UFO’s en de Eindtijd (1)

J.W. Embregts • 84 - 2008 • Uitgave: 11
“Ze laten motoren afslaan en stellen krachtcentrales buiten werking. Ze komen in vele vormen en maten - kleine schotelvormige vervoermiddelen, grote sigaarvormige ‘moederschepen’ en alles daar tussenin. Ze geven boodschappen door die soms opmerkelijk accuraat zijn, terwijl andere keren hun profetieën absoluut vals zijn. Ze vliegen zonder tegenstand over Russische vliegvelden en hebben zelfs over het Witte Huis gesuisd. Ze manoeuvreren met rechte hoeken, maken rechtsomkeert, terwijl ze zich met een snelheid van duizenden kilometers per uur voortbewegen en verdwijnen net zo geheimzinnig als ze zijn verschenen. Sommige hebben inzittenden, andere niet.”

Zo begint hoofdstuk 1 van een bekend boek over UFO’s 1. Het boek geeft schokkende dingen door op het gebied van UFO’s (Unidentified Flying Objects = Ongeïdentificeerde Vliegende Voorwerpen), een onderwerp dat vele gemoederen in onze tijd bezighoudt.
In mijn studies over de eindtijd ben ik vele malen lijsten tegengekomen met een opsomming van de ‘tekenen der tijden’. Dat zijn eigenlijk de duidelijke tekenen, zoals de terugkeer van de Joden naar Palestina, het toenemen van aardbevingen en van burgeroorlogen. Maar er is een aantal opvallende zaken in onze tijd, waarvan wij aannemen dat het de ‘eindtijd’ is, die zó ingrijpend zijn dat je zou aannemen dat de Bijbel er toch wel iets van zegt in verband met die eindtijd.
Maar waar moeten we UFO’s plaatsen in de Bijbel. De UFO-‘gelovigen’ hebben daar zelf de minste moeite mee, maar hun verklaringen zijn niet erg vertrouwenwekkend. Zo zou Jezus in een UFO ten hemel zijn gevaren, evenals Elia aan het eind van zijn leven en Jezus zou vanuit een UFO aan Paulus op de weg naar Damascus zijn verschenen. Aan dit soort fantasieën hebben we weinig behoefte, maar ze zouden voor sommige, al te goedgelovigen wel gevaarlijk kunnen zijn.
De Bijbel zegt echter wel bepaalde dingen die in verband met UFO’s gebracht zouden kunnen worden en ze worden genoemd in relatie tot het optreden van de antichrist. We lezen in 2 Tessalonicenzen 2:9-10 ‘Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid.’ Verder in Matteüs 24:24 ‘Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.’ Lucas spreekt ook van ‘vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel’ (Luc. 21:11). Van de ‘valse profeet’, de kameraad van de antichrist, zegt Openbaring 13:13-14 ‘En het (beest) doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen.’
Zoals gezegd worden UFO’s over heel de wereld gezien en zijn beslist geen hersenspinsels van overspannen figuren. Onder de mensen die ze hebben gezien, zijn zeer betrouwbare personen, van wie de verklaringen boven alle twijfel verheven zijn. Maar het blijft niet bij het zien van vliegende schotels. Het blijkt dat deze voertuigen vaak ook inzittenden hebben, die in contact proberen te komen met mensen. Nu valt er niet zoveel te concluderen uit de vliegende schotels zelf, behalve dat zij zich onvoorstelbaar snel verplaatsen en naar believen zichtbaar of onzichtbaar kunnen worden en meestal alleen in het donker verschijnen. Zeker de inzittenden ervan hebben een voorkeur voor het donker. Willen we de zaken Bijbels benaderen, dan is het beter te zien wat het gevolg is van een ontmoeting met zo’n UFO en de inzittenden ervan en wat deze vreemdelingen de mens proberen wijs te maken.
De ontmoeting met deze wezens is vaak geen onverdeeld plezier. “In de rapporten is voortdurend sprake van verlamming, verblindende lichten die hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken, onverklaarbaar tijdverlies, verschillende tijdelijke lichamelijke gevolgen en langdurige zenuwaandoeningen.”
Het is opvallend dat de studieresultaten op het gebied van UFO’s ons steeds meer verplaatsen in een occulte wereld. Ze worden gebruikt om boodschappen aan de mensheid door te geven, waarmee we eigenlijk regelrecht in het spiritisme belanden. Ze doen dat door óf rechtstreeks met mensen in hun eigen taal te praten, óf door het overbrengen van gedachten zonder dat daar spraak bij te pas komt.
Over de inhoud van die boodschappen gaat deel II van deze serie.

Door J.W. Embregts

1 Zie literatuurlijst aan het einde van artikel III