UFO's (3) - De agenten 666

J.W. Embregts • 84 - 2008 • Uitgave: 13
In het kader van deze artikelen is het van belang te wijzen op het feit dat de UFO-wezens de komst van een ‘wereldbevrijder’ aankondigen. Ze sluiten dus aan bij het groeiende verlangen naar een ‘sterke man’, die dé oplossing zal bieden voor de wereldproblemen. Deze wereldleider zal zijn ‘discipelen’ meebrengen. Eén van de contactpersonen gaf door dat er ‘een wereldplan’ bestaat dat door UFO’s over heel de wereld zal worden uitgevoerd. Er zullen ‘agenten 666’ zijn die het kopen en verkopen zullen regelen. Het is van belang dit te vergelijken met Openbaring 13:18 waar we lezen dat ‘het getal van het beest’ 666 is. Volgens deze contactpersoon zal op het moment als “alles onder het getal 666 komt” ‘iemand’ verschijnen en de ware wereldregering brengen. Hij zal een masterplan hebben om alle soldaten, arbeiders, studenten, kerken en tempels van de wereld één te maken en de wereld haar ‘lang verwachte beloning’ te brengen. Dit zal gebeuren zonder wapens en zonder tenietdoening van bepaalde progressieve aspecten die al tot stand zijn gebracht. Een speciaal ‘wapen’ zal worden gebruikt tegen christenen en alle anderen die zich verzetten, want zij vormen een hinderpaal voor het brengen van de ‘Nieuwe Tijd'.
We zien hoe de boel hier wordt omgekeerd. Ook aan het voor ons bekende begrip van de opname van de gemeente wordt een heel andere inhoud gegeven. Zo stonden er in Amerika advertenties in de landelijke dagbladen, waarin openlijk werd gesteld: “De UFO’s komen om de slechte elementen weg te nemen en er zal geen spoor meer van hen zijn.” Met deze ‘slechte elementen’ bedoelt men dan de tegenstanders van de New-Agebeweging en dat zijn de gelovige Joden en christenen. Vliegende schotels zullen ze, zo zeggen ze, komen weghalen van de aarde en naar een verbanningsoord, wellicht een andere planeet, brengen om ze daar te ‘heropvoeden’. Wij weten dat het anders zit: 1 Tessalonicenzen 4:17 ‘Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen (de opgewekte gelovigen) op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.’
We moeten dus erg oppassen bij de beoordeling van wat die New-Agers zeggen en vooral niet te snel onder de indruk zijn. Het is de taal van de boze die ‘de vader der leugen’ is en daarmee volstrekt onbetrouwbaar. Toch blijkt dat de duivel zich op bepaalde punten zó bloot geeft, dat christenen in staat zijn aan de hand van het Woord van God zich een oordeel te vormen van wat er eigenlijk aan de hand is.
We hebben te maken met een geestelijke wereld, maar dan van de verkeerde kant. Efeze 2:2 spreekt van de ‘overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid.’ Ook Kolossenzen 2:15 heeft het over de ‘overheden en machten’ die echter door Christus zijn ontwapend en openlijk zijn tentoongesteld. Helaas stellen de ‘kinderen der ongehoorzaamheid’ zich helemaal open voor hun werking en daardoor krijgen zij nog veel gelegenheid van alles te doen. Daarom moet deze wereld er op rekenen een demonische tijd tegemoet te gaan, waarin de boze op een onwaarschijnlijk gemakkelijke wijze er in slaagt de wereld achter zich aan te krijgen. Het ziet er naar uit dat dit occulte middel van de vliegende schotels daarin ook een rol gaat spelen.
Wat moet nu onze reactie zijn. We weten nog te weinig of ooit wedergeboren christenen UFO’s hebben gezien of zelfs met deze wezens in aanraking zijn gekomen. Het lijkt onwaarschijnlijk. Als wij werkelijk ‘in de Here’ zijn, heeft de boze geen vat op ons. Mocht toch iemand in de situatie komen dat hij er mee in aanraking komt, dan heeft God ons de wapens in handen gegeven om er mee af toe doen: Jakobus 4:7 ‘Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden.’ Bovendien is ons in Efeze 6 de geestelijke wapenrusting gegeven ‘om weerstand te kunnen bieden in de boze dag’, waarbij het schild des geloofs ‘waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven’ (Ef. 6:13-16). Het is ons bekend, dat de boze niet terug heeft van het Bloed van onze Here. Zolang wij gedekt zijn onder dat Bloed zal de duivel geen vat op ons hebben.

Door J.W. Embregts

Geraadpleegde werken:
• Clifford Wilson and John Weldon: Close Encounters, a better explanation (Master Books, San Diego, Californië, 1978)
• Clifford Wilson: UFO’s and their mission impossible (The New American Library, New York, 1974)
• Jaques Vallee: UFO’s, boodschappers van misleiding (Uitgeverij J.H. Gottmer, Haarlem, 1979)
• Elisabeth L. Hillstrom: Schijn of werkelijkheid? (Groen en Zoon, Leiden, 1996)
• Drs. Bob van Dijk: Over UFO’s, aliens en de Bijbel (artikel in Promise, juli 2001)