstoet van Openbaring 6. Daar zien wij allereerst de ruiter op het witte paard verschijnen. Neen, dit is niet de Christus, Die komt met naam en toenaam, zoals we zien in Openb 19. Deze ruiter is een geheimzinnige figuur, die incognito verschijnt. Hij heeft geen naam. Maar wel trekt hij overwinnend voorwaarts. In de aanvang zal de antichrist, want dat is deze geheimzinnige figuur, zich presenteren als een pseudo messias, als een vredebrenger voor deze aarde. Maar zijn gevolg laat al spoedig zien waar het op uitloopt.. De volgende ruiters geven het beeld van oorlog, geheimzinnige ziekten, dood en verderf. In de aanvang van dit artikel schreven we al over de contouren, de grenzen van het toekomstige rijk, die nu reeds zichtbaar gaan worden. Maar ook de inhoud van dat rijk wordt zichtbaar in alles wat er nu over de wereld komt. Het eindrijk is zich duidelijk aan het vormen. Oorlog, geweld, geheimzinnige ziekten, zowel bij de mens als bij het vee, we zien het om ons heen. Straks komt heel de wereld in beweging. En het zal de ruiter op het witte paard, de antichrist, lukken om de legers van de wereld te verzamelen in de opmars naar Harmageddon.
In werkelijkheid is het niet de antichrist, maar het is de almachtige God, die de volken zal verzamelen tot het eindoordeel. Al in Zach. 12 vs. 9 zegt God dat Hij daar zal verdelgen al die volken, die tegen Jeruzalem oprukken. Openbaring 16 vs. 14 en 16 bevestigen dit nog eens. Evenals Openb. 19 vs. 11 tot 21.

Het eindoffensief
Terwijl de wereld de antichrist bejubelt, komt er een groot ingrijpen van Boven. Het is de Dag des Heren, op vele plaatsen genoemd in de Bijbel. Voor de wereld zal er geen ontkomen meer aan zijn.
Die dag wordt genoemd een dag als een brandende oven, het geschiedt in vlammend vuur. Het is de oordeelsdag. Neen, het is niet het laatste oordeel, dat komt pas na het duizendjarig rijk. Dit is het oordeel dat genoemd wordt in Joel 3, maar ook in Mattheüs 25. In Joel is sprake van de gerichtstroon, de oordeelstroon. In Mattheüs lezen we over de troon der heerlijkheid. Maar beide keren gaat het om dezelfde zaak. De volken zullen voor de Koning gesteld worden, en de aanklacht is: "Wat hebt u met de minste Mijner broeders gedaan" of, in Joel 3 lezen we dat God met de volken in het gericht zal treden, ter oorzake van Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn land verdeelden.Hoe ernstig is daarom de tijd waarin we nu leven. God is Zijn volk niet vergeten.
Daar worden de bokken van de schapen gescheiden door de Koning der heerlijkheid. De schapen mogen binnentreden in het heerlijkheidsrijk dat op aarde zal beginnen nadat de machten zijn verslagen. De machten, die zich van af de beginne hebben verzet tegen de God des hemels, die de mensheid hebben verleid en meegetrokken in hun eigen diepe val. Satan wordt gegrepen en voor duizend jaar opgeborgen, totdat zijn definitieve ondergang zal geproclameerd, worden. De antichrist en de valse profeet, de grote verleiders van de mensheid, worden gegrepen en levend (!) worden zij geworpen in de poel des vuurs. Dit is de vernietiging van de demonische commando macht Voor heel de schepping wordt het duidelijk dat God, in Jezus Christus de grote Triomfator is. Het is de triomf van het Lam.
Zo triomfeert het Lam over de draak.
De Mensenzoon over het beest.
De bruid over de valse kerk, Christus is Overwinnaar!

ds. Jac. Schouten