Triomf van het Lam - Wat is de plaats van Israël?

ds. Jac. Schouten • 79 - 2003/04 • Uitgave: 24
Al eerder schreef ik over de wereld van de antichrist. De antichrist treedt op nadat de gemeente is opgenomen. De wereld draait "gewoon" door, zij het onder grote verdrukking. Wat zich dan allemaal zal afspelen laat zich moeilijk beschrijven, hoewel de profetieën daar duidelijk over zijn. De vraag voor dit artikel is: wat is de plaats van Israël?

De plaats van Israël

Er is niet zoveel fantasie voor nodig om de toekomst voor Israël donker in te zien. We leven in een tijd dat allerwegen het antisemitisme toeneemt, hoewel men probeert daar een andere naam aan te geven. Vandaag wordt er meer en meer gesproken over anti-Israël, maar in de praktijk verandert daar niet zo veel aan. Een toenemende vijandschap tegen de Joden houdt in, dat steeds meer Joden naar Israël zullen vertrekken, want daar is het voor hen nog een betrekkelijk veilige haven.
Ook hebben we de indruk dat het orthodoxe geloof in Israël, aan het toenemen is Dat brengt mee dat het verlangen om weer een tempel te hebben in Israël groeiend is en niet alleen bij ‘de Getrouwen van de tempel’. De plaats waar de tempel zou moeten komen is bekend, dat is de berg Moria, waar de eerste tempel, de tempel van Salomo, heeft gestaan en waar ook de tweede tempel, de tempel van Herodes heeft gestaan. Op die plaats staan nu enkele heiligdommen van de Islam, de Rotskoepel en de Al Aksamoskee.

Op die plaats de tempel
Dat wordt de derde tempel, niet te verwarren met de vierde tempel, die we in het boek Ezechiël beschreven vinden. Maar hoe zal die tempel daar komen? Dat is een vraag waar op dit moment velen zich mee bezig houden. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is al eens gedacht om de tempel een eind verder te plaatsen op het grote tempelplateau. De grond daarvoor zou dan een woord uit Ezechiël 43 vs. 8 zijn, waar de Here God spreekt: "Doordat zij hun drempel naast mijn drempel gezet hadden en hun deurpost naast mijn deurpost , zodat alleen de muur tussen Mij en hen was."
Toch lijkt dit niet realiseerbaar. Het echte Heilige der heiligen moet geweest zijn, precies op de plaats waar nu de Rotskoepel staat. Wat dan? De tempel die er komt, zal zeer waarschijnlijk gebouwd worden aan het begin van de laatste jaarweek, aan het begin van de grote verdrukking, als de gemeente is opgenomen. Paulus spreekt in 2 Thessalonicenzen 2 over de antichrist die zich in de tempel zal zetten om aan zich te laten zien dat hij een god is. Ook zien wij in Openbaring 11 dat er in die tijd een tempel in Jeruzalem zal zijn. We moeten deze tempel niet weg-theologiseren, want daarvoor is het woord te duidelijk Die tempel komt er. Maar hoe?

Het valse verbond
Het lijkt een onmogelijkheid, maar Israël gaat een verbond sluiten met de antichrist, die dan een machtig figuur zal zijn in de wereld. De Here Jezus spreekt daarvan in Johannes 5 vs. 43: "Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen".
Ook Jesaja 28 vs. 15 spreekt over het verbond met de dood, dat Israël zal sluiten. Daarvan spreekt ook Daniël 9 vs. 27. Dat verbond zal Israël de mogelijkheid geven om de tempel te herbouwen. Maar hoe zal het dan met de Islam-heiligdommen gaan? Enige tijd geleden lanceerde iemand het plan, om deze heiligdommen steen voor steen af te breken. en elders weer op te bouwen. Ook dat lijkt niet realiseerbaar. Er was ooit een gids in Israël, die de Zoeklichtgroepen daar rondleidde, die deze woorden sprak: "De Here God heeft maar een kleine aardbeving nodig". We hebben er toen wat om geglimlacht. Maar dit is precies wat er zal gebeuren. Paul van Teeffelen schrijft in zijn boeiende boek "De dag van Jezus’wederkomst", over de komende catastrofe in het Midden-Oosten, waarbij te verwachten is, dat de heiligdommen op de tempelberg, zullen verdwijnen. In Ezechiël 38 vs. 19 en 20 is er sprake van een grote aardbeving in het land Israël, waarbij alle muren zullen vallen. Tot zover dit boek.
Hoe dan ook? De tempel zal er komen en de tempeldienst zal volledig hersteld worden, compleet met de offerdienst. Op dit moment zijn er allerlei onbevestigde berichten dat alle materialen en ook de priesterkleding voor de tempeldienst zijn klaar gemaakt. In de boeken over de Dode zeerollen is er sprake van een gevonden koperen rol, met daarop gegevens over allerlei gouden en zilveren en andere vaten die verborgen zijn in de woestijn van Judea en in Jeruzalem. Dat zou gebeurd moeten zijn bij de nadering van de Romeinse legioenen, in het jaar zeventig.

De bedekking weggenomen
Op de helft van de laatste jaarweek zal de antichrist zijn ware gezicht laten zien, ook aan Israël. Hij zal het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden (Daniël 9 vs. 27). Israël zal dit niet nemen en er breekt oorlog uit. Dan zal de antichrist de wereld mobiliseren in de strijd tegen Israël. Nu zal men willen komen, tot dat wat Hitler eertijds heeft gewild, de "endlösung" van Israël, of de totale vernietiging. Openbaring 16 vs. 13 laat ons zien hoe uit de bek van de draak (satan) en uit de bek van het beest (de antichrist) en uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten komen. Zij doen tekenen die uitgaan naar de koningen der aarde, de machthebbers, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. De haat van de wereld tegen Israël, maar vooral tegen de God van Israël, wordt ten hoogste uitgespeeld. Alles loopt uit op de lang verwachte en profetisch aangekondigde slag van Armageddon. Maar dan zal God zijn volk redden. In Openb. 12 zien wij hoe aan de vrouw (Israël) twee vleugels worden gegeven, om naar de woestijn te vluchten. God zal daar zijn volk onderhouden en voor hen zorgen, als in de dagen van het verleden. Totdat de macht van de draak, de antichrist en de valse profeet voor eeuwig verslagen zal zijn. Dan zal de bedekking worden weggenomen en de Messias van Israël zal zich aan Zijn volk bekend maken, zoals eens Jozef zich, zonder aanwezigheid van de Egyptenaren, bekend maakte aan zijn broeders. Wat er dan geschiedt laat ons Zach. 12 zien. Dan zal geheel Israël zalig worden. Halleluja!

ds. Jac. Schouten