Uit de gebedsbrief van president George W. Bush dd. 25 maart 2002

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 2
"Er kan niet voldoende de nadruk op worden gelegd en nooit vaak genoeg worden herhaald, dat onze natie werd gesticht, niet door religieuze mensen, maar door christenen; niet op de basis van religie(s), maar op de basis van het Evangelie van onze Here Jezus Christus. Juist daarom kunnen mensen van andere achtergronden en culturen hier in de Verenigde Staten in vrijheid hun geloof belijden en beleven".

De 'founding fathers', de pioniers uit Europa in Amerika, wier inspanningen leidde tot de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika, gaven grote voorrang aan hoger onderwijs met als hoeksteen: de Bijbel! Op 26 september 1672 werden de richtlijnen voor de Harvard Universiteit, de eerste universiteit van Amerika, vastgesteld. Daarin stond o.a. "Laat iedere student helder uitgelegd krijgen en aangespoord worden te onderschrijven dat het hoofddoel van zijn leven en zijn studie is: God te kennen en Jezus Christus. Want in Hem is het eeuwige leven (Joh. 17:3). Laat iedere student Christus tot het enige fundament maken van alle gezonde kennis en studie, zodat hij gaat zien dat alleen Hij wijsheid geeft. Laat iedere student hier aangespoord worden tot gebed en om in zijn binnenkamer Christus te zoeken en te vinden".

Het motto van Harvard was "Christi Gloriam" ('dat Christus verheerlijkt worde') en de universiteit werd later opgedragen aan "Christo et Ecclesiae" ('voor Christus nn voor de Kerk'). De oprichters van de Harvard Universiteit waren ervan overtuigd dat “alle kennis, zònder Christus, ook zònder waarde was”. Het is Paasfeest geweest. We mogen leven uit de opstandingskracht van de Here Jezus Christus. Dat kan niemand van ons roven.

Het was in de jaren '20 dat Nikolai Bukharin door Moskou naar Kiev werd gestuurd om met zijn vurige redevoeringen de arbeidersmassa's te overtuigen van 'de nonsens van het christelijk geloof'. Hij sprak een grote schare van meer dan twintigduizend mensen toe, die sprakeloos luisterden naar zijn atheïstische verhaal. Niemand leek er iets tegenin te kunnen brengen. Wie wilde mocht vragen stellen. Het bleef adembenemend stil. De grote goddeloze redenaar keek met een overwinningsblik de massa in. Plotseling stond iemand rechtop en riep uit volle borst: Christus is verrezen, Christus is verrezen! Toen zetten velen in: Christus is verrezen!
Dra galmde het in spreekkoren uit de mond van de hele massa: Christus is verrezen! Christus is verrezen! Christus is verrezen!
Wat een atheïstische bijeenkomst moest worden, werd een ontroerende beleving van christelijk geloof.