Twee getuigen

Henk Schouten • 80 - 2004/05 • Uitgave: 4
Twee getuigenWanneer we schrijven en geloven dat de grote verdrukking niet voor de gemeente is, maar voor Gods volk, het lijfelijke nageslacht van Abraham, Izaäk en Jacob krijgen we ook zicht op twee opmerkelijke personen die in Openbaring 11:1-14 worden beschreven.

Wonderlijke figuren, waar al veel over is nagedacht en geschreven. Het zijn heel belangrijke personen, zij treden gedurende 1260 dagen op, bijna de helft van de 7 jaar van verdrukking en de hele wereld zal met hen en hun boodschap geconfronteerd worden. De wereld zal opgelucht adem halen en feest vieren wanneer deze mannen sterven.Wie zijn deze getuigen?

Meestal worden drie namen genoemd, twee van die drie moeten het dan zijn. Henoch, Mozes of Elia. Zelf neig ik er naar in de twee getuigen ‘typen’ van Mozes en Elia te zien. Mozes de wetgever en Elia de profeet. Beide mannen verschijnen ook op de berg der verheerlijking en ‘wet en profeten’ wijzen naar Christus. Beide mannen zijn ook zeer nauw verbonden aan het verbondsvolk Israël, dat ligt met Henoch duidelijk anders. Hij was ten eerste al een persoon uit de tijd van vóór de zondvloed. We lezen van hem dat hij met God wandelde en dat God hem van de aarde wegnam. In Henoch zien we veel meer een type van de gemeente.Profeten

Deze twee personen, in het midden gelaten wie dat zijn, zullen profeteren. Zij zullen bemoedigende, vertroostende - en ik denk zeer zeker ook - vermanende woorden spreken. Vooral dat laatste, zij zullen de wereldburger wijzen op Gods wil en weg en op Gods normen en waarden. We leven vandaag al in een tijd, dat die normen en waarden met de voeten getreden worden en al in onze wereld is het ‘not done’ je op de bijbel te beroepen. Die vijandschap zal alleen maar heftiger worden. Vandaar dat de boosheid van de antichrist buitengewoon fel is en de wereld feest viert, wanneer deze profeten uitgeschakeld zijn. Die uitschakeling is pas na 1260 dagen van profeteren. Daarmee passen ze echt in de lijn der profeten, die beschimpt werden, gestenigd en soms gedood om het woord van Gods getuigenis. Wie tot profeet geroepen wordt heeft een verheven taak, maar daar is ook dikwijls eenzaamheid en strijd.Een zak als pak

Het maatkostuum dat zij dragen is een zak. Dat was altijd een teken van rouw, ongetwijfeld symbool voor de situatie van de wereld nu al en straks helemaal. Gods droefheid over de zonde, de geweldenarij in onze wereld is groot. Hij zendt Zijn profeten met boeteprediking, opdat de wereldburger tot inkeer komt en berouw toont. Misschien moeten ook wij, in onze tijd, meer middelen zoeken om de rouw, het verdriet dat er is over onze normloze samenleving zichtbaar te maken. Het doet ons toch zeer, wanneer we onze wereld zien afglijden naar een totale chaos in zedeloosheid en wetteloosheid. Geweld op straat, terrorisme in de wereld, liefdeloosheid en leven niet in tel. Hoe profeteren wij?De evangelische paradox

Het is altijd weer voor ongelovigen onbegrijpelijk, er zit een paradox in het evangelie. De kracht van het evangelie zit in het minder worden, het geringer worden. Dat kreeg zijn ultieme uitdrukking in de dood van Gods Zoon. Geen mens die zoiets zou hebben bedacht: een almachtige God die Zijn dierbaarste bezit opgeeft om slechte mensen te redden. Op Golgotha dachten de duivelen het voor elkaar te hebben. Het licht van de opstanding verdreef hun duister feest. Zo lijken ook hier de demonische machten over de twee getuigen te zegevieren. Ze worden gedood, niet alleen de duivelen vieren feest, maar de hele wereldbevolking doet mee in de vreugde en deelt elkaar geschenken uit. Maar dan komt voor de wereld het verbijsterende moment, in tegenstelling tot de opstanding van de Here Jezus, wordt de opstanding van deze getuigen wereldwijd gezien. De camera’s die drie dagen lang het feest van hun dood wereldkundig maakten, moeten nu wel inzoomen op dit gebeuren. Daarmee is de overwinning compleet. Wat zwak leek, bewerkt Gods overwinning. Wat een machtig en groot God hebben wij, Hij alleen wekt uit dood tot leven.Is die God in Jezus Christus ook jouw Heiland? Is Hij het ook die door Zijn zwakheid, jou zwakheid heeft weggenomen en doet Hij jou leven met de geweldige hoop op de opstanding? Overweeg deze dingen toch diep en oprecht. De paradox, kracht openbaart zich in zwakheid.ds. Henk Schouten