Triomf van het Lam - De opname van de gemeente (II)

ds. Jac. Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 17
Triomf van het Lam

De opname van de gemeente (2)
De opname van de gemeente is het uitzicht voor Gods kinderen. Het is het eerste grote profetische feit dat zal plaatsvinden. Al de tekenen der tijden die we vandaag reeds over deze wereld zien heen komen, zullen zich pas in volle omvang kunnen manifesteren, nadat de gemeente is opgenomen. Zoals grote gebeurtenissen hun schaduwen vooruit werpen, zien we vandaag de schaduwen van de komende tijd over de wereld komen. Nadat de gemeente is opgenomen zien we de grote realiteit van de dingen van het einde. Dan zal Israël pas tenvolle het brandpunt van de wereldpolitiek zijn. Dan zullen we met snelheid het herstel van het oude Romeinse rijk zien plaatsvinden. Wat we nu zien is de opmars daarheen. Dan zal ook de antichrist zich gaan openbaren. De apostel Johannes heeft in zijn brieven al geschreven over de antichristen die aanwezig zijn in deze wereld, en ze zijn er ook vandaag. Maar straks, als de Wederhouder, de Heilige Geest, van deze aarde is weggegaan, krijgt de antichrist zijn kans, die hij zeker zal benutten.

Nu we in de tijd leven dat we het begin van deze tekenen al zien komen, weten we ook dat de opname van de gemeente niet ver meer kan zijn. Hoe dichtbij zijn we bij de ontmoeting van de hemelse Bruidegom met Zijn bruidsgemeente.

Nu is het niet zo dat we, na de opname, in een soort zalig nietsdoen terecht zullen komen. Er staan voor Gods gemeente allereerst twee zaken te gebeuren, die ons vandaag hebben bezig te houden.

Het eerste is dat we zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En het tweede is de bruiloft des Lams.De rechterstoel van Christus

We kunnen ons voorstellen dat sommigen daar tegen op zien. We leven nog maar al te vaak en al te veel onder de invloed van de woorden van de geloofsbelijdenis "die zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden ". Dat oordeel komt wel, maar het is veel te sober beschreven. Want dat oordeel treft niet Gods kinderen. Wie gered en gereinigd is door het bloed van de Here Jezus Christus komt niet onder het oordeel. Dat oordeel heeft Christus gedragen aan het kruis van Golgotha. Hier gaat het om andere zaken. Ons leven als kind van God wordt in het licht van de Here Jezus beoordeeld:

"Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad"

(2 Corinthe 5 vs. 10).

Er komt een moment dat we van deze aarde weggaan, hetzij door de opname van de gemeente, hetzij door het sterven. We zullen altijd voor ogen moeten houden waar we heengaan. Want we horen niet hier op deze aarde, maar in het Vaderhuis. Er zijn nog altijd veel gelovigen die hun pinnen te vast hebben geslagen in deze wereld. Ze hebben weinig of helemaal niet gedacht aan de toekomst. Dan komt het hele toekomstig gebeuren als een overval. Toch hoeft dat niet want we kunnen weten! Er staat van Gods kinderen geschreven:

"Maar gij, broeders, zijt niet in duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou, want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags"

(1 Thess. 5:4).

Als de gemeente opgenomen is zal blijken hoe ons leven is geweest, ons geloofsleven. Neen, verloren gaan is daar niet bij, Maar er is wel een verschil in beloning. Sommigen hebben goud, zilver en edelstenen gewerkt (1 Cor. 3), maar anderen hout, hooi en stro. Van dat laatste blijft in het louteringsvuur van de Here Jezus niet veel over. Voor hen geldt het woord: "Wel behouden, als door vuur heen".

Wie oprecht met zijn hele bestaan bij de Here Jezus is geweest, hoeft niet te vrezen. Maar het gaat om de vraag hoe wij geleefd hebben. Hebben we voor de Here geleefd? En dat betekent niet dat we allen op het podium van alle mogelijke zalen hebben gestaan, maar vooral of we trouw zijn geweest. Dan wacht ons het hemels loon. Wat een zaligheid om daarnaar uit te zien. Maar heel de gemeente, zij die loon hebben ontvangen en de anderen die dat helaas niet hebben ontvangen, gaan wel de heerlijke hemel in.De bruiloft van het Lam

Hier wordt het beeld van het huwelijk gebruikt omdat dit het innigste beeld is wat wij op aarde kennen van een diepe vereniging. Zo zal bij de bruiloft van het Lam de diepste vereniging plaatsvinden tussen de Here en de gemeente. Daar wordt ook onze rijke staat en toestand duidelijk, want in Openb. 19 lezen we: "Want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden de heiligen " Daar zullen wij de volkomen heerlijkheid beleven. Belangrijk is het om te letten op het woord: Bruiloft des Lams. Er is maar één mogelijkheid om die heerlijke situatie te beleven. Dat is door het verlossingswerk van het Lam, de Here Jezus Christus. De bruiloft van het Lam maakt ons duidelijk dat we Hem daarvoor eeuwig zullen danken en aanbidden, onze Here en Here!

Het is niet voor niets dat de Bijbel zegt: En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich gelijk Hij rein is" (1 Joh. 3 vs. 3). Dit alles maakt ons klaar voor onze grote en heerlijke taak die ons wacht: Als Hij verschijnt, zult gij met Hem verschijnen.ds. Jac. Schouten