Triomf van het Lam - De opname van de gemeente (I)

ds. Jac. Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 16
Triomf van het LamDe opname van de gemeente
In de reeks "Triomf van het Lam" is nu de opname van de gemeente aan de beurt. Onlangs verscheen daarover een themanummer. Want het eerste grote gebeuren wat we tegemoet gaan is deze opname van de gemeente. Dat is een wonderbaar iets, wat voor velen ongelofelijk lijkt. Het zal ook daarom zijn dat de wetenschap, ook de christelijke wetenschap, daar neen tegen zegt.

Velen hebben dit machtige gebeuren gewoon laten vallen en uit de komende heilsgebeurtenissen weg geschrapt. Het is daarom dat dit hele grote gebeuren in de kerk niet meer leeft. Maar dat niet alleen. Alles wat met de toekomst van de Here Jezus Christus heeft te maken, heeft men samengevat in een enkele zin: "Wederkomende ten laatste dage om te oordelen de levenden en de doden".

Het is begrijpelijk dat velen daar met angst aan denken en er liever helemaal niet aan denken. Daardoor is de verwachting van de wederkomst van de Here Jezus Christus een bijna gesloten boek geworden, terwijl het Woord van God vol staat met profetieën en profetische aanduidingen over de laatste dingen. Het resultaat is er dan ook naar.

De gloed is uit het kerkelijke gebeuren, de werfkracht van de kerk is verloren gegaan, en de kerken worden leger en leger. Vandaag zien we hoe kerken zich soms met beuzelingen bezig houden, terwijl de wereld in brand staat.

Het is heel lang geweest dat de gedachte aan de wederkomst van Christus een zaak was van de vrije groepen, die we vandaag de evangelischen noemen. Juist in de evangelische kringen is er de laatste jaren een toename geweest vanuit de kerken. Is het daarom dat we ook in die evangelische kringen de gedachte aan de wederkomst, en heel bijzonder de opname van de gemeente, niet meer horen? Het voert nog verder. Juist in deze kringen is men zich aan het verzetten tegen de gedachte van de opname van de gemeente. Maar het is juist deze zaak die nu voor de deur staat. "De tijd is nabij". En als de Here ons nog tijd geeft, zullen we in de volgende nummers van ons blad de grote gebeurtenissen van de voleinding gaan overdenken.Hoe moeten we ons dat voorstellen?

Alle tekenen der tijden waar we zo graag over spreken, die het einde aanduiden, zijn nu reeds in opmars, maar zullen hun volle zwaarte pas krijgen nadat de gemeente is opgenomen. Dat we nu reeds die tekenen zien, maakt ons duidelijk hoe dichtbij het eindgebeuren gekomen is.

Wat moeten we ons bij de opname van de gemeente voorstellen? Er zijn beelden die ons iets laten zien, zoals Henoch, die voordat het oordeel van de zondvloed over de wereld kwam werd weggenomen. Of het verhaal dat de Here Jezus vertelt over de tien jonge vrouwen, die uitzagen naar de bruidegom, maar waarvan de helft niet gereed was. Wie hier goed over nadenkt, wordt van de ernst van de zaak doordrongen. Een aantal mensen, die meenden dat zij er bij hoorden, zullen straks de stem van de Here horen, die het zal zeggen: "Voorwaar, Ik zeg u, Ik ken u niet".

Belangrijke bijbelgedeelten over dit onderwerp zijn 1 Thessalonicenzen 4 vs. 13 tot 18. Maar ook 1 Corinthe 15 vs. 50 tot 58 en Johannes 14 vers 1 tot 3. Maar er zijn er meer. Hier gaat het over belangrijke zaken, die ons zeggen: De Here komt! In deze gedeelten gaat het over, om het in mijn eigen woorden te schrijven, alarmsignalen, commando’s roepen, woord van bevel, trompetklanken, het leger van de hemel en de ontmoeting met de komende Koning. Dan wordt de gemeente weggenomen van deze aarde. De Bijbel gebruikt daar het woord: "weggerukt" voor. Het zal in een oogwenk geschieden. Minder dan een tel. Dan worden de zielen verenigd met de nieuwe lichamen, lichamen gelijkvormig aan het opstandingslichaam van de Here Jezus. Om het nog anders te zeggen, het is de wegrukking van het lichaam, de Gemeente, naar het hemelse Hoofd, de Here Jezus Christus, om voor altijd bij Hem te zijn. En het heerlijke is: wij Hem zullen zien zoals Hij is. Het zal groot en wonderbaar zijn als de bruidsgemeente haar hemelse Bruidegom zal ontmoeten. Dan zal Hij ons voor Zich stellen. Wat zegt de Bijbel? Wie deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is (1 Joh. 3 vs. 3).

Belangrijk is ook waar de ontmoeting plaats zal vinden. Er zijn mensen die wat denigrerend spreken van twee wederkomsten van de Here. Maar dat is niet waar. Dit gaat aan de grote wederkomst naar deze aarde vooraf. De Here daalt neder, zo zegt de Bijbel, maar Hij komt niet naar deze aarde. Ergens in de lucht zal de ontmoeting plaatsvinden. Maar de lucht is het machtsgebied van de vijand, zo zegt Efeze 6. Het is het hoofdkwartier van de macht der duisternis. Hier blijkt dat de duivel op eigen terrein verslagen is. Niet voor niets lezen we in Kolossenzen 2 vs. 15 deze machtige woorden: "Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd". Na die geweldige ontmoeting, waar heel ons hart naar uit moet gaan, zullen we samen met onze hemelse Bruidegom de hemel binnengaan, om voor altijd bij Hem te zijn in het Huis van de Vader, zoals Johannes 14 ons leert.

Dat is, wat de Bijbel noemt, de zalige hoop van de gelovigen (Titus 2 vs. 13) de verschijning van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. Maranatha!ds. Jac. Schouten