Ultra bedelingenleer in het licht van de Bijbel

ds. Theo Niemeijer • 78 - 2002/03 • Uitgave: 12
De bedelingenleer kan, mits binnen de grenzen van de Schrift gehouden, een bron van zegen en bemoediging zijn. De bedelingen komen in de Schrift duidelijk naar voren en hebben te maken met de uitdrukking "het woord der waarheid recht snijden". Helaas vallen velen in de valkuil van het lezen van waarheden in de Schrift die er niet staan.

In dit boekje (80 pagina's) onderzoekt Dr. H. A. Ironside biddend wat de Bijbel onthult over Gods handelen met de mens in de verschillende tijden en gaat daarbij enkele dwaalleringen van het ultradispensationalisme (ultrabedelingenleer) te lijf.
Met de vertaling van dit boekje uit het Engels ben ik bijzonder blij, juist omdat de ultrabedelingenleer veel onrust onder vele broeders en zusters gezaaid heeft met als resultaat dat diverse gemeenten uit elkaar gevallen zijn. We hebben hier te maken met een leer die sinds de tachtiger jaren opnieuw de kop in Nederland heeft opgestoken en een spoor van geestelijke ellende en verwoesting achter zich gelaten heeft. Deze extreme bedelingenleer vindt haar voedingsbodem in de publicaties van dr.
E.W. Bullinger, een geestelijke van "the Church of England", en is wijd en zijd verbreid via de noten van de Companion Bible, een werk dat gedeeltelijk door dr. Bullinger geredigeerd werd, al heeft hij de publicatie van deze Bijbel niet mee mogen maken. Naast de vele nuttige dingen die we in deze Bijbel kunnen vinden, staan er ook interpretaties in die tegen de algemeen aanvaarde rechtzinnige leer ingaan.

We moeten hierbij o.a. denken aan:

• De vier evangeliën die geheel Joods zouden zijn en geen echte boodschap voor de gemeente, het in het lichaam van Christus, is namelijk een dienaar van de besnedenen geweest om de beloften, aan de vaderen gedaan, te bevestigen.

• Het boek Handelingen dat zij zien als een "overgangsboek" tussen de bedeling van de wet en die van het geheimenis. In Handelingen gaat het volgens hen niet over de gemeente, het lichaam van Christus waartoe wij behoren, maar over een andere ecclesia, de vroegere Joodse gemeente, als onderdeel van het koninkrijk.

• Paulus die, volgens deze leer, zijn bijzondere openbaring van het geheimenis: "de gemeente als lichaam Christus", pas ontving tijdens zijn gevangenschap in Rome. Met als gevolg dat alleen de gevangenisbrieven deze waarheid onthullen en dan ook strikt genomen alleen deze brie- ven voor de gemeente een bood- schap bevatten. Alle andere brie- ven van Paulus worden naar de eerdere bedeling van het boek Handelingen verwezen en heb- ben voor ons geen blijvende waarde.

• Het boek Openbaring dat, volgens deze leer, alleen met de komende eeuw te maken heeft. De zeven gemeenten, beschreven in de hoofdstukken 2 en 3, stellen de Joodse gemeente voor die na de opname van de gemeente, tijdens de grote verdrukking, op aarde zullen zijn.

• Het lichaam van Christus dat, volgens hen, niet met de bruid van het lam verward moet worden. De laatste wordt verondersteld Joods te zijn.

• Doop en Avondmaal behoren volgens vele ultradispensationalisten niet bij de huidige bedeling. Op dit punt zijn ze het niet allemaal met elkaar eens. Sommigen verwerpen de waterdoop resoluut als niet voor deze tijd geldend. Wat betreft het Avondmaal gaat niet iedereen zo ver, al zijn er wel velen die ook dit verwerpen. U begrijpt wel, dat we hier met een misleidende aanval op een aantal belangrijke en fundamentele heilswaarheden te maken hebben, waarop een duidelijk antwoord noodzakelijk is. Op een begrijpelijke en boeiende manier weet dr. Ironside de lezer mee te nemen in zijn zorgen over deze verderfelijke leer en het vinden van duidelijke bijbelse antwoorden hierop.
Van harte aanbevolen!

Th. Niemeijer